Skip to main content

Cursos de formació: programes

Competències informacionals

Curs semipresencial adreçat a estudiants de grau: Matèria transversal (2 crédits ECTS)

Objectiu general:

Competències informacionals curs 2017-2018

Propocionar  als estudiants els coneixements, les habilitats i les conductes que li permetin trobar, organitzar, avaluar i utilitzar la informació pertinent per als seus treballs acadèmics.

​Objectius específics:

 • Identificar i analitzar la necessitat d'informació
 • Reconèixer les fonts d'informació i analitzar la seva pertinença
 • Construir les d'estratègies de cerca
 • Valorar els resultats obtinguts seguint criteris de qualitat, fiabilitat i pertinença
 • Organitzar i gestionar la informació i usar els gestors de referències bibliogràfiques 
 • Reconèixer els principals formats per fer citacions bibliogràfiques
 • Fer un ús ètic i legal de la informació
 • Compartir la informació i treballar de manera col·laborativa amb les eines que ofereix la Web 2.0

1. Metodologies d’organització de tasques

2. Com buscar informació especialitzada

 • a. Fonts d’informació especialitzada
 • b. El procés de cerca
 • c. Les guies temàtiques
 • d. Citar les fonts utilitzades
 • e. Els gestors de referències bibliogràfiques

3. Com avaluar la informació

4. Accés obert, drets d’autor i llicències obertes

5. Presentació de treballs acadèmics

6. Mantenir-se actualitzat

S’aplicarà una metodologia d’aprenentatge cooperatiu per tal de promoure la reflexió personal, la comunicació i la posada en pràctica de la teoria.

Es farà una presentació dels diferents temes i es faran exercicis que serviran per posar en pràctica l’exposició, per encetar diàlegs entre els assistents i per aclarir dubtes.

Accés obert a la producció científica

Curs de formació adreçat a estudiants de postgrau

Objectiu general:

 • Donar a conèixer el moviment de ciència oberta i sensibilitzar sobre la seva importància.

Objectius específics:

 • Conèixer què és la ciència oberta
 • Conèixer estratègies i avantatges per publicar en acces obert publicacions i dades de recerca 
 • Distingir conceptes rellevants en l’àmbit de la publicació: gratuït, lliure, accés obert, postprint, preprint, etc.
 • Conèixer els conceptes bàsics de la propietat intel·lectual i les llicències Creative Commons
 • Identificar estratègies per augmentar la visibilitat i l'impacte de la recerca
 • La Ciència Oberta
 • L'accés obert a la producció científica
  • Declaracions
  • Organismes finançadors
  • Vies per arribar-hi
 • Conceptes bàsics sobre els drets d'autor
 • Les llicències Creative Commons
 • Repositoris digitals
  • El Repositori Obert UdL
 • Dades de recerca
 • Índexs d'impacte i avaluació de la recerca
 • Mètriques alternatives i marquèting digital
 • Identidat digital i perfils d'investigador

S’aplicarà una metodologia d’aprenentatge cooperatiu per tal de promoure la reflexió personal, la comunicació i la posada en pràctica de la teoria. Es farà una presentació als diferents temes i es faran exercicis que serviran per posar en pràctica l’exposició, per encetar diàlegs entre els assistents i per aclarir dubtes.

Ciència oberta: publicacions i dades de recerca en obert

Curs de formació adreçat a PDI

Objectiu general:

 • Donar a conèixer el moviment de ciència oberta i sensibilitzar sobre la seva importància.

Objectius específics:

 • Conèixer què és la ciència oberta
 • Conèixer estratègies i avantatges per publicar en acces obert publicacions i dades de recerca 
 • Distingir conceptes rellevants en l’àmbit de la publicació: gratuït, lliure, accés obert, postprint, preprint, etc.
 • Conèixer els conceptes bàsics de la propietat intel·lectual i les llicències Creative Commons
 • Identificar estratègies per augmentar la visibilitat i l'impacte de la recerca
 • La Ciència Oberta
 • L'accés obert a la producció científica
  • Declaracions
  • Organismes finançadors
  • Vies per arribar-hi
 • Conceptes bàsics sobre els drets d'autor
 • Les llicències Creative Commons
 • Repositoris digitals
  • El Repositori Obert UdL
 • Dades de recerca
 • Índexs d'impacte i avaluació de la recerca
 • Mètriques alternatives i marquèting digital Identidat digital i perfils d'investigador

S’aplicarà una metodologia d’aprenentatge cooperatiu per tal de promoure la reflexió personal, la comunicació i la posada en pràctica de la teoria. Es farà una presentació als diferents temes i es faran exercicis que serviran per posar en pràctica l’exposició, per encetar diàlegs entre els assistents i per aclarir dubtes.

Indicadors i mètodes per avaluar la producció científica: humanitats

Curs de formació adreçat al PDI

Objectius:
Els indicadors bibliomètrics, els índexs de cites i el factor d'impacte són eines necessàries per a l'avaluació i l'acreditació de l'activitat investigadora, procés que duen a terme l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), el Ministeri d'Educació, Política Social i Esport i la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI). Així mateix, els sistemes d'identificació d'investigadors han esdevingut eines imprescindibles per a la recerca.
En aquest taller es pretén:

 • Definir els conceptes d’índex de cites i factor d’impacte 
 • Calcular el nombre total de cites a un autor en diferents índexs de cites 
 • Identificar les revistes amb un factor d’impacte elevat en una àrea de coneixement específica 
 • Localitzar el factor d’impacte d’una revista al Journal Citation Reports (JCR)
 • Distingir els diferents identificadors d'investigadors
 • Factor d'impacte i criteris de valoració de les publicacions científiques
  • ISI Journal Citations Reports
  • Altres índexs (ERIH, RESH, LATINDEX, SCOPUS, DICE, etc.)
 • Indicadors per avaluar i mesurar l'impacte de la producció científica 
  • Els més coneguts són el factor d'impacte, índex d'immediatesa, el quartil d'una revista, l'índex-H, la vida mitjana de citacions, etc. 
 • Eines per localitzar les cites rebudes
  • ISI Web of Science
  • Scopus
  • Altres
 • Sistemes d'identificació d'investigadors:
  • ORCID, ResearcherID i ScopusID

Es combinaran les sessions expositives amb activitats pràctiques per part dels assistents.

Indicadors i mètodes per avaluar la producció científica

Curs de formació adreçat a doctorat i PDI

Objectius:
Els indicadors bibliomètrics, els índexs de cites i el factor d'impacte són eines necessàries per a l'avaluació i l'acreditació de l'activitat investigadora, procés que duen a terme l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), el Ministeri d'Educació, Política Social i Esport i la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI). Així mateix, els sistemes d'identificació d'investigadors han esdevingut eines imprescindibles per a la recerca.  
En aquest taller es preten:

 • Definir els conceptes d’índex de cites i factor d’impacte
 • Calcular el nombre total de cites a un autor en diferents índexs de cites
 • Identificar les revistes amb un factor d’impacte elevat en una àrea de coneixement específica
 • Localitzar el factor d’impacte d’una revista al Journal Citation Reports (JCR)
 • Distingir els diferents identificadors d'investigadors.
 • Factor d'impacte i criteris de valoració de les publicacions científiques
  • ISI Journal Citations Reports
  • Altres índexs (ERIH, INRECS, LATINDEX, SCOPUS, DICE, etc)
 • Indicadors per avaluar i mesurar l'impacte de la producció científica
  • Els més coneguts són el factor d'impacte, índex d'immediatesa, el quartil d'una revista, l'índex-H, la vida mitjana de citacions, etc.
 • Eines per localitzar les cites rebudes
  • ISI Web of Science
  • Scopus, etc.
 • Sistemes d'identificació d'investigadors:
  • ORCID, ResearcherID i ScopusID

Es combinaran les sessions expositives amb activitats pràctiques per part dels assistents.

Indicadors i mètodes per avaluar la producció científica: ciències

Curs de formació adreçat al PDI

Objectius:
Els indicadors bibliomètrics, els índexs de cites i el factor d'impacte són eines necessàries per a l'avaluació i l'acreditació de l'activitat investigadora, procés que duen a terme l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), el Ministeri d'Educació, Política Social i Esport i la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI). Així mateix, els sistemes d'identificació d'investigadors han esdevingut eines imprescindibles per a la recerca.
En aquest taller es pretén:

 • Definir els conceptes d’índex de cites i factor d’impacte 
 • Calcular el nombre total de cites a un autor en diferents índexs de cites 
 • Identificar les revistes amb un factor d’impacte elevat en una àrea de coneixement específica 
 • Localitzar el factor d’impacte d’una revista al Journal Citation Reports (JCR)
 • Distingir els diferents identificadors d'investigadors
 • Factor d'impacte i criteris de valoració de les publicacions científiques
  • ISI Journal Citations Reports
  • Altres índexs (Latindex, Scimago, etc.)
 • Indicadors per avaluar i mesurar l'impacte de la producció científica 
  • Els més coneguts són el factor d'impacte, índex d'immediatesa, el quartil d'una revista, l'índex-H, la vida mitjana de citacions, etc. 
 • Eines per localitzar les cites rebudes
  • ISI Web of Science
  • Scopus
  • Altres
 • Sistemes d'identificació d'investigadors:
  • ORCID, ResearcherID i ScopusID

Es combinaran les sessions expositives amb activitats pràctiques per part dels assistents.

Mendeley: gestor bibliogràfic

Curs de formació adreçat a estudiants de grau​, postgrau i PDI

Objectius:

 • Aprendre a crear una base de dades bibliogràfica
 • Ser capaços d'organitzar, exportar, importar i compartir les referències obtingudes a través de diverses fonts d'informació (catàlegs, bases d dades, Internet, etc.)
 • Aprendre a crear, de forma automàtica, bibliografies, en diferents estils de citació, per a la seva posterior incorporació als documents de text que s'estiguin elaborant o, en el cas dels docents, a crear llistes de bibliografia recomanada per als seus alumnes
 • Conèixer com es generen cites a peu de pàgina, també de forma automàtica, amb una simple ordre dins la base de dades i en qualsevol estil de citació bibliogràfica.

Mendeley és una eina que permet gestionar referències bibliogràfiques combinant un entorn web amb una aplicació d'escriptori. A més, incorpora
funcionalitats de la web 2.0 que permeten compartir referències bibliogràfiques entre contactes i navegar pels continguts incorporats per altres usuaris, creant una xarxa social d'investigadors.

 • Què és Mendeley
 • Com accedir-hi
 • Crear/Organitzar carpetes i subcarpetes
 • Mètodes d'importació/exportació de dades
 • Treball amb documents i referències
 • Detecció de duplicats
 • Citar i crear bibliografies
 • Compartir documents i referències

Es combinaran les sessions expositives amb activitats pràctiques, per tal d'aprofundir en el coneixement del gestor bibliogràfic i poder fer-lo servir al llarg de la seva vida professional com una eina imprescindible en els seus treballs d'investigació i recerca.

Recursos per al TFG i TFM

Curs de formació adreçat  a estudiants de grau i postgrau

Objectius:

 • Aprendre estratègies de cerca eficients
 • Conèixer l'ús del CercaTot i del Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes (CCUC)
 • Conèixer altres fonts d'informació específiques segons la temàtica del treball (repositoris en accés obert, bases de dades, etc.)
 • Aprendre el funcionament del gestor de referències bibliogràfiques Mendeley
 • CercaTot
 • Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes (CCUC)
 • Bases de dades i repositoris en accés obert
 • Altres cercadors: Google Acadèmic
 • Gestor de referències bibliogràfiques: Mendeley

En la primera part s'explica el funcionament de les diferents fonts d'informació fent exemples pràctics relacionats amb els temes de TFG que estan treballant els alumnes. En la segona part s'explica el gestor de referències bibliogràfiques Mendeley.

Taller de recursos d'informació: Itinera

Curs de formació adreçat a estudiants de batxillerat del Projecte Itinera

Objectius:

 • Conèixer els serveis i recursos de la biblioteca 
 • Conscienciar sobre la importància de la cerca d'informació 
 • Conèixer les fonts d'informació
 • Aprendre a fer un ús ètic de la informació 
 • Aprendre a citar correctament
 • Serveis i recursos de la biblioteca 
 • Introducció a les habilitats informacionals
 • Fonts d'informació
 • Procés de cerca i estratègies de cerca en catàlegs i cercadors d'Internet
 • Citacions bibliogràfiques 
 • Avaluació de la informació 
 • Ús ètic de la informació

Es combinaran les sessions expositives amb activitats pràctiques.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons