Skip to main content

Accés obert a la producció científica: Horitzó 2020

L'objectiu d'aquesta guia és donar suport als investigadors en la publicació en accés obert i els compliments dels mandats, Llei de la ciència i Horitzó 2020.

Horitzó 2020

El Programa Marc Horitzó 2020, en l'article 29, esmenta que els investigadors que participen en projectes finançats per la Unió Europea han de fer públics en un repositori els articles científics publicats en el marc del projecte. Podeu consultar el Manual de l'H2020 el document Model Grant Agreement (plantilla de contracte que regirà els projectes atorgats en el marc de l'H2020) des del Portal del Participant.

La Univesitat de Lleida, amb la seva Politica Institucional d'accés obert i mitjançant el Repositori Obert de la  UdL, ofereix als investigadors les eines per al compliment d'aquest requisit.​

Polítiques editorials

Revistes espanyoles: DULCINEA
Revistes internacionals: SHERPA-ROMEO
Revistes franceses: Héloïse
Altres: llistat CSIC

Dulcinea i Sherpa-Romeo classifiquen les editorials en 4 colors segons la versió permeten publicar en obert:

Verd: preprint i postprint o versió de l'editor
Blau: postprint o versió de l'editor
Groc: preprint
Blanc: cap versió

Què cal publicar en accés obert?

Les publicacions científiques peer reviewed, és a dir, els articles de revista 

Les dades de recerca de l'article científic, si el projecte participa en el pla pilot 

La Comissió Europea anima als beneficiaris en oferir també en accés obert altres publicacions científiques: llibres, comunicacions a congressos i literatura grisa (reports)  

 

Publicar en webs personals o plataformes de xarxes socials no vol dir complir amb el mandat H2020.

On es pot dipositar en accés obert?

Al Repositori Obert de la UdL,  dins la col·lecció Recerca. Aquesta col·lecció es recolecta pels cercadors i recolectors de més rellevància en l'àmbit acadèmic i científic.  

Què heu de fer? 

1. Introduïu la vostra publicació amb la versió final de l'autor (postprint) a l'aplicació GREC i la biblioteca ho dipositarà al Repositori Obert de la UdL,  encara que se n'hagi de restringir temporalment l'accès públic al text complet.  Al GREC haureu d'indicar Ies següents dades:

  • L'organisme finançador i el codi del projecte 
  • Es recomana l'ús d'identificadors persistents com ORCID (la qual cosa, tal  com estableix ORCID and DataCite Interoperability Network (ODIN), permet la identificació i enllaç dels investigadors amb els seus articles i dades associades).

2. Incloeu als informes de seguiment científico-tècnics en l'apartat de difusió dels resultats del projecte, la referència dels articles publicats  amb la indicació de la URL permanent de l'article al repositori.  

URL d'exemplehttp://repositori.udl.cat/handle/10459.1/48062

Termini 

El termini és de 6 mesos des de la publicació o de 12 mesos en en cas de les ciències socials. En els casos en què l'accés al text complet no es pugui fer efectiu en aquest termini per raó de les condicions de publicacions establertes, el fet de tenir l'article al repositori pot garantir el compliment dels mandats.

Quina versió de l'article cal dipositar al Repositori?

Si heu publicat l'article en una revista en accés obert o híbrida (revistes de subscripció amb alguns articles en obert), dipositeu la versió final publicada per la revista "postprint published version", sempre i quan l'editorial ho indiqui expressament.

Publicar un article en una revista en accés obert (via daurada) no eximeix el dipòsit d'aquest al Repositori (via verda).

Si heu publicat l'article en una revista de subscripció (Elsevier, etc): 

Consulteu les bases de dades de polítiques editorials, on s'iindica per a cada editorial i títol quina versió permet autoarxivar i si existeix un temps d'embargament. 

Dipositeu preferiblement la versió final publicada "postprint published version", sempre que l'editorial ho permeti.
En cas que l'editorial no permeti publicar el "postprint published version", dipositeu el "postprint author's final draft", és a dir, la versió de l'autor final revisada però sense la maquetació de l'editorial. 
És important que l'autor conservi sempre la darrera versió de l'article enviada a l'editor. Si l'editorial no permet dipositar al Repositori  la "postprint published version", es comprovarà  si permet dipositar el "postprint author's final draft". En cas afirmatiu es dipositarà aquesta versió.

En cas de dubteconsulteu amb els bibliotecaris.

                                       

Font de la imatge: PoliScience - Biblioteca UPV

Més informació: Versions dels articles: preprint i postprint

En quines revistes podeu publicar els resultats finançats?

  • Revistes d'accés obert (recomanable): accessible de forma lliure sense cap subscripció, ja que és l'autor o l'entitat de recerca qui paga a l'editorial les despeses de publicació. A diferència de les revistes de subscripció, l'autor segueix sent titular dels drets d'explotació. 
  • Revistes híbrides: revistes de subscripció però que ofereixen als autors la possibilitat de publicar articles en obert. La majoria de vegades l'editorial permet dipositar una versió final "postprint published version" o "postprint author's final version" en obert. 
  • Revistes de subscripció (Elsevier, IEEE, etc.): aquestes publicacions exigeixen una cessió en exclusiva dels drets d'explotació i per tant, la versió final de l'article es pot dipositar en accés obert sempre i quan l'editorial ho permeti. Normalment permeten dipositar el "postprint author's final version" passat un temps d'embargament.

Què cal tenir en compte abans i després de publicar?

Què recomana la Comissió Europea en relació als drets d'autor?

La Comissió Europea recomana: 

  • L'autor cedeixi els drets d'explotació necessaris per a la publicació de l'article negociant una addenda en el contracte on se li permeti l'autoarxiu de la versió final de l'article.
  • Publicar sota llicències d'accés lliure com ara Creative Commons sempre i quan l'autor tingui els drets d'explotació.

Més informació: 

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons