Skip to Main Content

Les dones i el Dret: Legislació internacional, constitució europea

Màxima de Virginia Woolf

És obvi que els valors de les dones difereixen amb freqüència dels valors creats per l'altre sexe i no obstant això són els valors masculins els que predominen. (Virgínia Woolf, una habitació pròpia.)

Conveni europeu dels drets humans

El Conveni Europeu de Drets Humans  és una creació del Consell d'Europa i els seus Protocols Addicionals inclouen gairebé en exclusiva, drets civils i polítics. Espanya s'hi va adherir el 4 d'octubre de 1979.

L'art. 14 del Conveni Europeu de Drets Humans. Hi consta la disposició normativa fonamental que prohibeix la discriminació:

"El gaudir dels drets i llibertats reconeguts en el present Conveni ha de ser assegurat sense cap distinció, especialment per raons de sexe, raça, color, llengua, religió, opinions polítiques o unes altres, d'origen nacional o social, pertinença a una minoria nacional, fortuna, naixement o qualsevol altra situació".

L'any 2000 s'amplia l'àmbit d'aplicació de l'article 14 mitjançant l'article 1 del Protocol núm. 12: la prohibició general de la discriminació.

"Ningú podrà ser objecte de discriminació, per part d'una autoritat pública especialment pels motius esmentats en el paràgraf 1".

El consell d'Europa

El Consell d'Europa (1949) és una organització internacional que va néixer fruit de les violacions massives dels drets humans comeses durant la II Guerra Mundial que va provocar el manifest d'una consciència comuna als Estats europeus sobre la necessitat d'establir mecanismes internacionals de la protecció d'aquests, de l'Estat de Dret i de la democràcia. Avui dia compta amb 47 membres i a la Unió Europea  pràcticament hi estan tots els estats excepte Bielorússia.

La marginalització de la dona en molts àmbits i la perpetuació de rols de gènere són la principal preocupació d'un òrgan intergovernamental constituït en el si del Consell d'Europa, el Comitè Steering per a la igualtat entre homes i dones.

Són moltes les mesures que s'han aconseguit en el Consell d'Europa en matèria de discriminació per raó de gènere. Entre altres, convé destacar la Convenció del Consell d'Europa d'acció en contra del tràfic d'éssers humans i la Convenció del Consell d'Europa per a prevenir i combatre la violència en contra de la dona i la violència domèstica.

L'any 2012 es va posar en marxa un programa transversal per a la igualtat de gènere, amb els objectius de combatre estereotips de gènere i de sexisme, garantir l'accés de les dones a la tutela judicial efectiva, prevenir i combatre la violència de gènere i aconseguir la participació equilibrada d'homes i dones en els processos de decisió pública.

El tribunal europeu dels drets humans

L'any 1998 es va produir una gran transformació en l'àmbit del Conveni. Es va crear un nou Tribunal Europeu de Drets Humans, format pel mateixa nombre de Jutges/ses com d'Estats , que actua amb caràcter permanent i té jurisdicció obligatòria i exclusiva en tots els assumptes que tractin sobre la interpretació i l'aplicació del Conveni.

Composició del Tribunal Europeu en l'actualitat format per 47 magistrats dels quals 16 són dones (25,40%).

En el marc del Consell d'Europa, no fa molt que el Tribunal Europeu de Drets Humans va proclamar la igualtat de gènere com un dels principis fonamentals en els quals resideix el Conveni Europeu de Drets Humans. A partir d'aquí toca enfrontar-se a la tasca de determinar si una situació de discriminació resulta contrària al Conveni, i si escau, condemnar la conducta dels Estats que hagin pogut incórrer en discriminacions sense fonamentació raonable i objectiu legítim. Aquesta tasca no s'ha salvat de crítiques.

Legislación internacional, europea, constitucional y administrativa en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

Las mujeres en la constitución europea

El Derecho comunitario y las mujeres : jurisprudencia en materia de igualdad

La igualdad entre hombres y mujeres en el Derecho europeo

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons