Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Acreditació i valoració de la recerca

Què és un sexenni?

És el tram de recerca reconegut al professorat universitari pels mèrits de la seva activitat investigadora. S'anomena així perquè els sol·licitants han de sotmetre a avaluació una selecció dels treballs científics publicats durant un període de sis anys. La finalitat és fomentar, mitjançant l'assignació d'un complement econòmic, el treball investigador dels docents de les universitats espanyoles.

Qui pot sol·licitar un sexenni?

Els funcionaris de carrera dels cossos docents de les universitats públiques espanyoles (catedràtics d'universitat, professors titulars d'universitat, catedràtics d'Escola Universitària i professors titulars d'Escola Universitària) i els professors no funcionaris (professor contractat doctor i professor col·laborador), sempre que la Univesitat tingui signat un conveni de col·laboració amb l'ANECA.

Per a què serveix un sexenni?

La sol·licitud d'un tram de recerca és voluntària. Al marge de la promoció professional reconeguda en forma de complement retributiu , el número de sexennis (se'n poden obtenir fins a un màxim de sis) és una mesura de prestigi acadèmic i el fet de tenir-ne almenys un és requisit per poder ditigir tesis doctorals, figurar com a investigador principal en projectes d'investigació o formar part com a membre en tribunals de selecció de professorat.

En què consisteix el procés per sol·licitar un sexenni?

La informació relativa a la sol·licitud de sexennis es publica cada any al BOE a través de tres resolucions diferents:

  • publicació dels criteris específics aprovats per a cada un dels camps d'avaluació en funció de l'àrea de coneixement,
  • procediment i termini de presentació de sol·licituds,
  • nomenament dels membres dels Comités Asessors per part de l'agència d'avaluació.

En qué consisteix l'avaluació?

L'investigador ha d'aportar les dades bibliogràfiques, el resum i els indicis de qualitat de cinc publicacions (més dos d'addicionals) corresponents al període de sis años per al qual sol·licita el reconeixement del sexenni. A diferència d'altres sol·licituds relacionades amb l'avaluació de l'activitat investigadora, és el mateix investigador qui selecciona les aportacions (no s'avalua tot allò que ha publicat durant el període de sis anys); per aquest motiu resulta important seleccionar les aportacions de major qualitat. Les no incloses no s'avaluaran mai per a un sexenni ja que, un cop s'ha concedit el tram, els anys no es poden repetir en convocatòries següents.

Quina documentació s'ha de presentar?

Els documents que s'han de presentar són:

  • Formulari de sol·licitud signat, que inclou el curriculum vitae abreujat amb les dades bibliogràfiques de les cinc aportacions per avaluar, un breu resum amb els objectius i resultats més rellevants de la recerca i els indicis de qualitat de l'aportació.
  • Curriculum vitae on hi consten las activitats relacionades amb la investigació. Es recomana l'ús del CVN.
  • Full de serveis original i actualizat del període del qual es sol·licita avaluació.

Què és el DOI i on el puc localitzar?

El DOI (Digital Object Identifier) és un enllaç permanent (no canvia mai) i que serveix com a identificador d'un article de revista electrònic o capítol de llibre electrònic. Es recomana indicar el DOi de les publicacions que en tinguin.

¿Dónde se presenta la documentación?

El professorat funcionari pot presentar per via telemàtica la documentació, ja sigui a través de la web de l'ANECA com des de la seu electrònica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, secció "Trámites y servicios", subsecció "Organismos". El professorat contractat haurà de presentar a més aquesta documentació al registre de la Universitat.

Quan es poden sol·licitar els sexennis?

La convocatòria de sol·licitud de sexennis és anual, generalment s'obre al mes de desembre i es tanca a mitjans de gener. Durant aquest període, a la pàgina web de l'agència d'avaluació hi ha la sol·licitud en línia que s'ha d'emplenar. És necessari registrar-se per accedir a l'aplicació telemàtica.

Des de quina data es pot sol·licitar?

Segons l'Ordre de 16 de novembre de 2000 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en què s'estableix el procediment per a l'avaluació de l'activitat investigadora, es considera com a període investigador el temps posterior a l'obtenció del títol acadèmic de grau, sempre que existeixi un contracte o certificat que acrediti que el sol·licitant ha desenvolupat una labor adscrita a la recerca.

¿Puede solicitarse más de un sexenio en una misma convocatoria?

Sí, aunque no es recomendable ya que podría darse el caso de que sólo se concediera el segundo tramo y de ser así se perdería la posibilidad de volver a solicitar la evaluación de los seis primeros años. Además, en caso de solicitar dos sexenios en una misma convocatoria y no concederse ninguno, sólo podrían recuperarse tres de los doce solicitados y además esos tres años deberán pertenecer necesariamente al período más reciente.

Els trams han de demanar-se en ordre cronològic?

Sí, el primer sexenni sol·licitat ha de ser el que marqui l'inici de la carrera investigadora, ja que els anys anteriors no podran ser inclosos en futures avaluacions. L'aprovació d'un tram invalida el període anterior per a incloure'l en altres sol·licituds.

Els sis anys sotmesos a avaluació han de ser consecutius?

Els trams són de sis anys però no cal que siguin consecutius. L'únic requisit és que el període anterior a l'últim tram sol·licitat no pot sotmetre's a avaluació posterior. Per exemple, si se sotmet a avaluació el tram 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2016, a la següent sol·licitud per al reconeixement d'un nou tram de recerca no es poden sol·licitar ni els anys anteriors al 2009 ni els anys intermedis (2014 i 2015).

Si la meva sol·licitud de sexenni és denegada, perdo els sis anys sol·licitats?

No, només cal afegir com a mínim tres anys al nou tram sol·licitat. Per exemple, si en la convocatòria del 2014 ens han denegat el tram 2001, 2004, 2006, 2007, 2008 i 2009, a la convocatòria del 2017 podem recuperar els anys amb les contribucions més ben valorades (per exemple, 2004, 2007 i 2009) i afegir-ne tres de nous (per exemple, 2010, 2011 i 2012).

És obligatori presentar cinc contribucions?

Les bases estableixen que excepcionalment podran presentar-se menys de cinc si els treballs tenen una extraordinària qualitat i han tingut una alta repercussió científica o tècnica. En cap cas, es podran presentar més de cinc, més els dos addicionals en cas que algun dels primers sigui avaluat negativament, encara que tinguem més treballs susceptibles de ser avaluats positivament.

Cada aportació ha de correspondre a un any?

Si es té en compte que les cinc aportacions que se sotmeten a avaluació per a un període de sis anys, un any pot tenir diverses aportacions i un o diversos anys no tenir-ne cap.

Han d'haver estat publicades totes les aportacions?

Les aportacions presentades han d'haver estat publicades en els anys per als que se sol·licita l'avaluació. Per a l'avaluació, no es tindran en compte les publicacions acceptades ni els documents electrònics publicats del tipus "online first". En cas de ser publicats en formats imprès i electrònic simultàniament, es considerarà la data del document imprès com a referència.

Quina puntuació és necessària per aconseguir un sexenni?

Cada aportació ha d'haver estat qualificada amb un 6 sobre 10, per la qual cosa és necessari obtenir 30 punts per al reconeixement d'un tram de recereca, encara que la comissió avaluadora pot efectuar una compensació de les publicacions presentades. Cal tenir en compte que només coneixerem la puntuació obtinguda per a cada aportació en cas de denegació del sexenni.

És possible reclamar en cas de no obtenir un sexenni?

Sí, en cas que no es consideri adequada la puntuació de totes o d'alguna de les contribucions presentades a avaluació. En aquest cas, és necessari interposar un recurs d'alçada davant de l'agència d'avaluació aportant dades com ara els indicis de qualitat addicionals, casos d'agravis comparatius en la puntuació por coautors d'un mateix treball, etc.

Quin tipus de documents poden ser sotmesos a avaluació?

Les aportacions qualificades com a ordinàries (articles publicats en revistes científiques; llibres, capítols de llibres, pròlegs, introduccions i anotacions de textos; i patents o models d'utilitat). Algunes àrees de coneixement permeten a més a més la presentació d'aportacions extraordinàries com ara comunicacions a congressos, exposicions, excavacions arqueològiques, catalogacions o treballs tècnics i artístics.

Quins indicis de qualitat es tenen en compte en cada contribució?

L'avaluació està basada en criteris de qualitat relacionats més amb el mitjà en què es publica que amb el contingut de la publicació. En el cas d'articles de revista, es tenen en compte els índexs d'impacte de la publicació i la seva aparició en bases de dades internacionals rellevants per a la seva especialitat i, quan no se'n tinguin, criteris qualitatius de qualitat editorial. De forma alternativa i complementària, han d'indicar-se el número de cites rebudes per l'aportació .

Es tenen en compte altres factors per avaluar una aportació?

Sí, cal indicar l'aportació real al coneixement de cadascuna de les aportacions. També es tenen en compte altres factors com ara el número de coautors que publiquen un mateix document (tot i que depèn de l'àrea de coneixement, generalment un número elevat d'autors redueix la nota atorgada a la contribució) o, també en cas de coautoria, l'ordre de signatura, que haurà de justificar-se, així com la contribució real del sol·licitant amb l'argumentació de quines parts concretes de document són obra seva.

En cas de dubtes, puc contactar amb l'agència d'avaluació?

La ANECA pone a disposición de los solicitantes un correo electrónico (ayuda.cneai@aneca.es) y unos teléfonos de ayuda para cada uno de los campos de conocimiento con el fín de resolver dudas vía telefónica durante el tiempo en que está abierta la convocatoria.

Les biblioteques de la UdL poden ajudar-me en la meva sol·licitud de sexennis?

Les biblioteques de la UdL us poden ajudar a obtenir els indicis de qualitat de les aportacions que s'avaluaran en la sol·licitud.

Així mateix, les biblioteques de la UdL ofereixen sessions de formació sobre els indicis de qualitat que es tenen en compte en els processos d'avaluació.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons