Skip to main content

Guia per a la publicació de materials al Campus Virtual: Inici

Introducció

En aquesta guia hi trobareu les condicions d'ús de llibres i altres publicacions al Campus Virtual, en relació amb el que estableix la legislació de propietat intel·lectual i amb el conveni signat per la UdL amb les entitats de gestió CEDRO-VEGAP, com a conseqüència de les negociacions dutes a terme per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE). 

El professorat de la UdL pot reproduir, distribuir a classe o incorporar al Campus Virtual per a consulta i ús dels estudiants, articles de revista sencers, fins a un capítol o el 10 % d'un mateix llibre.

Les reproduccions han d'anar acompanyades amb la seva corresponent cita de la font. 

Cal tenir en compte que:

 • No es poden realitzar compilacions de fragments d’obres o imatges (per exemple power-points que només continguin reproduccions de documents o imatges), altrament cal demanar autorització als titulars corresponents.
 • Tampoc es poden reproduir ni penjar al campus virtual fragments de partitures ni d’obres d’un sol ús, com els llibres d’exercicis, sense autorització dels titulars

Què puc fer?

Llibres

 • Llibres complets que pertanyin al domini públic
 • Llibres complets que tinguin una llicència Creative Commons o similar
 • Un capítol d'un llibre o fins un 10% del total de l'obra (conveni)
 • Heu demanat permís als titulars dels drets i us han autoritzat

Revistes

 • Articles que pertanyin al domini públic
 • Revistes completes que tinguin una llicència Creative Commons o similar
 • Un article d'una revista (conveni) 
 • Articles de revistes sempre que la llicència ho permeti
 • Heu demanat permís als titulars dels drets i us han autoritzat

Imatges, audios i videos

 • Imatges, audios i vídeos que pertanyin al domini públic
 • Imatges, audios i vídeos que tinguin una llicència Creative Commons o similar
 • Imatges, audios i vídeos dels quals en som els titulars dels drets d'autor
 • Heu demanat permís als titulars dels drets i us han autoritzat

Legislació i conveni

Condicions d'ús segons conveni

S'entenen autoritzats, sense necessitat d'autorització del titular dels drets, els actes de reproducció parcial, distribució i comunicació pública d'obres impreses o susceptibles de ser-ho, sempre que es compleixin les següents condicions:

 1. Que aquests actes es duguin a terme únicament per la il·lustració amb fins educatius i d'investigació científica.
 2. Que els actes es limitin a un capítol d'un llibre, article d'una revista o extensió equivalent respecte d'una publicació assimilada, o extensió assimilable al 10% del total de l'obra, resultant indiferent a aquests efectes que la còpia es dugui a terme a través d'un o diversos actes de reproducció.
 3. Que els actes es realitzin a les universitats o centres públics d'investigació, pel seu personal i amb els seus mitjans i instruments propis.
 4. Que concorri, almenys, una les següents condicions:
  1. Que la distribució de les còpies parcials s'efectui exclusivament entre els alumnes i el personal docent o investigador del mateix centre en què s'efectui la reproducció.
  2. Que només els alumnes i el personal docent o investigador del centre en què s'efectui la reproducció parcial de l'obra puguin tenir accés a la mateixa a través dels actes de comunicació pública autoritzats en aquest apartat, duent-se a terme la posada a disposició a través de les xarxes internes i tancades a les quals únicament hi podran accedir aquells beneficiaris o en el marc d'un programa d'educació a distància ofertat per aquest centre docent.

Exclusions segons conveni

No estan autoritzats els actes de reproducció, distribució o comunicació pública de partitures musicals, les obres d'un sol ús ni les compilacions o agrupacions de fragments d'obres, o d'obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, que podran ser objecte de llicència per part del titular dels drets o de l'entitat de gestió que el representi.
De la mateixa manera, requereix autorització expressa la reproducció de qualsevol obra impresa o susceptible de ser-ho, en una extensió que excedeixi els límits establerts en el punt 2 de l'apartat anterior.

Avís informatiu segons conveni

"Les obres posades a disposició en aquesta intranet estan protegides pels drets d'autor, i la seva reproducció i comunicació pública s'han realitzat sota l'autorització prevista a l'article 32.4 de la Llei de Propietat Intel·lectual. Qualsevol reproducció, distribució, transformació i comunicació pública en qualsevol mitjà i en qualsevol forma, fora de l'abast de l'esmentada autorització, hauran de ser objecte d'una llicència específica."

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons