Skip to Main Content

Guia per a la publicació de materials docents al Campus Virtual

Segons estableix la Llei de propietat intel·lectual

El professorat, en la seva tasca acadèmica, pot reproduir, distribuir i/o comunicar fragments/parts d'obres i/o d'imatges de tercers sempre i quan es respectin les condicions establertes a l'apartat primer de l'art. 32 de la Llei de propietat intel·lectual (apartats 3, 4 i 5).

El professorat d’ensenyament reglat (universitari i no universitari) impartit en centres del sistema educatiu espanyol i el personal d’universitats i organismes públics d’investigació científica poden copiar, distribuir i comunicar públicament petits fragments d’obres i obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, sense cap finalitat comercial i en la mesura necessària, sempre i quan:

 • Es tracti d’obres ja difoses
 • Les obres s’usin com a il·lustració d’activitats educatives (presencials o a distància) o amb fins d’investigació científica.
 • Les obres no siguin llibres de text, manuals universitaris o publicacions assimilades. En aquest cas, només se'n permet la distribució de còpies entre els investigadors de projectes d’investigació concrets, així com la inclusió per part del professorat d'un enllaç web on els estudiants puguin accedir legalment a l'obra.
 • Es citi l’autor i font, exceptuant els casos en què no sigui possible
Petit fragment d'una obra: extracte o porció quantitativament poc rellevant sobre el conjunt de la mateixa.
Llibre de text, manual universitari o publicació assimilada: qualsevol publicació, impresa o susceptible de ser-ho, editada amb la finalitat de ser utilitzada com a recurs o material del professorat o l'alumnat de l'educació reglada per facilitar el procés de l'ensenyament o aprenentatge.

Segons estableix el Conveni CRUE, CEDRO i VEGAP

La UdL s'ha adherit al Conveni entre la CRUE i les entitats de gestió col·lectiva de drets d'autor CEDRO i VERGAP  aprovat pel Consell de Govern el 27 d'abril de 2016, acord 120/2016. 

Mitjançant aquest conveni es va establir l'import a abonar per part de les universitats espanyoles associades a CRUE, en concepte de remuneració equitativa als autors i editors (d'acord amb el que estableix l'article 32.4 de la LPI) a CEDRO i VEGAP. En el conveni s'estableix, també, la creació d'una eina informàtica amb què poder determinar els usos dels materials docents disponibles al campus virtual. 

En el cas concret d'universitats i centres públics d'investigació, es pot reproduir, distribuir i comunicar públicament parts d'obres impreses, inclosos els llibres de text, manuals universitaris o publicacions assimilades, amb una compensació econòmica obligada, sempre i quan: 

 • Les obres només s’emprin amb finalitats educatives o de recerca.
 • Només es reprodueixi, distribueixi o comuniqui públicament un capítol de llibre, un article d’una revista (o extensió equivalent d’una publicació assimilada) o una extensió assimilable (com a màxim el 10% del total de l'obra), resultant indiferent si la còpia es porta a terme a través d'un o diversos actes de reproducció.
 • Els actes permesos es facin només a universitats o centres públics de recerca, amb mitjans i personal propis.
 • La distribució de còpies només es faci entre l’estudiantat i PDI del centre en què es fa la reproducció, o les obres comunicades públicament siguin d’accés restringit a l’estudiantat i PDI del centre on es fa la reproducció, mitjançant xarxes internes i tancades o en el marc del programa d’ensenyament a distància ofert per aquest centre (intranets docents).

Queden excloses de la compensació obligatòria als autors i editors, les obres explotades amb acords específics previs entre les universitats/centres de recerca i els titulars dels drets, o aquelles de les quals les universitats/centres de recerca siguin titulars dels drets.

 • Les reproduccions han d'anar acompanyades amb la seva corresponent cita de la font

Finalment, cal considerar que el dret de citació i d'il·lustració d'activitats docents o de recerca no contempla els fragments o imatges obtingudes d'una base de dades o paquet editorial contractat mitjançant una llicència d'ús. En aquest cas, els usuaris del document només poden utilitzar-los respectant les condicions establertes al contracte signat amb el proveïdor.

Exclusions segons el Conveni

 • No estan autoritzats els actes de reproducció, distribució o comunicació pública de partitures musicals, les obres d'un sol ús ni les compilacions o agrupacions de fragments d'obres, o d'obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, que podran ser objecte de llicència per part del titular dels drets o de l'entitat de gestió que el representi sense l’autorització del titular corresponent.
 • De la mateixa manera, requereix autorització expressa la reproducció de qualsevol obra impresa o susceptible de ser-ho, en una extensió que superi els límits establerts en l'apartat anterior (un capítol de llibre, un article d'una revista o el 10% del total de l'obra).
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons