Skip to Main Content

Pla de formació d'usuaris de BiD 2023/2024

1. Introducció

Biblioteca i Documentació (BiD) facilita a la comunitat universitària cursos, activitats formatives presencials i en línia i itineraris amb l'objectiu de conèixer els serveis, recursos i adquirir habilitats i competències informacionals necessàries per localitzar, reconèixer i avaluar la informació més idònia i utilitzar-la de la manera més eficient. Són habilitats i competències comunes a totes les disciplines, a tots els entorns d'aprenentatge i a tots els nivells d'educació. 

BiD està compromesa amb la formació d'usuaris com una de les seves funcions principals i com a part essencial de la seva responsabilitat dins la comunitat universitària. La formació d'usuaris es coordina des de l'Àrea de serveis als usuaris i el grup de treball acorda  i proposa la programació de cursos i activats formatives pel curs acadèmic. La majoria d’aquests cursos s’organitzen conjuntament amb els coordinadors dels diferents titulacions,  PDI, Escola de Doctorat, Formació del Professorat Universitari i instituts de recerca.

El Pla de Formació d'Usuaris s'emmarca dins el Pla d'Actuacions 2016-2020 (prorrogat fins 2023) de BiD (aprovat per la CG de BiD el 26 de març de 2019) del programa en Competència digital de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias) i de les DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe. 

 

2. Objectius, accions i indicadors

Facilitar l'adquisició i el desenvolupament de competències informacionals en la comunitat universitària, així com donar a conèixer els serveis i recursos de les biblioteques.

1. Impartir matèries transversals virtuals i/o presencials adreçades a estudiants de grau i postgrau 
2. Impartir activitats formative per l'adquisició d'habilitats en competències informacionals 
3. Impartir activitats formatives virtuals i/o presencials sobre recursos específics de BiD adreçades a estudiants de grau i postgrau
4. Impartir activitats formatives virtuals i/o presencials en col·laboració amb l'Escola de Doctorat adreçades a estudiants de doctorat
5. Impartir activitats formatives virtuals i/o presencials en col·laboració amb Formació del professorat universitari adreçades al PDI 
6. Realitzar assessoraments virtuals i/o presencials

7. Impartir activitats de formació virtual i/o presencials als estudiants del projecte Itinera

8. Crear recursos i materials educatius sobre competències informacionals
9. Promoure l'ús dels recursos i serveis de les biblioteques

Per fer un seguiment i una avaluació de totes les activitats formatives que s'ofereixen o en què participa BiD s'estableixen els següents indicadors qualitatius i quantitatius: 

 • Nombre d'activitats formatives presencials 
 • Nombre d'activitats formatives en línia a través del CV
 • Nombre d'activitats formatives en línia 
 • Nombre d'assessoraments realitzats
 • Nombre d'assistents 
 • Nombre d'hores impartides 
 • Nombre d'activitats formatives de formació reglada 
 • Nombre d'activitats formatives de formació no reglada 
 • Nombre de materials formatius creats 
 • Nombre de materials formatius en accés obert 
 • Nombre de descàrregues dels materials formatius 
 • Nombre d'activitats formatives amb reconeixement de crèdits 
 • Nivell de satisfacció d'usuaris

3. A qui s'adreça?

Els cursos i les activitats formatives van adreçades a estudiants de grau, estudiants de postgrau, personal docent i investigador i altres usuaris externs. Les activitats s'adapten a les necessitats dels diferents usuaris.

4. Cursos i activitats formatives

Els cursos i les activitats formatives les imparteix el personal de les biblioteques de manera presencial, semipresencial i en línia. Es combinen les sessions expositives amb les activitats pràctiques. 

Sessions d'acollida

 • Adreçades a estudiants de nou ingrés.
 • Objectiu: donar a conèixer les biblioteques i els serveis i recursos que s'ofereixen.

Activitats formatives

 • Adreçats a estudiants de grau i postgrau.
 • Objectiu: adquirir competències informacionals i conéixer els serveis i recursos de les biblioteques. 

Matèries transversals

 • Adreçades a estudiants de grau i postgrau.
 • Objectiu: integrar de manera progressiva i pràctica competències informacionals que capaciten a l’alumne en saber localitzar, avaluar, utilitzar i gestionar la informació que necessita en diferents àmbits temàtics.

Sessions de col·laboració

 • Adreçades a estudiants de grau i postgrau i realitzades en col·laboració amb el professorat responsable de les diferents assignatures.
 • Objectiu: donar a conèixer els recursos i serveis d'informació més adients per cada una de les titulacions.

Projecte Itinera

 • Adreçat a estudiants del Treball de Recerca de Batxillerat.
 • Objectiu: donar a conèixer els serveis i recursos de la biblioteca, conscienciar sobre la importància de la cerca i ús de les fonts d'informació i facilitar habilitats per citar i fer un ús ètic de la informació.

Cursos de formació del professorat universitari

 • Adreçats al PDI.
 • Objectiu: facilitar competències i habilitats en ciència oberta i donar a conèixer serveis i recursos de suport a la recerca.

Assessoraments

 • Adreçat a la comunitat universitària i usuaris externs.
 • Objectiu: resoldre dubtes puntuals i proporcionar més informació sobre determinats serveis i recursos.

Formació externa

 • Adreçada a usuaris externs i convenis UdL.
 • Objectiu: formar i assessorar sobre recursos d'informació especialitzats.

5. Programes de les activitats formatives

Els cursos i les activitats formatives es programen a la Biblioagenda.

6. Certificats

BiD podrà emetre certificats d'assistència i/o aprofitament per les activitats formatives organitzades per les biblioteques sempre que s'hagin superat les activitats proposades. 

7. Difusió de les activitats formatives

La difusió de les activitats formatives es coordina des de l'Àrea de Col·lecció i Difusió, d'acord amb el Pla de marquèting i comunicació de BiD, i amb la col·laboració de l'Àrea de Serveis als Usuaris i  del grup de xarxes socials i les biblioteques. 

La  difusió dels cursos i de les activitats formatives es realitza  a través de diferents canals: la pàgina web de BID, les xarxes socials (Facebook, Instagram i plataforma X), el Campus Virtual, les pantalles infovídeo de les facultats, correus electrònics a les llistes de distribució, etc. 

8. Avaluació

L'avaluació dels cursos i les activitats formatives té com a objectiu la millora continua. L'avaluació de les activitats és realitza per diferents vies: estadístiques d'assistència, indicadors relacionats amb la formació i els materials de suport. I també mitjançant l'enquesta de satisfacció de les activitats de formació.

9.Dades de formació d'usuaris del curs acadèmic 2022/2023

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons