Skip to Main Content

Acreditació i valoració de la recerca: Eines de valoració

Mètriques segons les Dimensions

 

1.- Mètriques de citació: nombre de cites que una publicació ha rebut en treballs científics de naturalesa diversa, recopilable a través de bases de dades bibliogràfiques que tinguin la cobertura més gran possible i siguin, preferentment, de caràcter no comercial. Amb el propòsit de contextualitzar les dades, mitigar biaixos i proporcionar una representació més precisa de l'impacte efectiu, és recomanable emprar indicadors com ara la citació normalitzada per categoria i un recompte de citacions que exclogui les autocites.


2.- Mètriques d'ús i lectura: volum de descàrregues, visualitzacions o visites que ha registrat una aportació en infraestructures digitals acadèmiques, repositoris científics o plataformes editorials. No n'hi haurà prou amb al·ludir al comptatge bàsic, i caldrà que les dades siguin degudament justificades i contextualitzades, per exemple, especificant els països, ciutats i institucions que han accedit a les aportacions i la seva rellevància.

 

3.- Mètriques d'influència o adopció social: mencions provinents de fonts externes a l'àmbit acadèmic i als mitjans de publicació tradicionals, oferint una perspectiva sobre la influència, aplicabilitat o adopció d'un resultat de recerca en contextos culturals, educatius, polítics o socioeconòmics. Per a la seva valoració poden ser pertinents mètriques com el nombre de mencions en mitjans de comunicació o en informes de polítiques públiques i, si escau, beneficis de la seva adopció o ús.

 

4.- Mètriques de visibilitat social: recopilen informació provinent de diferents plataformes socials en línia, preferentment acadèmiques i especialitzades, incloent-hi les mencions o interaccions que les aportacions científiques reben. Aquest tipus de mètriques poden aportar informació complementària significativa sobre la capacitat per a la interacció social de la persona sol·licitant i sobre les audiències específiques, tan acadèmiques com professionals, que han mostrat interès.

 

1.- Mètriques sobre l'impacte científic del medi: indicadors bibliomètrics quantitatius que avaluen l'impacte d'una revista o editorial dins de la comunitat científica. Aquestes mètriques abasten una varietat d'indicadors que busquen determinar la rellevància i la influència del medi en el seu àmbit disciplinari, així com comparar-ne el rendiment amb el d'altres publicacions similars.


2.- Mètriques sobre qualitat en la gestió del medi: indicadors que ofereixen informació sobre la qualitat en la gestió i processos editorials d'un mitjà. Aquestes mètriques poden incloure aspectes com taxes d'acceptació, tipus de revisió per parells (oberta o no) i internacionalització, i es verifiquen mitjançant certificacions acreditatives que asseguren el compliment de bones pràctiques editorials estandarditzades.

 

1. - Dipòsit o publicació en dipòsits digitals daccés obert: es valorarà la difusió de les aportacions en accés obert i sense restriccions a través de dipòsits institucionals, temàtics o generalistes. Es valorarà també la publicació en revistes i plataformes d'accés obert sense imposició de taxes als autors/es ni als lectors/es (modalitat “accés obert diamant”), especialment en plataformes de legitimada qualitat, com és el cas d'Open Research Europe o altres plataformes impulsades per altres agències de finançament, en cap cas, la publicació en revistes d'accés obert, gold, diamant o en revistes híbrides eximeix el dipòsit de les publicacions en un repositori, tot i que és la primera que s'inclou aquest requisit, els comitès assessors tindran flexibilitat sobre això.

 

2.- Compartició de dades, metodologies, programes d'ordinador i models d'aprenentatge automàtic: es valorarà la publicació, sempre que sigui possible, de forma oberta i transparent de les dades de recerca, metodologies i programes d'ordinador, a través infraestructures especialitzades o repositoris que compleixin amb estàndards de metadades i conservació a llarg termini, facilitant-ne la replicabilitat, reproductibilitat, accessibilitat, reutilització i perdurabilitat, així com l'escrutini científic. És rellevant que en el cas dels resultats de recerca el dipòsit i/o publicació en obert es faci en infraestructures i/o repositoris agregats o de confiança, que garanteixin el compliment d'estàndards internacionals (per exemple, Zenodo, GitHub o qualsevol dels repositoris presents a Recolecta). Per a una descripció adequada cal especificar els repositoris o infraestructures on es troben dipositades les aportacions, així com el seu identificador únic persistent (per exemple, DOI, Handle, ARK, SWHID o, en general, una URI/URL única permanent). En aquest apartat es podran utilitzar evidències mètriques d'ús, lectura i reutilització, degudament contextualitzades. Es recomana així mateix oferir detalls sobre el nivell de compliment dels principis FAIR dels conjunts de dades presentades (fàcils de trobar, accessibles, interoperables i reutilitzables). Així mateix, es considera rellevant esmentar, si escau, la reutilització efectiva daquests productes per altres projectes o equips de recerca. Finalment, cal consignar la data d'inclusió de la contribució als respectius repositoris o infraestructures per fomentar el rastreig cronològic de la seva difusió.

 

3.- Ciència oberta a la societat: es valoraran les aportacions fruit de la generació de coneixement realitzada en col·laboració i amb la implicació activa de la ciutadania en tot o part de procés de recerca (ciència ciutadana, ciència participativa, ciència comunitària, etc.) i/ o en diàleg amb altres sistemes i agents socials (administracions públiques, comunitats locals, col·lectius, entitats, organitzacions del tercer sector, etc.).

Eines per localitzar els indicis

Per a més informació sobre les mètriques per a cada dimensió consulteu: 

Per a més informació sobre currículum narratiu i bibliometria narrativa consulteu:

► EXEMPLE 1 (clicar damunt la imatge per ampliar)

 

► EXEMPLE 2 (clicar damunt la imatge per ampliar)

► EXEMPLE 3 (clicar damunt la imatge per ampliar)

► EXEMPLE 4 (clicar damunt la imatge per ampliar)

► EXEMPLE 5 (clicar damunt la imatge per ampliar)

 

Font: Torres-Salinas, D., & Arroyo-Machado, W. (2023, novembre 9). Bibliometría Narrativa: aplicaciones para la defensa de currículos y aportaciones científicas en el marco de CoARA. y ANECA-Sexenios. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.1008910

Font: López Amelia. Sexenios 2024: nuevos principios y criterios de evaluación (Alterbiblio)

A. Dimensiones sobre la aportación

Métricas de citación: indicadores de citación normalizada por categoría y un recuento de citaciones que excluya las autocitas.

El análisis de la citación en Web of Science revela que el artículo ha recibido hasta ahora 24 citas -sin autocitas- en la colección principal, lo que lo sitúa entre el 1% y el 10% de los artículos más citados de la especialidad Economics & Bussines para 2021 (Fuente: Field Baselines de los Essential Science Indicators – Web of Science).

Ha recibido citas de X autores influyentes, de X trabajos influyentes. Las citas se encuentran principalmente en la sección X, y son de tipo X. De las citas recibidas, X proceden de documentos no científicos pero de valor (policy reports, clinical guidelines, working papers, etc.)

Con 27 citas en Scopus -sin autocitas-, el análisis de la citación revela que el artículo ha obtenido un Field-Weighted Citation Impact de 2.29, lo que lo sitúa con un 229% más de citas que el promedio mundial de la disciplina y en un percentil 94. (Fuente: Scopus. Valor medio FWCI=1). Además, ha recibido 65 citas en Google Scholar.

Cuenta con 29 citas en Dimensions. El 82% de sus citas se han recibido en los últimos dos años. En comparación con otras publicaciones en el mismo campo, esta publicación tiene un gran número de citas y ha recibido aproximadamente 20 veces más citas que el promedio.

Métricas de uso y lectura: volumen de descargas, visualizaciones o visitas justificados y contextualizados.

En cuanto a su impacto social, cuenta con 147 descargas en PlumX Metrics y con 236 vistas y 94 descargas en el repositorio institucional, principalmente desde países como Estados Unidos, UK, Alemania y Polonia.

Métricas de influencia o adopción social: menciones en medios de comunicación o en informes de políticas públicas y, si fuera el caso, beneficios de su adopción o uso.

El artículo ha sido citado en la prensa nacional: Apellido, N. (9 de febrero de 2020). Título del artículo. El Diario.es. https://www.eldiario.es/economia/… También aparece referenciado en el documento oficial del gobierno de Reino Unido xxxxxxxx (Fuente: Overton).

Métricas de visibilidad social: recopilan información proveniente de distintas plataformas sociales en línea, preferentemente académicas y especializadas, incluyendo las menciones o interacciones que las aportaciones científicas reciben.

Este artículo tiene una puntuación en Altmetric de 14, lo que lo sitúa en el 25% superior de todos los resultados de investigación calificados por Altmetric y entre los resultados con mayor puntuación de esta fuente (#38 de 252). Es también una puntuación de atención alta en comparación con resultados de la misma edad (percentil 84). (Fuente: Dimensions).

 

B. Dimensiones sobre el medio de difusión

Métricas sobre el impacto científico del medio: indicadores bibliométricos cuantitativos que evalúan el impacto de una revista o editorial dentro de la comunidad científica.

Según JCR, la revista obtuvo en 2021 un índice de impacto de 3.080, lo que la coloca en la posición 119/381 y Q1 en la categoría Economics del SSCI. El Article Influence Score es de 1,974, lo que la sitúa muy por encima de la media. (Fuente: JCR. Valor medio AIS=1).

Según SJR, la revista obtuvo en 2021 un índice de impacto de 3.565 y es Q1 en la categoría Economics and Econometrics. En Scopus, tiene un CiteScore de 12.9.

Según Dialnet Métricas…

Métricas sobre calidad en la gestión del medio: indicadores que ofrecen información sobre la calidad en la gestión y en los procesos editoriales de un medio. Estas métricas pueden incluir aspectos como tasas de aceptación, tipo de revisión por pares (abierta o no) e internacionalización.

El artículo está publicado en la revista xxxxxxxxx de la editorial xxxxxxxx, con estricto proceso de revisión por pares doble ciego y con una tasa de aceptación del X%. Cuenta con un comité editorial internacional, en el que destacan investigadoras relevantes como XXX de la University of XXX. La calidad de su proceso editorial ha sido evaluada en ERIHPlus (Norwegian Directorate for Higher Education and Skills), DOAJ y en el Catálogo LATINDEX (2018- ), donde cumple 37 de las 38 características de calidad editorial. Además, se le ha otorgado un Sello de Calidad FECYT.

 

C. Dimensiones sobre la contribución científica en acceso abierto y la práctica de ciencia abierta

Depósito o publicación en repositorios digitales de acceso abierto: Se valorará la difusión de las aportaciones en acceso abierto y sin restricciones a través de repositorios institucionales, temáticos o generalistas. Se valorará también la publicación en revistas y plataformas de acceso abierto sin imposición de tasas a las/os autoras/es ni a las/os lectoras/es (modalidad “acceso abierto diamante»), especialmente en plataformas de legitimada calidad, como es el caso de Open Research Europe u otras plataformas impulsadas por otras agencias de financiación. En ningún caso, la publicación en revistas de acceso abierto, gold, diamante o en revistas híbridas exime el depósito de las publicaciones en un repositorio; si bien, siendo la primera vez que se incluye este requisito, los comités asesores tendrán flexibilidad a este respecto.

El artículo ha sido publicado en acceso abierto dentro de los acuerdos transformativos firmados por CRUE-CSIC y además, en cumplimiento de la LCTI, se encuentra depositado en acceso abierto en el repositorio institucional de la Universitat de València.

Compartición de datos, metodologías, programas de ordenador y modelos de aprendizaje automático: Se valorará la publicación, siempre que sea posible, de forma abierta y transparente de los datos de investigación, metodologías y programas de ordenador, a través infraestructuras especializadas o repositorios que cumplan con estándares de metadatos y conservación a largo plazo, facilitando su replicabilidad, reproducibilidad, accesibilidad, reutilización y perdurabilidad, así como el escrutinio científico. Es relevante que en el caso de los resultados de investigación el depósito y/o publicación en abierto se realice en infraestructuras y/o repositorios agregados o de confianza, que garanticen el cumplimiento de estándares internacionales (por ejemplo, Zenodo, GitHub o cualquiera de los repositorios presentes en RECOLECTA).

En este apartado se podrán utilizar evidencias métricas de uso, lectura y reutilización, debidamente contextualizadas. Se recomienda asimismo ofrecer detalles sobre el nivel de cumplimiento de los principios FAIR de los conjuntos de datos presentados (fáciles de encontrar, accesibles, interoperables y reutilizables). Asimismo, se considera relevante mencionar, en su caso, la reutilización efectiva de estos productos por otros proyectos o equipos de investigación. Finalmente, será necesario consignar la fecha de inclusión de la contribución en los respectivos repositorios o infraestructuras para fomentar el rastreo cronológico de su difusión.

Ciencia Abierta a la Sociedad: Se valorarán las aportaciones fruto de la generación de conocimiento realizada en colaboración y con la implicación activa de la ciudadanía en todo o parte de proceso de investigación (ciencia ciudadana, ciencia participativa, ciencia comunitaria, etc.) y/o en diálogo con otros sistemas y agentes sociales (administraciones públicas, comunidades locales, colectivos, entidades, organizaciones del tercer sector, etc.).

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons