Skip to Main Content

Pòster científic

El resum: punt de partida

El pas previ a tota presentació, sigui oral o en forma de pòster, és la redacció d'un resum del treball que es vol presentar.

En ocasions els congressos demanen un resum del treball seguint unes normes establertes pel que fa a format, estructura i extensió. 

L'estructura del resum, sempre que el treball ho permeti, ha d'incloure:

 • títol
 • autor/-s
 • filiació / centre
 • introducció, hipòtesi i objectiu
 • metodologia
 • resultats
 • conclusions

El resum ha de complir una sèrie de característiques:

 • ha d'entendre's per si mateix, sense haver de recórrer a altres fonts
 • ha de contenir els punts essencials del treball, estudi o experiència
 • ha de tenir una extensió limitada
 • ha de ser clar, breu, exacte i concís
 • es pot valorar incloure taules o figures per resumir resultats, així com bibliografia

La síntesi del treball serà cabdal per a la realització del pòster ja que haurà de reflectir els elements principals d'un pòster (que desenvolupem al punt següent) i en ocasions respectar una extensió i mida determinada, donada pel congrés o institució.

Elements principals del pòster

El títol destaca per la seva ubicació a la part superior del pòster i per la seva tipografia més gran que la resta de text. És el primer que llegirà el teu públic, per tant tingues en compte els següents consells:

 

Tria un títol clar i concís que reflecteixi el tema del pòster

Evita títols massa llargs o que donin massa informació:

El plegament i el muntatge de proteïnes motores de miosina en els processos de moviment cel·lular durant l'etapa de creixement és essencial per la funció motora

Focalitza el teu treball en una frase curta Evita ser categòric
Utilitza una tipografia igual o en harmonia amb la resta del text Limita l'ús d'acrònims, d'argot i d'abreviatures

Si tens resultats interessants, posa'ls al títol:

L'efecte de X sobre la substància Y destrueix les cèl·lules 

Evita les paraules supèrflues

Perquè una persona sigui considerada autora d'un treball ha d'haver participat activament en la seva elaboració i ha d'assumir la responsabilitat del contingut intel·lectual que s'hi exposa. En els pòsters pot incloure's un apartat d'agraïments on es menciona altres persones que hi han participat però que no poden considerar-se autores.

Cal que segueixis les orientacions del teu professor/tutor o del centre organitzador del congrés pel que fa a l'expressió de l'autoria. Si no n'hi ha s'identifica l'autor mitjançant nom i dos cognoms (en aquest ordre).

Pel que fa a la filiació cal que mencionis el nom del departament i del centre on treballa l'autor/-s, així com informació de contacte del mateix (correu electrònic, adreça, telèfon).

La introducció, com diu la pròpia paraula, introdueix el treball al lector, i precisament per això acostuma a elaborar-se al final, quan ja s'han recollit de forma sistemàtica tots els processos de la recerca i s'han obtingut uns resultats concrets.

S'ha de situar, preferiblement, a dalt a l'esquerra, ja que contextualitza l'estudi, els fonaments teòrics, la justificació del mateix, i presenta els objectius, les hipòtesi de partida, l'estat de la qüestió del tema i les paraules clau.

Si vols que el públic s'interessi en el teu treball i el llegeixi amb atenció has d'elaborar un preàmbul atractiu que respongui a les següents preguntes:

 • Quin és el tema del treball?
 • Motivació: perquè és fa aquest treball?
 • Metodologia: quin mètode s'ha utilitzat en el treball?
 • Quines són les limitacions del treball?

Descriu el procés d'elaboració de la recerca. Ha de ser una descripció breu llevat que sigui un procés rellevant que aporti alguna cosa nova a la recerca.

Depenent de la teva àrea d'especialització hauràs de recollir dades, realitzar enquestes, fer observacions i prendre apunts, experimentar, fer un anàlisi de resultats a nivell qualitatiu i/o quantitatiu, i interpretar-ne els resultats.

 

A la metodologia del treball científic es planteja una hipòtesi o resposta a un possible problema:

La instal·lació d'aerogeneradors afecta al medi ambient

A continuació es determina quin serà el mètode escollit per recollir dades, aquesta és la fase d'experimentació:

Zona geogràfica, contextualització temporal, recerca bibliogràfica, elaboració d'enquestes, realització d'entrevistes, elaboració de proves en laboratoris, desenvolupament d'un programari, etc.

I finalment es passa a l'obtenció de resultats i interpretació.

Segons les dades obtingudes de l'impacte ambiental a la zona, la instal·lació d'aerogeneradors ha suposat la desaparició d'algunes espècies migratòries com la (...)

 

Has de saber que cada àrea de coneixement prioritza l’ús d’unes determinades metodologies de recerca, com són:

 • la recerca bibliogràfica i documental,
 • el treball de camp,
 • el treball experimental i
 • el treball artístic.

 

En aquest apartat hauràs de mostrar, sense cap interpretació (això ho deixaràs per a les conclusions), els resultats obtinguts durant la recerca.

La descripció de la metodologia i dels resultats ha d'ocupar dues terceres parts del pòster i són els apartats on pots utilitzar dades estadístiques, taules, gràfics i imatges per recolzar el text o emfasitzar algun argument.

És aconsellable que redactis textos i paràgrafs breus i utilitzis llistes numerades o amb guions per exposar més clarament el missatge.

En aquest apartat has d'incloure la interpretació dels resultats, així com la implicació dels mateixos en relació amb les hipòtesis.

Cal que la redacció sigui molt objectiva i que relacioni els resultats amb el marc teòric de partida.

S'ha de situar a la part dreta del pòster.

No és obligatori incloure referències bibliogràfiques en un pòster però si que és interessant fer-ho.

En el cas d'incloure aquest apartat cita els materials més destacats per a l'elaboració del treball (llibres, articles, pàgines web, etc.) i segueix sempre el mateix estil de citació, recorda que cada disciplina segueix una norma.

Si no saps quin és l'estil de citació de la teva disciplina consulta la biblioguia Com citar i elaborar bibliografies.

Les referències bibliogràfiques se situen al final del pòster, a la part inferior.

Elements secundaris del pòster

El resum és freqüent als articles científics, on els investigadors presenten de manera abreujada les idees principals, els objectius del treball i els resultats aconseguits.

En ocasions es veuen pòsters amb Abstract o Summary, però des d'aquí no els recomanem ja que queden redundants dins d'un text que ja representa el resum d'un treball.

Cal que seguim les instruccions del professor/tutor o del centre organitzador del congrés pel que fa a l'ús de logotips al pòster.

Si no hi ha instruccions al respecte podem incloure el logotip del nostre centre d'estudis o treball a la part superior, al costat del títol.

 

El pòster és un mitjà molt adequat per la utilització d'elements visuals, però cal que trobis l'equilibri just entre text i imatges per aconseguir un pòster exitós.

Llegeix les nostres recomanacions a l'apartat Disseny

Pots incloure un codi QR al final del pòster, a la part inferior dreta.

A través d'aquest codi pots oferir als lectors la possibilitat de:

 • descarregar-se el pòster en format digital als dispositius mòbils o
 • accedir a informació complementària (perfils d'autor/-s, bibliografia utilitzada, treballs publicats, etc.).

Distribució dels elements

Format: horitzontal o vertical.

Estructura: lineal, en columnes, asimètric, etc. Es recomana una estructura lineal en columnes per tal que el lector no "salti" pel pòster i pugui seguir la presentació d'esquerra a dreta i de dalt a baix.

Ordre lògic de lectura: de dalt a baix i d'esquerra a dreta.

Contingut: distribuit en diferents apartats (introducció, metodologia, etc.) que han d'estar ben identificats i delimitats dels altres. 

Ús d'espais: l'espai entre seccions és primordial per a permetre una lectura clara i agraïda a la vista. Si fem servir una estructura en columnes aquestes també hauran de mantenir un espai entre elles.

Distribució dels elements. Ha de ser equilibrada. Una imatge o una taula destaquen més que el text normal, per això la combinació entre els elements, el text i els espais en blanc també compten en l'equilibri. És important tenir en compte els eixos de simetria per a posicionar els elements del pòster.

 

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons