Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Resums del Premi del Llibre Agrari: Resums. Dècada de 1980

1980

Ciurana, J. (1980). Els vins de Catalunya. Barcelona : Servei Central de Publicacions de la Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència.

Tres edicions han fet d'aquest llibre un gran instrument de divulgació i d'influència damunt la nostra societat. El vi, matèria noble i amb una gran connotació cultural, és ara més ben conegut a casa nostra i la necessitat d'avançar en la qualitat és plenament sentida per moltes firmes i entitats elaboradores de vins de Catalunya. Les cooperatives s'agrupen a nivell comarcal per començar el difícil però convenient camí de l'embotellat i la criança propis, i també de la comercialització directa.

 


Agenjo Cecilia, C. (1980). Enciclopedia de la inspección veterinaria y analisis de alimentos. Madrid : Espasa-Calpe.

La present enciclopèdia abasta tota la temàtica de l'alimentació en els seus més variats aspectes i, a més, recopila tota la legislació que regula la producció, la industrialització, el comerç i el valor nutritiu dels aliments. En aquesta obra també s'estudien la composició química i bacteriològica dels aliments, la seva constitució física, els seus caràcters organolèptics, el seu valor nutritiu, així com les seves característiques culinàries, les seves transformacions industrials i la seva conservació.

 

 

Torrent Molleví, M. (1980). Bovinotecnia : lechera y cárnica. Barcelona : Aedos.

La producció de bestiar boví es caracteritza per una gran heterogeneïtat, cosa que es constata a nivell dels mètodes de producció, dels tipus i qualitats de les vaques, el que queda justificat en part per les pròpies estructures intermèdies, que deuen en tot moment ajustar, si és que poden a la demanda. Aquest llibre és un instrument de treball que s'ofereix a tots els que s'interessen per la producció de bestiar boví, però també pot ser útil als tècnics, divulgadors, universitaris i als estudiants, tot i que està destinat amb prioritat als ramaders, aquells que tenen com a missió l'acció i la presa de decisions tècniques, econòmiques i polítiques, per tant depèn el futur de la vaca en els seus dos vessants: carn i llet.

1981

Arnal Atares, P. V., & Laguna Blanca, A. (1980). Tractores y motores agrícolas. Madrid : Ministerio de Agricultura, Publicaciones de Extensión Agraria.

El present llibre recull tota informació tècnica sobre la composició del tractor i els seus motors, amb capítols dedicats a les generalitats del tractor, les parts del motor, els fonaments del motor dièsel, els fonaments de la distribució, l'aire en l'admissió, el sistema d'alimentació, el sistema de refrigeració, el sistema de greixatge, nocions d'electricitat, bateries d'acumuladors, dinamos, disjuntors, alternadors, el motor d'arrencada, la instal·lació elèctrica, l'arrencada en fred, l'embragatge, la caixa de canvis, el diferencial i la reducció final, la tracció a les quatre rodes, la presa de força i politja, els elements de suport del tractor, frens, rodes, arrossegat, adreça, elevador hidràulic, motor de dos temps, la carburació, l'encesa per bateria , l'encesa per plat magnètic, el tractor de cadenes i les normes de seguretat en el maneig del tractor.

 


Sánchez-Monge y Parellada, E. (1981). Diccionario de plantas agrícolas. Madrid : Ministerio de Agricultura. Servicio de Publicaciones Agrarias.

Diccionari multilingüe castellà, català, euskera, gallec, alemany, anglès, francès, italià i portuguès de les espècies agrícoles cultivades al món, identificant els noms d’ús comú i incloent la nomenclatura científica per a la seva identificació botànica . Inclou un total de tres mil nou-centres trenta-tres espècies.

 

 


Lleonart Roca, F., Roca i Casanovas, A., Campo, J. L., Valls, R., Castelló, J. A., Costa, P., & Pontes, M. (1980). Tratado de cunicultura. Arenys de Mar : Escuela Oficial y Superior de Avicultura.

L'estudi de la cunicultura requereix tot l'estudi biològic del conill, de les característiques s'han de deduir la totalitat de factors lligats a la seva explotació. Aquest tractat es presenta en tres volums i és el resultat d'una tasca de condensació i síntesi de què possiblement sigui el millor llibre de cunicultura de el món.

1982

Herrero Alvaro, A. (1982). Enfermedades y fisiopatías de peras y manzanas en conservación frigorífica. Lérida : Dilagro.

El present llibre és una síntesi de tot el que en matèria de patologia pot relacionar-se amb la conservació frigorífica dels grups de llavor. És una exposició senzilla però tècnica de tots aquells problemes que poden esdevenir a la fruita fins que arriba a el consumidor. L'autor ha aconseguit donar-li un enfocament alhora de pràctic, científic per la serietat de la seva elaboració, conseqüència d'un esforç metòdic, sobre la base de la recopilació de dades obtingudes "in situ"; la constatació de certes realitats tècniques estrangeres aplicables a Espanya prèvia experimentació, a més de l'estudi meticulós dels problemes concrets que es plantegen en la conservació frigorífica de peres i pomes a les nostres latituds.

 


Masclans, F. (1981). Els noms de les plantes als Països Catalans. Granollers [etc.] : Montblanc-Martin.

Un gran nombre dels noms de plantes del present recull són usats habitualment i tenen una significació clara que s'ha pogut precisar amb el nom científic de l'espècie amb la qual el terme català es correspon. Tanmateix, el lector trobarà alguns mots que de tota la vida han d'ésser foragitats del llenguatge parlat, i també un gran nombre de termes provisionals sobre els quals la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans no ha fet sentir encara el seu dictamen d'autoritat.

 

 

Gómez Bustillo, M. R., & Arroyo Varela, M. (1981). Catálogo sistemático de los lepidopteros ibéricos. Madrid : Ministerio de Agricultura y Pesca, Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias.

La importància econòmica dels Lepidòpters es fa cada vegada més patent. Però, per poder decidir quan la seva presència es converteix en una amenaça mediata o immediata de l'agro i els boscos, s'ha de conèixer a fons el seu cicle biològic, amb èmfasi en la seva dependència alimentària i en la seva capacitat de reproducció. La catalogació de les espècies és el pas a inicial a donar per qui tingui al seu càrrec la seva avaluació, per poder efectuar una protecció i vigilància en tots els seus vessants, d'aquesta manera catàleg un instrument indispensable per al bon èxit de la seva gestió.

 


Arnal, J. I. (1982). Posibilidades de la acuicultura en el litoral español. Madrid : SET.

Estudi extens sobre la situació I perspectives de l’agricultura mundial I espanyola, incloent els distints sistemes de producció inicial i engreix, les característiques biològiques i tècniques de les espècies de crustacis, peixos, mol·luscs i algues més adients al litoral espanyol i dels recursos naturals d’interès per a la producció aqüícola. 

 

 

 


Zarzuelo Pastor, E. (1982). Vademecum de la patología infecciosa de las aves domésticas. Barcelona : AEDOS.

Descripció de les principals malalties de les aus domèstiques, de la seva classificació etiològica, de la susceptibilitat dels diferents animals domèstics, de la seva transcendència clínica i econòmica, incidència epizootològica, immunologia i plans de prevenció.

1983

Badia i Cardús, A., Estrada i Arimon, R., & Vilanova i Prats, I. (1983). Els boscos de Catalunya. Barcelona : Abadia de Montserrat.

Antoni Badia i Cardús, Ricard Estrada i Arimon, i Isabel Vilanova i Prat ofereixen per primera vegada una visió de conjunt de el sector forestal de Catalunya, a partir de les Aportacions Tant de la botànica com de la silvicultura. Aquests Volums son una eina adequada per a la complementació dels programes educatius, a els Aspectes que fan referència a ciències naturals i a tecnologia. Són útils también per a tothom qui vulgui Conèixer de prop els temes forestals. A la primera part s'hi estudien Qüestions generals de l'ecosistema forestal i de la silvicultura. A la Segona part s'hi presentin Els Diferents boscos de Catalunya.

 


Martín Rillo, S., & Alias Pérez, E. (1982). Reproducción e inseminación artificial porcina. Barcelona : Aedos.

Descriu les bases fisiològiques del maneig de les reproductores, les tècniques de diagnòstic precoç de la gestació i d’inseminació artificial, aportant els coneixements necessaris per assolir bons resultats pràctics, incloent la decisió sobre el moment òptim per a la inseminació i la tècnica de refrigeració del semen per a la seva conservació.

 

 


Maroto i Borrego, J. V. (1982). Horticultura herbacea especial. Madrid : Mundi-Prensa.

Aquesta obra pretén omplir un buit existent en la literatura especialitzada d'aquesta àrea en llengua espanyola, proporcionant, des d'una òptica científica i avançada, una visió sintetitzada en forma de tractat, del que ha de ser un curs complet d'Horticultura oleícola especial, a un nivell superior. Al llarg d'aquest llibre, s'aborden, en forma monogràfica, els principals aspectes agronòmics corresponents a més de seixanta hortalisses diferents (incloent els fongs cultivats), com ara el seu estudi botànic, la seva adaptació a el medi físic, la fertilització, el propi maneig de cultiu, la seva recol·lecció i conservació, els mitjans de lluita enfront de les plagues i malalties, etc.

 


Tió, C. (1982). La política de aceites comestibles en la España del siglo XX. Madrid : Servicio de Publicaciones Agrarias.

En la política agrària espanyola el sector olivarer és un dels que més ha preocupat, i on s'han pres mesures molt discutibles. Aquest llibre té el mèrit d'exposar de manera clara la diversa i complexa problemàtica d'un sector tan conflictiu i important que ha tingut dificultats diferents, segons els períodes pels quals ha anat travessant l'agricultura espanyola, especialment en el que va de segle; aprofundint en la problemàtica de cada període, destaca amb claredat les mesures preses, emetent judicis encertats pel que fa als èxits i desencerts de la política oleícola.

 

 


Moreno, L. S., Osma, J. L. G. de, & Compaire Fernández, C. (1983). Animales de laboratorio: (producción, manejo y control sanitario). Madrid : Servicio de Publicaciones Agrarias.

Tractat extens sobre animals destinats a assaigs de laboratori, abastant l’estudi de les distintes espècies comunament utilitzades, de les seves característiques genètiques, necessitats alimentàries i nutricionals. Es descriuen també els condicionants i les tècniques relatives a la reproducció, cria i maneig, així com els aspectes epidemiològics, els processos patològics i el seu tractament.

1984

Camilleri Lapeyre, A. (dir.) (1984). La agricultura española ante la CEE. Madrid : Instituto de Estudios Económicos.

Anàlisi realitzat en els anys previs a l’ingrés d’Espanya a la CEE sobre les polítiques agràries comunitàries, la situació de l’agricultura i els preus dels productes agraris a Espanya i als distints membres de la CEE, les previsions sobre l’ingrés d’Espanya a la CEE i les repercussions previstes derivades de la implantació de l’IVA a l’agricultura. 

 

 


Majoral i Moliné, R., & López i Palomeque, F. (1983). Anàlisi de l'agricultura a la Vall d'Aran. Barcelona : Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Estudi de les explotacions agràries araneses i del seu entorn econòmic. El seu objectiu és la identificació de solucions als principals problemes estructurals de l’agricultura a partir d’informació estadística i bibliogràfica. Inclou l’anàlisi de la població activa agrària, de la tecnificació de les explotacions, l’estudi de l’espai agrari i la normativa urbanística vigent.

 

 


Buxadé Carbó, C. (1984). Ganado porcino : sistemas de explotación y técnicas de producción. Madrid : Mundi-Prensa.

El present text pretén plasmar els profunds coneixements i les moltes experiències viscudes pel professor Buxadé Carbó en el camp de la porcicultura, presentant-los d'una manera senzilla i assequible a totes les persones interessades en el tema.

1985

Caballer, V. (1985). Valoración agraria : teoría y práctica. Madrid : Mundi-Prensa.

Es tracta d’una obra molt complerta sobre els mètodes comparatius i analítics de valoració de finques i empreses agràries, incloent mètodes estadístics i l’anàlisi comparatiu de la valoració objectiva i la subjectiva. Sens dubte, una de les obres que més ha interessat especialistes i estudiosos de la valoració agrària en el decurs dels darrers decennis.

 

 


Ruza, F. (dir.) (1984). Tratado del medio ambiente. Madrid : Lafer.

Descripció àmplia dels elements integrants del medi ambient, dels factors causants del seu deteriorament, dels mètodes de detecció, prevenció i correcció de les pertorbacions ambientals, incloent mètodes biològics. S’inclouen també apartats sobre l’educació ambiental, aspectes jurídics, econòmics i l’avaluació de l’impacte ambiental.

1986

Cabezuelo Pérez, P., Rivas Castillo, N., & Salinas de la Puente, J. M. (1986). Diccionario de herbicidas. [s.l.] : Junta de Andalucia, Consejeria de Agricultura y Pesca.

Aquest diccionari pretén servir d'orientació als tècnics de el sector i als propis agricultors, en l'elecció de l'herbicida més adequat a la seva problemàtica específica.

 

 

 


Porta i Casanellas, J., López-Acevedo Reguerín, M., Rodríguez Ochoa, R. (1986). Técnicas y experimentos en edafología. Barcelona: Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya.

Exposició i descripció de les tècniques de laboratori, dels seus objectius, metodologia, materials i equipaments, causes d’error, interpretació i discussió dels resultats en l’anàlisi de sòls agrícoles.

 


Torrado, L. (1985). Els embotits a Catalunya : una tradició, un art, una indústria. Barcelona : FECIC, Federació Catalana d’Indústries de la Carn.

Més enllà de la cort i la granja, sobrevivint als rigors de la matança tradicional o del modern escorxador, el porc i tot el seguit de saborosos productes que d'ell se'n deriven esdevenen testimonis històrics d'uns costums, d'un tarannà, d'una evolució constant que menen tant el gastrònom com l'estudiós i el simple afeccionat a la bona taula al més profund coneixement de la vessant potser més característica de la nostra cuina. Entronitzat pels uns, vilipendiat pels altres, el popular, sofert i omnipresent porc ens ofereix humilment tot el de bo i millor que amb ell ha après a fer l'home. Aquest és un llibre que en parla; un llibre que cal conèixer, que cal llegir; alhora font inesgotable d'informació i conseller dels vertaders amants de la cuina. Una obra escaient i acurada a l'abast de tothom.

1987

Blas Beorlegui, C. de., González Mateos, G., & Argamenteria, A. (1987). Nutrición y alimentación del ganado. Madrid : Mundi-Prensa.

L'objectiu d'aquesta obra ha estat presentar d'una manera senzilla una actualització dels coneixements sobre alimentació de les principals espècies d'animals zootècnics. El seu contingut està dividit en tres parts. La primera (Nutrició bàsica) es dedica a l'estudi de la quantitat de nutrients que els animals són capaços d'extreure dels aliments, així com de l'eficàcia amb què són transformats en productes animals. A la segona part (Aliments de la ramaderia) es resumeixen les característiques nutritives dels principals grups d'aliments (farratges verds o conservats, cereals, coques de llavors oleaginoses, subproductes, etc.). En els últims capítols (Nutrició aplicada) es recullen les normes de necessitats i s'analitzen diferents sistemes d'alimentació en diferents espècies (porcs, aus, conills, remugants en esquer, en producció de llet o en producció extensiva).


Pizarro Cabello, F. (1987). Riegos localizados de alta frecuencia = (RLAF) : goteo, microaspersión, exudación. Madrid : Mundi Prensa.

Els regs localitzats d'alta freqüència (rlaf) en les seves diferents variants: degoteig, microaspersió, exsudació, etc., han protagonitzat una veritable revolució en l'agricultura de regadiu, potenciant sòls marginals, facilitant un maneig més racional l'aigua i els adobs i, en definitiva, permetent una agricultura tecnificada i rendible. Aquest llibre estudia la problemàtica d'aquests regs amb profunditat científica, però sobretot amb un criteri pràctic ja que la publicació va destinada preferentment als projectistes i als tècnics que dirigeixen les explotacions. Tres grans apartats constitueixen l'obra. El primer tracta dels aspectes agronòmics, estudiant les relacions sòl-aigua, aigua-planta, salinitat i qualitat de l'aigua de reg, per aplicar tot això a el disseny agronòmic dels rlaf. La segona part es tracta del maneig d'aquests regs i dels materials que integren les instal·lacions: emissors, canonades, filtres, equips de fertirrigació, aparells de control i mesura i automatismes. La tercera part s'ocupa de el disseny hidràulic, explicant amb detall el càlcul dels elements de la instal·lació, des de les canonades portagoteres fins als components del capçal de reg.

1988

Arnau, J., Hugas, M., & Monfort, J. M. (1988). El jamón curado : aspectos técnicos. Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.

Tractat extens de la producció de pernil curat, incloent la descripció de les bases tecnològiques del procés de curat, l’acció dels conservants, les tècniques d’envasat i la detecció de problemes, defectes i afectacions sanitàries i la seva correcta gestió.

1989

Matallana González, A., & Montero Camacho, J. I. (1989). Invernaderos : diseño, construcción y ambientación. Madrid : Mundi-Prensa.

Aquest llibre analitza d'una manera clara i sistemàtica l'actual tecnologia sobre hivernacles: disseny i construcció d'hivernacles; materials de cobertura, bases de càlculs constructius; balanç tèrmic; descripció i dimensions de sistemes de calefacció; climatització en períodes càlids. Tracta, doncs, tots els aspectes tècnics a tenir en compte per a la realització i execució d'un projecte d'hivernacles. El llenguatge utilitzat en aquesta obra, així com el caràcter didàctic de la mateixa, fan que aquest llibre pugui ser utilitzat tant per professionals ja introduïts en les tècniques del cultiu sota protecció, com per alumnes de centres d'ensenyament d'enginyeria agronòmica (escoles tècniques superiors d'enginyers agrònoms i d'enginyeria tècnica agrícola), sense oblidar els agricultors especialitzats i avançats.


Felipe, A. J. (1989). Patrones para frutales de pepita y hueso. Barcelona : Ediciones Técnicas Europeas.

L’obra és una guia dedicada al comportament i l’elecció de patrons de fruiters de pinyol i llavor de les diferents espècies i varietats amb l’objectiu de rendibilitzar i maximitzar la producció de les plantacions fruiteres. D’interès per agricultors, planteristes, tècnics i estudiants.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons