Skip to Main Content

Dret

Introducció

Per què citem?

 • Per al reconeixement del treball a un autor
 • Evitar el plagi
 • Per a localitzar fàcilment les fonts d'informació citades al text
 • Donar credibilitat al teu treball

Diferència entre referenciar i citar

 • Una referència és un conjunt de dades bibliogràfiques que permeten la identificació d'un document. Es posa com a nota a peu de pàgina, al final del capítol o al final de tot el text.
 • Una cita és una forma abreujada de referència que s'insereix entre parèntesi dins del text i que es complementa amb la referència al final del capítol o al final de tot el text.

Estils de citació

 • La redacció de cites i referències està normalitzada i hi ha diferents estils o formats (APA, Chicago, Vancouver, ISO 690, etc.).
 • L'estil depèn de la matèria de treball: APA (Ciències socials), Chicago (Humanitats), Vancouver (Ciències de la salut), ISO 690 (Multidisciplinar).

    En l'ambit del Dret  l'estil de citació en el cas del TFG/TFM és el que us digui el tutor/a. 

Exemples de referències en Dret

Cognoms (majúscules), nom (abreujat), títol de l'obra (en cursiva), localitat, edició, editorial, any, pàgines.

ALONSO GARCÍA, M., Curso del Derecho del Trabajo, Barcelona, 10ª ed., Ariel, 1999, pp. 19-35.

adaptat de les Normas de publicación en REDI, 2017

Cognoms (majúscules), nom (abreujat), títol de l'article (entre cometes), revsita (en cursiva), volumen (Vol.), any, número (núm.), pàgines (tot va separat per comes)

WEILER, J., “EU Competition Law”, EJIL, Vol. 19, 2008, núm. 2, pp. 4-30.

PASTOR RIDRUEJO, J.A., “Principios generales”, REDI, 2010, núm. 1, pp. 23-60. 

adaptat de les Normas de publicación en REDI, 2017

Cognoms (majúscules), nom (abreujat) amb majúscules, títol del capítol (entre cometes), en cognoms (majúscules), nom (abreujat) dels coordinadors/directors, tíol de l'obra (en cursiva), tom, localitat, edició, editorial, any, pàgines (tot va separat entre comes)

TOMUSCHAT, Ch., “In the Twilight Zones of the State”, en BUFFARD, I., CRAWFORD, J., PELLET, A., y WITTICH, S. (eds.), International Law between Universalism and Fragmentation. Festschrift in Honour of Gerhard Hafner, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff, 2008, pp. 479-501. 

 

adaptat de les Normas de publicación en REDI, 2017

VERSIÓ IMPRESA

Estat o comunitat autònoma. Rang número oficial, data promulgació, nom de la norma. (Diari o butlletí oficial abreviat, número, data, pàg. inicial-final).

Espanya. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de novembre, del Código Penal. (BOE, núm. 281, 24-11-1995, pàg. 33987-34058).

Catalunya. Llei 11/1989, de juliol, de creació de l’Institut Català de la Dona (DOGC, núm. 1167, 12-7-1989, pàg. 2967-2968).

 • Per a les cites al text no existeixen unes pautes normalitzades, però el més habitual és posar entre parèntesi l'abreviatura de la norma i la data.

            Ex. (art. 22 CE) 

VERSIÓ EN LÍNIA

Estat o comunitat autònoma. Rang número oficial, data promulgació, nom de la norma. (Diari o butlletí oficial abreviat [en línia], data, número, pàg. inicial-final). <adreça electrònica>.[Consulta: data de consulta].

Espanya. Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo. (BOE [en línia], núm. 154, 26-6-2008, pàg. 28482-28504). <http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/26/pdfs/A28482-28504.pdf>.[Consulta : 25 febrer 2011].

Catalunya. Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres. (DOGC [en línia], núm. 5452, 27-8-2009, pàg. 64794-64817). <http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5452/09210014.pdf>.[Consulta: 28 febrer 2011].

adaptat de Citar documents legals, de la Biblioteca de la UdG

VERSIO IMPRESA

Tipus de norma Número oficial de la norma Institució comunitària, data de promulgació, títol de la norma. (Diari oficial i sèrie, número, data, pàg. inicial-final).

Directiva 74/647/CEE del Consejo, de 9 de diciembre de 1974, relativa a la lucha contra las orugas del clavel. (DOCEL L, núm. 352, 28-12-1974, pàg. 41-42).

VERSIÓ EN LÍNIA

Tipus de norma Número oficial de la norma Institució comunitària, data de promulgació, títol de la norma. (Diari oficial i sèrie [en línia], número, data, pàg. inicial-final). <adreça electrònica>.[Consulta: data de consulta]

Regalmento (UE) nº 336/2010 de la Comisión, de 21 de abril de 2010, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada. (DOUE L, núm. 102, 23-4-2010, pàg. 25-26). <http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:SOM:ES:HTML>.[Consulta: 1 març 2011].

adaptat de Citar documents legals, de la Biblioteca de la UdG

Tipus de resolució Tribunal Número/Any, data.

Sentència del Tribunal Constitucional 116/1986, de 8 d'octubre de 1986.

 • Per a les cites al text no existeixen unes pautes normalitzades, però el més habitual és posar entre parèntesi l'abreviatura de la norma i la data.

            Ex. (STS 116/1986 de 8 d'octubre) 

adaptat de Citar documents legals, de la Biblioteca de la UdG

Sentència Tribunal (Sala), data, número d'assumpte, nom del cas.

Sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees (Sala 3a), de 25 de febrer de 1987, assumpte 168/86, Procurador General contra Yvette Rousseau.

 • Per a les cites al text no existeixen unes pautes normalitzades, però el més habitual és posar entre parèntesi l'abreviatura de la norma i la data.

            Ex. (STJCE de 25 de febrer de 1987) 

adaptat de Citar documents legals, de la Biblioteca de la UdG

Particularitats en la bibliografia de dret

 • En la redacció de treballs acadèmics, especialment de les àrees de Ciències Jurídiques, cal citar textos legals (disposicions i compilacions de normativa legal i resolucions judicials).
 • No s'ha de confondre la cita bibliogràfica (monografies, articles de revistas, ponències, etc.) amb la cita de documents jurídics (lleis, reglaments, ordres ministerials, decrets, resolucions, etc.).
 • En els treballs acadèmics quan el tema requereixi un ampli ús de documents jurídics, és convenient especificar al final del treball i després de la Bibliografia, un Annex de Legislació i un Annex de Jurisprudència.
 • Els mètodes de cita de legislació i jurisprudència no tenen una única normalització específica. Les pautes aquí recollides es basen en la consulta de múltiples recomanacions i ús dels textos jurídics. Amb elles es pretén afavorir que hi hagi uniformitat en la manera de recollir les referències en les tasques acadèmiques i de recerca.
 • La primera vegada que se citi legislació i jurisprudència en un text s'haurien de donar les dades completes de la llei o sentència i a continuació entre parèntesis s'afegirà l'expressió "en endavant" amb la denominació abreujada de la norma.
 • En cas d'una sentència s'abreujarà el tipus de resolució i el tribunal. Serveix d'orientació el Diccionari d'abreviatures i sigles utilitzades en llibres jurídics espanyols.
 • És convenient afegir al principi dels treballs acadèmics un annex de les abreviatures que s'han usat.
 • Els gestors bibliogràfics (RefWorks, EndNote, Mendeley, Zotero) poden gestionar la Bibliografia, en canvi no gestionen de manera adequada la Legislació o la Jurisprudència.
 • L'ordenació de les disposicions i resolucions a l'Annex és aconsellable es realitzi per rang i, dins la mateixa naturalesa, se segueix l'ordre cronològic.
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons