Skip to Main Content

Acreditació i valoració de la recerca: ANECA-CNEAI

ANECA, a través de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) avalua l’activitat investigadora dels professors universitaris i del personal de les escales científiques dels organismes públics d’investigació de l’Administració General de l’Estat, amb l’objectiu que els sigui reconegut un complement de productivitat (sexenni).

Les avaluacions es realitzen d’acord amb els criteris publicats anualment al BOE, i a principis de desembre apareixen els terminis per presentar les sol·licituds per a l’avaluació de trams de recerca de professors que tinguin la condició de funcionaris de carrera dels cossos docents universitaris i dels organismes públics de recerca de l’Administració General de l’Estat.

Per a més informació podeu consultar la web d'ANECA.

► Recomendaciones REBIUN para la convocatoria de sexenios de investigación 2023 y Repositorios Institucionales

Font: Rebiun

Informació sobre el procediment

Convocatòria 2023  ()

 

Com omplir la sol·licitud  ()

 

El professorat funcionari pot presentar la sol·licitud a la seu telemàtica de l'ANECA.

 

Si teniu dubtes, us podeu adreçar al Portal ANECA responde.

Documentació requerida  ()

 

Els documents que s'han de presentar són:

  • Formulari de sol·licitud signat, que inclou el curriculum vitae abreujat amb les dades bibliogràfiques de les cinc aportacions per avaluar, un breu resum amb els objectius i resultats més rellevants de la recerca i els indicis de qualitat de l'aportació.
  • Curriculum vitae on hi consten las activitats relacionades amb la investigació. Es recomana l'ús del CVN.
  • Full de serveis original i actualizat del període del qual es sol·licita avaluació.

Per a omplir la sol·licitud és imprescindible disposar d'ORCID, per a més informació sobre com obtenir-lo.

Informació sobre els sexennis  ()

 

► Què són els sexennis d'investigació?

Són el reconeixement de l'activitat investigadora realitzada per professors universitaris i científics del CSIC durant un període (no necessàriament consecutiu) de sis anys.

► Qui atorga aquest reconeixement? 

En primera instància, és la Comissió Nacional d'Avaluació de l'Activitat Investigadora (CNEAI) qui porta a terme el procés de reconeixement. De manera subsidiària, algunes universitats, en col·laboració amb la CNEAI, també han habilitat procediments per dur a terme aquest reconeixement per a aquells professors que pertanyen a categories laborals que no estan expressament recollides a les convocatòries de la CNEAI.

► Qui pot sol·licitar un sexenni?

  • Els funcionaris de carrera dels cossos docents de les universitats públiques espanyoles.
  • Els funcionaris de carrera del Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC): professors de recerca, investigadors científics i científics titulars.
  • Alternativament professors no funcionaris de les universitats públiques espanyoles que tinguen signat conveni amb CNEAI per a l'avaluació de la seua activitat investigadora. 
  • Professors d'universitats privades que hagin signat conveni amb CNEAI per avaluar la seva activitat investigadora.

 ► Quins beneficis se n'obtenen? 

Beneficis econòmics. La concessió d'un o diversos sexennis dona lloc a la remuneració del complement econòmic corresponent a la nòmina de professors i investigadors.

Beneficis sobre la càrrega docent. A partir del 2012 es preveu que el repartiment de la càrrega docent pren com a criteri la possessió de sexennis convenientment reconeguts (Reial decret llei 14/2012).

► En què consisteix el procés per sol·licitar un sexenni?

La informació relativa a la sol·licitud de sexennis es publica cada any al BOE a través de tres resolucions diferents:

  • publicació dels criteris específics aprovats per a cada un dels camps d'avaluació en funció de l'àrea de coneixement,
  • procediment i termini de presentació de sol·licituds,
  • nomenament dels membres dels Comités Assessors per part de l'agència d'avaluació.

► La investigació a les diferents àrees de coneixement s'avalua per igual? 

No, els criteris específics de qualitat de la investigació canvien segons l'àrea de coneixement. La CNEAI estableix 11 camps temàtics  i com a novetat d'aquesta convocatòria trobem el camp 0 Interdisciplinar i multidisciplinar, per a cadascun dels quals hi ha uns requisits que marquen la qualitat de la investigació. El sol·licitant proposa sota quin camp vol que l'avaluïn.

► En qué consisteix l'avaluació?

L'investigador ha d'aportar les dades bibliogràfiques, el resum i els indicis de qualitat de cinc publicacions (més dos d'addicionals) corresponents al període de sis anys per al qual sol·licita el reconeixement del sexenni.

A diferència d'altres sol·licituds relacionades amb l'avaluació de l'activitat investigadora, és el mateix investigador qui selecciona les aportacions (no s'avalua tot allò que ha publicat durant el període de sis anys); per aquest motiu resulta important seleccionar les aportacions de major qualitat. Les no incloses no s'avaluaran mai per a un sexenni ja que, un cop s'ha concedit el tram, els anys no es poden repetir en convocatòries següents.

Terminis i trams  ()

 

► Què és un tram?

Un tram és un període investigador de sis anys que poden ser consecutius o no. Els anys han de ser naturals (compresos entre l'1 de gener i el 31 de desembre). Només les fraccions superiors a vuit mesos es consideren any natural.

► Quants trams puc sol·licitar?  

Tants com es vulgui fins a un màxim de sis. No obstant això, no és recomanable demanar-ne diversos alhora, sinó un de sol per convocatòria, de manera que es puguin refer trams denegats.

► Quan es poden sol·licitar els sexennis?

La convocatòria de sol·licitud de sexennis és anual, del 22 de gener al 12 de febrer. Durant aquest període, a la pàgina web de l'agència d'avaluació hi ha la sol·licitud en línia que s'ha d'emplenar. És necessari registrar-se per accedir a l'aplicació telemàtica.

► Des de quina data es pot sol·licitar?

Segons l'Ordre de 16 de novembre de 2000 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en què s'estableix el procediment per a l'avaluació de l'activitat investigadora, es considera com a període investigador el temps posterior a l'obtenció del títol acadèmic de grau, sempre que existeixi un contracte o certificat que acrediti que el sol·licitant ha desenvolupat una labor adscrita a la recerca.

► Quan "mor" un sexenni?  

A efectes de repartiment de la càrrega docent, hem de tenir en compte l'any de concessió del darrer tram. En aquest sentit, a la convocatòria de 2023, deixen de tenir el seu sexenni actiu els professors l'últim any dels quals avaluat positivament va ser 2017, ja que estan en disposició de sol·licitar un nou tram per al període 2012-2017.

► Els trams han de demanar-se en ordre cronològic?

Sí, el primer sexenni sol·licitat ha de ser el que marqui l'inici de la carrera investigadora, ja que els anys anteriors no podran ser inclosos en futures avaluacions. L'aprovació d'un tram invalida el període anterior per a incloure'l en altres sol·licituds.

► Per reconèixer un sexenni, es poden demanar trams de sis anys, amb anys no consecutius? 

Sí. Però cal tenir en compte que els anys no inclosos queden inhabilitats per construir un sexenni posterior. Ex. Sexenni 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007 és possible, però descarta els anys 2002 i 2004 per a futurs sexennis. El següent sexenni s'haurà de construir a partir del 2008.

També és possible deixar anys sense comptar entre un tram i un altre. A l'exemple anterior, ens saltem 2008 i el següent sexenni comença el 2009. Cal parar atenció als anys que es deixen sense demanar, en aquest cas, abans del 2000. Aquests també es perden.

► Si la meva sol·licitud de sexenni és denegada, perdo els sis anys sol·licitats?

No, només cal afegir com a mínim tres anys al nou tram sol·licitat. Per exemple, si en la convocatòria del 2014 ens han denegat el tram 2001, 2004, 2006, 2007, 2008 i 2009, a la convocatòria del 2017 podem recuperar els anys amb les contribucions més ben valorades (per exemple, 2004, 2007 i 2009) i afegir-ne tres de nous (per exemple, 2010, 2011 i 2012).

Criteris i aportacions  ()

 

► És obligatori presentar cinc contribucions?

S'han de presentar cinc aportacions principals, que es poden acompanyar de dues aportacions substitutòries, seleccionades per la persona sol·licitant. 
Excepcionalment, el nombre d'aportacions podrà ser inferior si els treballs tenen una rellevància extraordinària i han tingut un alt impacte científic o social, o bé si a el període sotmès a avaluació qui sol·licita l'avaluació ha justificat degudament les situacions de permisos de maternitat o paternitat, excedències per la cura de les filles i filles, per la cura de familiars en primer grau dependents que estiguin al seu càrrec, per raó de violència de gènere i per raó de violència terrorista previstes al article 89.1 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual es aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, o baixes de llarga durada per malaltia.

► Cada aportació ha de correspondre a un any?

Si es té en compte que les cinc aportacions que se sotmeten a avaluació per a un període de sis anys, un any pot tenir diverses aportacions i un o diversos anys no tenir-ne cap.

► Han d'haver estat publicades totes les aportacions?

Totes les aportacions hauran d'estar publicades o registrades, segons la tipologia a què pertanyin, en els anys que se sotmeten a avaluació, ja sigui de forma definitiva o, en el cas de les revistes científiques, una vegada acceptades i publicades en els nous sistemes coneguts com a publicació contínua (forthcoming, online first, in press, etc.), amb l'obligatorietat de presentar l'identificador persistent (DOI, Handle, ARK, SWHID o, en general, una URI/URL única permanent) d'aquesta publicació.

► Què passa si trio malament les meves cinc publicacions?

La Comissió avaluadora té l'obligació de buscar una alternativa dins del currículum del sol·licitant (d'aquí la importància de detallar el període que sol·licitem com a sexenni) en cas que descarti una publicació de les aportades pel sol·licitant. Una altra qüestió és que no hi hagi alternativa o que cap alternativa compleixi els requisits establerts.

► És possible reclamar en cas de no obtenir un sexenni?

Sí, en cas que no es consideri adequada la puntuació de totes o d'alguna de les contribucions presentades a avaluació. En aquest cas, és necessari interposar un recurs d'alçada davant de l'agència d'avaluació aportant dades com ara els indicis de qualitat addicionals, casos d'agravis comparatius en la puntuació por coautors d'un mateix treball, etc.

► Quin tipus de documents poden ser sotmesos a avaluació?

Les aportacions qualificades com a ordinàries (articles publicats en revistes científiques; llibres, capítols de llibres, pròlegs, introduccions i anotacions de textos; i patents o models d'utilitat).

Qualificades com a extraordinàries: comunicacions a congressos, exposicions, excavacions arqueològiques, catalogacions o treballs tècnics i artístics.

► Quins indicis de qualitat es tenen en compte en cada contribució?

L'avaluació està basada en criteris de qualitat relacionats amb el mitjà en què es publica, amb el contingut de l'aportació i el seu impacte social. En el cas d'articles de revista, es tenen en compte els índexs d'impacte de la publicació i la seva aparició en bases de dades internacionals rellevants per a la seva especialitat i, quan no se'n tinguin, criteris qualitatius de qualitat editorial. De forma alternativa i complementària, han d'indicar-se el número de cites rebudes per l'aportació .


Per a més informació: Baremo general de aplicación en la evaluación de los sexenios de investigación 2023 por parte de los Comités Asesores

► Es tenen en compte altres factors per avaluar una aportació?

Sí, cal indicar l'aportació real al coneixement de cadascuna de les aportacions. La persona sol·licitant hi haurà d'haver participat activament als treballs que li van donar origen, concretant la seva aportació específica a aquests en els casos de coautoria o autoria múltiple. En el cas de les publicacions aquesta informació s'haurà d'aportar d'acord amb la taxonomia CRediT (Contributor Roles Taxonomy, https://credit.niso.org), o bé, si la publicació no requereix aquesta informació o es presenta un altre tipus d'aportació, s'haurà d'incloure a la narrativa de la sol·licitud prenent com a referència preferentment aquesta taxonomia. Així mateix, a la seva cas, s'ha de declarar l'ús d'intel·ligència artificial generativa, sempre que afecti el contingut original de l'aportació

Camps d'avaluació  ()

 

Orientacions per als barems específics dels criteris d'avaluació de sexennis (convocatoria 2023)
ANECA publica les directrius d'aplicació dels criteris d'avaluació a les sol·licituds de l'actual convocatòria de sexennis de recerca.

Ús de repositoris  ()

 

Les aportacions que se sotmetin a avaluació es requereix que es dipositin en un repositori:


"De acuerdo con el artículo 37 de la LCTI y el artículo 12 de la LOSU, se requerirá el depósito de los resultados de la investigación que se sometan a evaluación en repositorios institucionales, temáticos o generalistas de acceso abierto, incluyendo un identificador persistente (DOI, Handle, ARK, SWHID, o, en general, una URI/URL única permanente). En el caso de las publicaciones académicas, sean en formato artículo, libro o capítulo de libro, las personas solicitantes deberán aportar evidencia de haber depositado una copia de la versión final de la aportación aceptada para publicación en un repositorio de su institución o en un repositorio temático o generalista de acceso abierto. El depósito podrá hacerse en acceso abierto, acceso restringido, embargado o con acceso solo a los metadatos, respetando en todos los casos la gestión de derechos de autoría amparada por el marco legal vigente en el momento de la publicación. Los conjuntos de datos que se sometan a evaluación deberán cumplir con los principios FAIR (fáciles de encontrar, accesibles, interoperables y reutilizables) y, siempre que sea posible, se difundirán en acceso abierto en repositorios o infraestructuras de datos de confianza. Por último, en el caso de los programas de ordenador, se valorarán las contribuciones relevantes a programas distribuidos como software libre, entendiendo como tal aquel que cumpla la definición publicada por la Open Source Initiative y que, por tanto, esté protegido por alguna de las licencias aprobadas por este organismo (https://opensource.org/licences/)".

 

Informació sobre els Camps Específics (Convocatòria 2023)

A continuació trobareu informació elaborada per la Biblioteca/CRAI de la Universidad Pablo de Olivade de cada camp específic:

Indicis de qualitat i curriculum narratiu

Per a més informació sobre els indicis de qualitat que s'apliquen per a cada dimensió i exemples de curriculum narratiu podeu consultar l'apartat EINES DE VALORACIÓ.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons