Skip to Main Content

Agenda 2030-ODS Universitats Catalanes: Llistat de bons propòsits

Fi de la pobresa, Fam zero, Salut i benestar

Educació de qualitat

   L'educació és la base per a millorar les nostres vides i el desenvolupament sostenible.  A més de millorar la qualitat de vida de les persones, l'accés a l'educació inclusiva i equitativa pot contribuir a proporcionar a les poblacions locals les eines necessàries per a desenvolupar solucions innovadores als problemes mes grans del món.

Universitat de Lleida. Educació de qualitat

Energia assequible i no contaminant

El debat sobre l'energia és situa al centre dels processos de transformació. La manera com produïm i utilitzem l’energia és fonamental també per a l’Acord de París de 2015 sobre el canvi climàtic.

   En l'expressió de l'exsecretari general de les Nacions Unides, Ban Ki-moon, "L'energia és el fil d'or que connecta el creixement econòmic, l'augment de l'equitat social i un entorn que permet que el món prosperi". No obstant això, avui en dia, 840 milions de persones al món no tenen accés a l'electricitat

Universitat de Lleida

Producció i consums responsables

   Aconseguir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals. Reduir a la meitat el malbaratament mundial d’aliments per càpita. Aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i de totes les deixalles al llarg del seu cicle de vida. Disminuir de manera substancial la generació de deixalles mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització. Encoratjar les empreses a adoptar pràctiques sostenibles. Vetllar per a que les persones de tot el món tinguin informació i coneixements pertinents per al desenvolupament sostenible. Racionalitzar els subsidis ineficients als combustibles fòssils que fomenten el consum antieconòmic.

Vida submarina

  Prevenir i reduir de manera significativa la contaminació marina de tot tipus. Gestionar i protegir de manera sostenible els ecosistemes marins i costaners amb vista a evitar efectes nocius importants. Reduir al mínim els efectes de l’acidificació dels oceans. Reglamentar eficaçment l’explotació pesquera. Conservar almenys el 10% de les zones costaneres i marines. Augmentar els coneixements científics, desenvolupar la capacitat de recerca i transferir la tecnologia marina a fi de millorar la salut dels oceans i potenciar la contribució de la biodiversitat marina al desenvolupament. Facilitar l’accés dels pescadors artesanals en petita escala als recursos marins i els mercats. Universitat de Barcelona

Igualtat de gènere

   La igualtat entre els gèneres no és només un dret humà fonamental, sinó la base necessària per aconseguir un món pacífic, pròsper i sostenible.

   Si es facilita a les dones i nenes igualtat en l'accés a l'educació, atenció mèdica, un treball decent i representació en els processos d'adopció de decisions polítiques i econòmiques, s'impulsaran les economies sostenibles i es beneficiarà les societats i la humanitat en el seu conjunt.

UDL. Centre Dolors Piera

Treball decent i creixement econòmic


   El PIB real per càpita i la productivitat laboral han augmentat en els últims anys tot i existir grans diferències entre regions. Les taxes de desocupació s'han reduït als nivells anteriors a la crisi financera. Tanmateix, les desigualtats subsisteixen.

  En tres quartes parts dels 54 paísos en desenvolupament més de la meitat dels treballadors, en sectorr no agrícoles, tenen treball informal. I en el 70% dels països la proporció de treball informal, en sectors no agrícoles, és superior en les dones.

Un estudi recent de 62 països ha revelat que el salari per hora dels homes és un 12 % més elevat que el de les dones.

Indústria, Innovació i Infraestructura

   Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat per donar suport al desenvolupament econòmic i el benestar humà. Promoure una industrialització inclusiva i sostenible. Augmentar l’accés de les petites empreses industrials i altres empreses als serveis financers. Promoure l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i ambientalment racionals. Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors industrials. Incrementar de forma significativa l’accés a la tecnologia de la informació i les comunicacions i esforçar-se per facilitar l’accés universal i assequible a Internet.

Acció pel clima

     Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals. Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, estratègies i plans nacionals. Millorar l’educació, la sensibilització i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic. Posar en pràctica el compromís contret pels països desenvolupats que són part de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic. Promoure mecanismes per augmentar la capacitat de planificació i gestió eficaces en relació amb el canvi climàtic.

Vida d'ecosistemes terrestres

   Vetllar per la conservació, el restabliment i l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres i els ecosistemes interiors d’aigua dolça. Promoure la gestió sostenible de tots els tipus de boscos, posar fi a la desforestació i incrementar el repoblament i la reforestació. Lluitar contra la desertificació. Vetllar per la conservació dels ecosistemes muntanyencs. Adoptar mesures per reduir la degradació dels hàbitats naturals, i protegir les espècies amenaçades. Promoure la participació justa i equitativa en els beneficis que es derivin de la utilització dels recursos genètics. Adoptar mesures urgents per posar fi a la caça furtiva i el tràfic d’espècies protegides de flora i fauna. Adoptar mesures per prevenir la introducció d’espècies exòtiques invasores.

Aliances per assolir els objectius

   Enfortir la mobilització de recursos interns, també mitjançant la prestació de suport internacional als països en desenvolupament, a fi de millorar la capacitat nacional per a recaptar ingressos fiscals i d’altra índole. DIBA

Aigua neta i sanejament

   El desenvolupament social i econòmic depèn de la gestió sostenible dels recursos naturals del planeta. Per això, es necessari adoptar mesures per tal de preservar i utilitzar de manera sostenible oceans i mars, així com recursos d’aigua dolça, boscos, muntanyes i zones àrides, i de protegir la diversitat biològica, els ecosistemes i la flora i fauna silvestres. 

   Cal promoure el turisme sostenible, enfortir la cooperació en matèria de desertificació, tempestes de sorra, degradació del sòl i sequera, i promoure la resiliència i la reducció dels riscos de desastres, entre d'altres.

Universitat de Lleida

Reducció de les desigualtats

 

   Potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició. Garantir la igualtat d’oportunitats. Facilitar la migració i mobilitat ordenades, segures, regulars i responsables de les persones. Encoratjar l’assistència oficial al desenvolupament per als estats amb més necessitats.

Ciutats i comunitats sostenibles

   Assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i serveis bàsics adequats, segurs i assequibles. Proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a tothom i millorar la seguretat viària. Augmentar la urbanització inclusiva i sostenible i la capacitat per a una planificació i gestió participatives, integrades i sostenibles dels assentaments humans. Redoblar els esforços per protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món. Digitalització de patrimoni. Repositoris de fons especials. Reduir de forma significativa el nombre de morts i de persones afectades pels desastres. Reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats. Proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles.

Pau, justícia i institucions sòlides

 

  Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons