Skip to main content

Pla de formació d'usuaris de BiD 2019/2020

1. Introducció

Biblioteca i Documentació (BiD) facilita a la comunitat universitària cursos, activitats formatives presencials i en línia i itineraris amb l'objectiu de conèixer els serveis, recursos i adquirir habilitats i competències informacionals necessàries per localitzar, reconèixer i avaluar la informació més idònia i utilitzar-la de la manera més eficient. Són habilitats i competències comunes a totes les disciplines, a tots els entorns d'aprenentatge i a tots els nivells d'educació. 

BiD està compromesa amb la formació d'usuaris com una de les seves funcions principals i com a part essencial de la seva responsabilitat dins la comunitat universitària. La formació d'usuaris es coordina des de l'Àrea de serveis als usuaris i el grup de treball acorda  i proposa la programació de cursos i activats formatives pel curs acadèmic. La majoria d’aquests cursos s’organitzen conjuntament amb els coordinadors dels diferents titulacions,  PDI, Escola de Doctorat, Formació del Professorat Universitari i instituts de recerca.

El Pla de Formació d'Usuaris s'emmarca dins el Pla d'Actuacions 2016-2020 de BiD, del programa en Competència digital de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias) i de les DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe. 

 

2. Objectius, accions i indicadors

Facilitar l'adquisició d'habilitats per localitzar la informació més idònia i utilitzar-la de la manera més efectiva i donar a conèixer els serveis i recursos de les biblioteques.

1. Impartir la materia transversal semipresencial adreçada a estudiants de grau i postgrau  Febrer  2020 
2. Impartir activitats formatives en línia sobre la citació i la gestió bibliogràfica (Mendeley) Gener  2020
3. Impartir activitats formatives en línia sobre recursos específics de BiD  Maig 2020
4. Impartir activitats formatives adreçades a estudiants de doctorat am col·laboració amb l'Escola de doctorat Maig-juny 2020
5. Impartir activitats formatives adreçades al PDI amb col·laboració de Formació del professorat universitari Març-maig 2020
6. Impartir activitats formatives adreçades a estudiants de grau i postgrau  Octubre-juny 2019-20
7. Organitzar l'activitat formativa sobre accés obert (Escape room sobre accés obert) Octubre-novembre 2019

Indicadors qualitatius i quantitatius:

 • Nombre de cursos presencials 
 • Nombre de cursos en línia 
 • Nombre d'assistents 
 • Nombre d'hores impartides 
 • Nombre de cursos de formació reglada 
 • Nombre de cursos de formació no reglada 
 • Nombre d'assistents als cursos de formació reglada 
 • Nombre d'assistents als cursos de formació no reglada 
 • Nombre de materials formatius
 • Nombre de materials formatius en accés obert 
 • Nombre de descàrregues dels materials formatius 
 • Nombre d'assessoraments realitzats
 • Nivell de satisfacció d'usuaris

3. A qui s'adreça?

Els cursos i les activitats formatives van adreçades a estudiants de grau, estudiants de postgrau, personal docent i investigador i altres usuaris externs. Les activitats s'adapten a les necessitats dels diferents usuaris.

4. Cursos i activitats formatives

Els cursos i les activitats formatives les imparteix el personal de les biblioteques de manera presencial, semipresencial  i en línia. Es combinen les sessions expositives amb les activitats pràctiques. 

Tipologia de cursos i activitats formatives:

 • Sessions d'acollida: adreçades a estudiants de nou ingrés, l'objectiu és donar a conèixer les biblioteques i els serveis i recursos que s'ofereixen. 
 • Cursos de formació i activitats formatives: adreçats a estudiants de grau i postgrau, tenen com a objectiu que els estudiants puguin adquirir les habilitats i les competències necessàries per localitzar, reconèixer i avaluar la informació més idònia i utilitzar-la de la manera més efectiva.
  • Matèria transversal: adreçada a estudiants de grau i postgrau, té com a objectiu facilitar coneixements, habilitats i conductes que permetin als estudiants​ trobar, organitzar, avaluar i utilitzar informació pertinent per als seus treballs acadèmics.
 • Sessions de col·laboració: adreçades a estudiants de grau i postgrau, es realitzen en estreta col·laboració amb el professorat responsable de les diferents assignatures amb l'objectiu de donar a conèixer els recursos i serveis d'informació més adients per cada una de les titulacions. 
 • Projecte Itinera: adreçat a estudiants del Treball de Recerca de Batxillerat. Té com a objectiu donar a conèixer els serveis i recursos de la biblioteca, conscienciar sobre la importància de la cerca i ús de les fonts d'informació i facilitar habilitats per citar i fer un ús ètic de la informació.
 • Cursos de formació del professorat universitari: adreçats al PDI, té com a objectiu facilitar l'activitat de recerca del professorat i dels investigadors.
 • Assessoraments: adreçat a la comunitat universitària i usuaris externs. L'objectiu és resoldre dubtes puntuals i proporcionar més informació sobre determinats serveis i recursos.
 • Formació externa: adreçat a usuaris externs i convenis UdL. L'objectiu és formar i assessorar sobre recursos d'informació especialitzats. 

5. Programes de les activitats formatives

Programes i calendaris de cursos i activitats formatives.

Els cursos i les activitats formatives es programen a la Biblioagenda.

6. Certificats

BiD podrà emetre certificats d'assistència i/o aprofitament per les activitats formatives organitzades per les biblioteques. 

7. Difusió de les activitats formatives

La difusió de les activitats formatives es coordina des de l'Àrea de col·lecció i difusió, d'acord amb el Pla de marquèting i comunicació de BiD, i amb la col·laboració del grup de xarxes socials i les biblioteques. 

La  difusió dels cursos i de les activitats formatives es realitza  a través de diferents canals: la pàgina web de BID, les xarxes socials (Facebook, Instagram i Twitter), el Campus Virtual, les pantalles infovídeo de les facultats, correus electrònics a les llistes de distribució, etc. 

8. Avaluació

L'avaluació dels cursos i les activitats formatives  té com a objectiu la millora continua. L'avaluació de les activitats és realitza per diferents vies: estadístiques d'assistència, indicadors relacionats amb la formació i els materials de suport. I també mitjançant l'enquesta de satisfacció de les activitats de formació

9.Dades de formació d'usuaris curs acadèmic 2018/19

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons