Skip to Main Content

Pla de formació d'usuaris de BiD 2021/2022

1. Introducció

Biblioteca i Documentació (BiD) facilita a la comunitat universitària cursos, activitats formatives presencials i en línia i itineraris amb l'objectiu de conèixer els serveis, recursos i adquirir habilitats i competències informacionals necessàries per localitzar, reconèixer i avaluar la informació més idònia i utilitzar-la de la manera més eficient. Són habilitats i competències comunes a totes les disciplines, a tots els entorns d'aprenentatge i a tots els nivells d'educació. 

BiD està compromesa amb la formació d'usuaris com una de les seves funcions principals i com a part essencial de la seva responsabilitat dins la comunitat universitària. La formació d'usuaris es coordina des de l'Àrea de serveis als usuaris i el grup de treball acorda  i proposa la programació de cursos i activats formatives pel curs acadèmic. La majoria d’aquests cursos s’organitzen conjuntament amb els coordinadors dels diferents titulacions,  PDI, Escola de Doctorat, Formació del Professorat Universitari i instituts de recerca.

El Pla de Formació d'Usuaris s'emmarca dins el Pla d'Actuacions 2016-2020 (prorrogat fins 2021) de BiD (aprovat per la CG de BiD el 26 de març de 2019) del programa en Competència digital de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias) i de les DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe. 

 

2. Objectius, accions i indicadors

Facilitar l'adquisició d'habilitats per localitzar la informació més idònia i utilitzar-la de la manera més efectiva i donar a conèixer els serveis i recursos de les biblioteques.

1. Impartir la matèria transversal virtual adreçada a estudiants de grau i postgrau  Març 2022
2. Impartir activitats formatives virtuals: citació i gestors bibliogràfics, com realitzar un pòster científic, com utilitzar Pubmed, etc.  Octubre 2021-Juliol 2022
3. Impartir activitats formatives virtuals i/o presencials sobre recursos específics de BiD adreçades a estudiants de grau i postgrau Octubre 2021-Juliol 2022
4. Impartir activitats formatives virtuals i/o presencials en col·laboració amb l'Escola de Doctorat adreçades a estudiants de doctorat Març 2022-Juny 2022
5. Impartir activitats formatives virtuals i/o presencials en col·laboració amb Formació del professorat universitari adreçades al PDI  Novembre 2021-Juny 2022
6. Realitzar assessoraments virtuals i/o presencials Octubre 2021-Juliol 2022
7. Impartir activitats de formació virtual i/o presencials als estudiants del projecte Itinera  Juny 2022

 

Per fer un seguiment i una avaluació de totes les activitats formatives que s'ofereixen o en què participa BiD s'estableixen els següents indicadors qualitatius i quantitatius: 

 • Nombre de cursos presencials 
 • Nombre de cursos en línia a través del CV
 • Nombre de cursos en línia 
 • Nombre d'assessoraments realitzats
 • Nombre d'assistents 
 • Nombre d'hores impartides 
 • Nombre de cursos de formació reglada 
 • Nombre de cursos de formació no reglada 
 • Nombre d'assistents als cursos de formació reglada 
 • Nombre d'assistents als cursos de formació no reglada 
 • Nombre de materials formatius
 • Nombre de materials formatius en accés obert 
 • Nombre de descàrregues dels materials formatius 
 • Nombre de cursos de formació amb reconeixement de crèdits 
 • Nivell de satisfacció d'usuaris

3. A qui s'adreça?

Els cursos i les activitats formatives van adreçades a estudiants de grau, estudiants de postgrau, personal docent i investigador i altres usuaris externs. Les activitats s'adapten a les necessitats dels diferents usuaris.

4. Cursos i activitats formatives

Els cursos i les activitats formatives les imparteix el personal de les biblioteques de manera presencial, semipresencial  i en línia. Es combinen les sessions expositives amb les activitats pràctiques. 

Tipologia de cursos i activitats formatives:

 • Sessions d'acollida: adreçades a estudiants de nou ingrés, l'objectiu és donar a conèixer les biblioteques i els serveis i recursos que s'ofereixen. 
 • Cursos de formació i activitats formatives: adreçats a estudiants de grau i postgrau, tenen com a objectiu que els estudiants puguin adquirir les habilitats i les competències necessàries per localitzar, reconèixer i avaluar la informació més idònia i utilitzar-la de la manera més efectiva.
  • Matèria transversal: adreçada a estudiants de grau i postgrau, té com a objectiu facilitar coneixements, habilitats i conductes que permetin als estudiants​ trobar, organitzar, avaluar i utilitzar informació pertinent per als seus treballs acadèmics.
 • Sessions de col·laboració: adreçades a estudiants de grau i postgrau, es realitzen en estreta col·laboració amb el professorat responsable de les diferents assignatures amb l'objectiu de donar a conèixer els recursos i serveis d'informació més adients per cada una de les titulacions. 
 • Projecte Itinera: adreçat a estudiants del Treball de Recerca de Batxillerat. Té com a objectiu donar a conèixer els serveis i recursos de la biblioteca, conscienciar sobre la importància de la cerca i ús de les fonts d'informació i facilitar habilitats per citar i fer un ús ètic de la informació.
 • Cursos de formació del professorat universitari: adreçats al PDI, té com a objectiu facilitar l'activitat de recerca del professorat i dels investigadors.
 • Assessoraments: adreçat a la comunitat universitària i usuaris externs. L'objectiu és resoldre dubtes puntuals i proporcionar més informació sobre determinats serveis i recursos.
 • Formació externa: adreçat a usuaris externs i convenis UdL. L'objectiu és formar i assessorar sobre recursos d'informació especialitzats. 

5. Programes de les activitats formatives

Programes i calendaris de cursos i activitats formatives.

Els cursos i les activitats formatives es programen a la Biblioagenda.

6. Certificats

BiD podrà emetre certificats d'assistència i/o aprofitament per les activitats formatives organitzades per les biblioteques sempre que s'hagin superat les activitats proposades. 

7. Difusió de les activitats formatives

La difusió de les activitats formatives es coordina des de l'Àrea de Col·lecció i Difusió, d'acord amb el Pla de marquèting i comunicació de BiD, i amb la col·laboració de l'Àrea de Serveis als Usuaris i  del grup de xarxes socials i les biblioteques. 

La  difusió dels cursos i de les activitats formatives es realitza  a través de diferents canals: la pàgina web de BID, les xarxes socials (Facebook, Instagram i Twitter), el Campus Virtual, les pantalles infovídeo de les facultats, correus electrònics a les llistes de distribució, etc. 

8. Avaluació

L'avaluació dels cursos i les activitats formatives  té com a objectiu la millora continua. L'avaluació de les activitats és realitza per diferents vies: estadístiques d'assistència, indicadors relacionats amb la formació i els materials de suport. I també mitjançant l'enquesta de satisfacció de les activitats de formació.

9.Dades de formació d'usuaris curs acadèmic 2020/2021

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons