Skip to main content

Accés obert a la producció científica: Gestiona els teus drets

L'objectiu d'aquesta guia és donar suport als investigadors en la publicació en accés obert i els compliments dels mandats, Llei de la ciència i Horitzó 2020.

Drets d'autor

Els  drets d'autor són un conjunt de drets que s'assignen a l'autor pel fet de crear una obra, publicada o no. Aquests drets poden ser morals o patrimonials:

Drets morals (atribució), que inclouen el reconeixement de l'autoria i el dret a la integritat de l'obra. Són irrenunciables i intransferibles. La forma més habitual de violació d'aquest dret és el plagi.

 

Drets patrimonials (o d'explotació), que poden ser cedits a tercers i tenen una vigència temporal. Inclouen la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

 

La norma principal que regula la propietat intel·lectual és el text refós de la Llei de propietat intel·lectual aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, i les modificacions posteriors.
Cessió dels drets patrimonials (o d'explotació)

Cessió dels drets patrimonials (o d'explotació)

L'autor d'una obra té la possibiliat de cedir a altres persones els drets patrimonials (o d'explotació) de la seva obra. Aquesta cessió pot fer-se a l'editor o als lectors. 

Cessió a l'editor 

La cessió a l'editor pot fer-se de manera exclusiva o no. 

  • Si la cessió és exclusiva, l'editor obté els drets d'explotació complets de l'obra durant un termini determinat per la legislació de propietat intel·lectual vigent a cada país. En aquest cas, l'autor no pot realitzar posteriorment cap ús de la seva obra llevat de tenir autorització prèvia de l'editor.
  • Si la cessió és no exclusiva, el contracte que l'autor signa amb l'editorial estableix les condicions d'explotació de l'obra entre l'autor i l'editor. Hi ha models de contractes que l'autor pot utilitzar per establir quins drets de reproducció o distribució de l'obra cedeix a l'editor i quins conserva. 

Cessió als lectors 

La cessió a usuaris o lectors es fa a través de les llicències d'ús on l'autor indica quins drets es reserva i quins cedeix. Les més conegudes són les llicències Creative Commons, tot i que n'hi ha d'altres i l'autor sempre pot establir els termes de la llicència, indicant quins drets es reserva, vigència temporal i àmbit geogràfic. 

Llicències Creative Commons

Les llicències són textos legals per a la protecció i reconeixement de drets, on l'autor determina les condicions sota les quals cedeix alguns drets sobre la seua creació —reproducció, distribució, transformació— a tercers. S'inclouen al moviment copyleft "Alguns drets reservats".

Permeten: Ampliar els drets a terceres persones en les condicions que l'autor determina. Qualsevol dels usos no permesos pot ser autoritzat expressament per l'autor o titular dels drets, de la mateixa manera que en el model de drets d'autor tradicional.

Hi ha diferentes models de llicències en funció dels usos que es volen autoritzar i les seves combinacions:​

  Reconeixement (BY): Es permet qualsevol explotació de l'obra, incloent-hi una finalitat comercial, així com la    creació d'obres derivades, la distribució de les quals també està permesa sense cap restricció.

  Reconeixement - No Comercial (BY-NC): Es permet la generació d'obres derivades sempre que no se'n          faci un ús comercial. Tampoc es pot utilitzar l'obra amb finalitats comercials.

  Compartir Igual (BY-NC-SA): No es permet un ús comercial de l'obra orginal ni de possibles obres derivades,    la distribució de les quals ha de fer-se amb una llicència igual a la que regula l'obra original.

  Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada (BY-NC-ND): No es permet un ús comercial de          l'obra original ni la generació d'obres derivades.  

  Reconeixement - Compartir Igual (BY-SA): Es permet l'ús comercial de l'obra i de les possibles obres      derivades, la distribució de les quals ha de fer-se amb una llicència igual a la que regula l'obra original.

  Reconeixement - Sense Obra Derivada (BY-ND): Es permet l'ús comercial de l'obra però no la generació          d'obres derivades. 

Així mateix,  la llicència CC0 permet que l'autor atorgui a la seva obra el caràcter de domini públic.                                                        Domini públic: Es permet copiar, modificar, distribuir l'obra i fer-ne comunicació pública, fins i tot amb  finalitat  comercial, sense demanar cap mena de permís.

Creació d'una llicència

Cercar documents amb llicència CC

Podeu consultar la pàgina de Creative Commons en català per a més informació sobre aspectes generals, llicències i domini públic, autors i creadors.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons