Skip to Main Content

Acreditació i valoració de la recerca: AQU Catalunya

 

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) és l’entitat encarregada d’avaluar els mèrits de recerca per al personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes. AQU Catalunya, per conveni, també avalua l'activitat investigadora del professorat de les universitats privades i centres adscrits.

Els mèrits s’avaluen per tramsformats cadascun d’ells per sis anys, entenent per any un any natural complet (de l'1 de gener al 31 de desembre, o fraccions anuals iguals o superiors a vuit mesos). A diferència dels mèrits de docència i gestió, on només certifica l’avaluació que en fan les universitats públiques catalanes, és l’Agència mateixa qui avalua els mèrits de recerca.

La persona sol·licitant podrà sotmetre a avaluació tota la seva activitat de recerca, sempre que hi hagi hagut una vinculació a una universitat o centre de recerca. La primera vegada que un professor/a fa avaluar la seva activitat de recerca ha de determinar l’any a partir del qual sol·licita l’avaluació. L’activitat realitzada amb anterioritat a la data que fixi no es tindrà en compte en avaluacions posteriors.

El professorat docent i investigador funcionari de les universitats públiques catalanes que no hagi fet avaluar la seva activitat investigadora per la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI), pot sotmetre la seva activitat investigadora a avaluació.

Informació sobre el procediment

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons