Skip to Main Content

Fons Oriol de Bolòs

Separates

 

Separates

Les separates (part d'un article o d'un capítol publicat en una revista o en un llibre), estan classificades, organitzades temàticament i també per autor. Constitueixen una de les parts més interessants del llegat. Són fruit de l'intercanvi amb d'altres especialistes i col·legues, entre els quals s'hi troben experts francesos, anglesos i alemanys. Ens trobem que algunes d'elles estan signades inclús tenen alguna dedicació. Per exemple, la que du la signatura de Josias Braun-Blanquet, fundador de la fitosociologia, de qui Oriol de Bolòs en fou deixeble.

 

Llistat de separates

 

Inventari separates

 • Bolòs, O. de (1946). El análisis polínico y su aplicación al estudio de la colonización forestal de las montañas de la Europa occidental. Pirineos, año II, no. 3.

 • Bolòs, O. de (1947). Notas Florísticas. Collectanea Botanica, vol. I, fasc. II.

 • Bolòs, O. de (1948). Notas Florísticas, II. Collectanea Botanica, vol. II, fasc. I.

 • Bolòs, O. de (1948). Acerca de la vegetación de Sauva Negra. Collectanea Botanica, vol. II, fasc. I.

 • Bolòs, O de (1949). Algunos datos sobre las comunidades vegetales de la Fageda de Jordà (Olot). Collectanea Botanica, vol. II, fasc. II.

 • Bolòs, O. de ; Braun-Blanquet, J. (1950). Aperçu des Groupements végétaux des Montagnes tarragonaises. Collectanea Botanica, vol. II, fasc. III

 • Bolòs, O. de (1951). Algunas consideraciones sobre las especies esteparias en la Peninsula Ibérica. Anales del Jardín Botánico de Madrid, vol. X.

 • Bolòs, O. de (1952). Notas florísticas, III. Acta Geobotánica Barcinonensia, vol. III, fasc. 4-5

 • Bolòs, O. de (1952). Vegetatio. Acta Geobotánica Barcinonensia, vol. III, fasc. 4-5

 • Bolòs, O. de (1953). Algunas adventicias notables en el "Euphorbieto-Eleusinetum geminatae" (ass. Nova) de Barcelona. Collectanea Botanica, vol. III, fasc. III.

 • Bolòs, O. de (1953). La végétation de la Catalogne moyenne. Die Pflanzenwelt Spaniens, Ergebnisse der Internat. Pflanzegeographischen Exkursuin im Jahre 1.

 • Bolòs, O. de (1953). Vegetatio. Acta Botanica, vol. IV, fasc. 4.

 • Bolòs, O. de; Braun-Blanquet, J. (1954). Datos sobre las comunidades terofíticas de las llanuras del Ebro medio. Collectanea Botanica, vol. IV, fasc. II.

 • Bolòs, O. de (1954). De vegetatione notulae, I. Collectanea Botanica, vol. IV, fasc. II.

 • Bolòs, O. de (1954). Vegetatio. Acta Geobotanica, vol. V-VI.

 • Bolòs, O. de; Masclans, F. (1955). La vegetación de los arrozales en la región mediterránea. Collectanea Botanica, vol. IV, fasc III.

 • Bolòs, O. de (1956). Algunos datos sobre la vegetación del Montgó. Homenaje al Dr. Pardillo, p. 191-197. Barcelona : Universidad de Barcelona.

 • Bolòs, O. de (1956) Efectos de los fríos de febrero de 1956 sobre la vegetación. Collectanea Botanica, vol. V, fasc. I.

 • Bolòs. O. de (1957). Datos sobre la vegetación de la vertiente septentrional de los Pirineos : observaciones acerca de la zonación en el Valle de Aran. Collectanea Botanica, vol. V, fasc. II.

 • Bolòs, O. de (1957). De vegetatione valentina, I. Collectanea Botanica, Vol. V, fasc. II

 • Bolòs, O de (1957). Les zones de vegetació de Catalunya : discurs llegit en la sessió inaugural del curs 1955-1956. Barcelona : Societat Catalana de Geografia

 • Bolòs, O de (1958). Grupos corológicos de la flora balear. Publicaciones del Instituto de Biologia Aplicada, Tomo XXVII

 • Bolòs, O. de (1958). Recherches phytosociologiques dans l'Îlle de Majorque. Collectanea Botanica, vol. V, fasc. III.

 • Bolòs, O. de (1959). El sotobosque arbustivo en la silvicultura mediterránea. Publicaciones del Instituto de Biologia Aplicada, Tomo XXX.

 • Bolòs, O. de (1960). La transición entre la Depresión del Ebro y los Pirineos en el aspecto geobotánico. Anales del Instituto Botánico Antonio José Cavanilles de Madrid, Tomo XVIII.

 • Bolòs, O. de (1961). Geografía Botànica. Enciclopedia Labor, vol. III, p. 365-392.

 • Bolòs, O. de ; Bolòs, A. de (1961). Observaciones florístiques. Miscel.lània Fonstserè.

 • Bolòs, O. de (1962). La bardissa, una formación vegetal típica del paisaje del Pirineo mediterráneo. Actas del Tercer Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos, Gerona, 1958

 • Bolòs. O. de (1962). Notas sobre la vegetación de los alrededores de Jaca. Actas del Tercer Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos, Gerona, 1958.

 • Bolòs, O. de (1967). Algunes consideraciones sobre la biologia del bosc. Treballs de la Societat Catalana de Biologia, XXI, arxius de la Secció de Ciències XXXIV.

 • Bolòs, O. de ; Bolòs, A. de (1968). Biografía de P. Font i Quer. Collectanea Botanica, vol. VII.

 • Bolòs, O. de ; Rivas-Martínez, S. (1968). Comentarios sobre el género Petrocoptis. Petrocoptis montsicciana sp. Nova. Anales del Instituto Botánico Antonio José Cavanilles, Tomo XXVI.

 • Bolòs, O. de (1968). La botànica als Països Catalans durant els darrers decenis. Treballs de la Societat Catalana de Biologia, XXVI, Arxius de la Secció de Ciències, XLI.

 • Bolòs, O. de (1968). Presentación del mapa de vegetación de Navarra. Pirineos, 79-80. Actas del V Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos, 2, p. 177-179.

 • Bolòs, O. de (1968). Sedum sediforme est un nom correct. Taxon, 17 (5), p. 542.

 • Bolòs, O. de (1969). La vegetación de las Islas Baleares. V Simposio de Flora Europaea (20-30 de mayo de 1967).

 • Bolòs, O. de (1969). Los estudios taxonómicos y florísticos en Cataluña. V Simposio de Flora Europaea (20-30 de mayo de 1967).

 • Bolòs, O. de ; Molinier, R. (1969). Vegetatio. Acta Geobotánica Barcinonensia, Vol. XVII, fasc. 1-6.

 • Bolòs, O. de (1970). De Mónaco a Genes, phytotopographie et phytogeographie. Israel Journal of Botany, vol. 19, p. 336-347.

 • Bolòs, O. de (1970). La formació del llenguatge botànic català. Estudis romànics, 13, p. 209-224.

 • Bolòs, O. de (1970). Un groupement herbacé thermophile des Pyrénées centrales. Archiv Naturschutz und Landschaftsforsch, 10, p. 139-143.

 • Bolòs, O. de (1971). Observations sur les forêts caducifoliées humides des Pyrénées catalanes. VI Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos, Bagnères de Bigorre, septiembre de 1971

 • Bolòs, O. de (1971). Remarques sur quelques plantes observées en Portugal. Memórias da sociedade broteriana, Vol. XXI

 • Bolòs. O. de (1973). La conservación de la naturaleza y sus fundamentos : discurso leído en la sesión solemne dedicada a San Isidoro, 26 de abril de 1973. Barcelona : Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

 • Bolòs, O. de ; Braun-Blanquet, J. (1974). La flore du bassin méditerranéen. Colloques internationaux du Centre national de la recherche scientifique, no. 235

 • Bolòs, O. de (1974). Notas sobre vegetación glareícola. Miscelanea Alcobé, no. 5. Barcelona : Universitat de Barcelona.

 • Bolòs, O. de ; Vigo, J. (1974). Notes sobre taxonomia i nomenclatura de plantes, I. Butlletí de la Institució Catalana d’ Història Natural, 38 (Secció Botànica, 1), p.61-89.

 • Bolòs, O. de (1975). Assaig sobre terminologia geográfica dels Països Catalans. Miscel·lània Pau Vila. Barcelona : Universitat de Barcelona.

 • Bolòs, O. de (1975). De Vegetatione Valentina, II. Anales del Instituto Botánico Antonio José Cavanilles, Tomo XXXII, Vol. II.

 • Bolòs, O. de (1976). Del port de Cabrera al Clot des Guix. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural, 7, p.107-112.

 • Bolòs, O. de (1976). Iconografia de nepeta ucranica l. Collectanea Botanica, Vol. X, no. 13

 • Bolòs, O. de (1976). Laphyllanthion dans les pays catalans. Collectanea Botanica, Vol. X, no. 5

 • Bolòs, O. de (1977). Valeriano-fragarietum vescae, Associació nova. Butlletí de laInstitució Catalana d’ Història Natural, 41 (Secció Botànica, 2), p. 21-28.

 • Bolòs, O. de (1978). Genètica. Lògica i conflicte en àrees de superposició de metodologies diverses. Col.loquis de la Societat Catalana de Biologia

 • Bolòs, O. de (1979). Antoni de Bolòs i Vayreda. Collectanea Botanica, vol. XI, no. 1

 • Bolòs O. de (1979). De vegetatione valentina, III. Butlletí de laInstitució Catalana d’ Història Natural, 44 (Secció Botànica, 3), p. 65-76.

 • Bolòs, O. de (1979). El clima i la vegetació postglacial als Països Catalans. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural, 9, p. 83-91.

 • Bolòs, O. de (1979). El document universitari de 1979 referent a la gestió dels recursos naturals.

 • Bolòs, O. de (1979). Estudis de llengua i literatura catalanes oferts a R. Aramon i Serra en el seu setantè aniversari. Miscel·lània Aramon i Serra.

 • Bolòs, O. de (1979). Hedero-ulmetum (l'omeda amb Heura) i lithospermo-ulmetum (l'omeda amb mill gruà). Folia botánica miscellanea, 1, p. 13-17.

 • Bolòs, O. de i Vigo, J. (1979). Observacions sobre la flora dels Països Catalans. Collectanea Botanica Vol. XI, no. 2

 • Bolòs, O. de (1979). Sur quelques groupements herbacés hygrophiles du Montseny (Catalogne). Phytocoenologia, 6, p. 202-208.

 • Bolòs, O. de (1980). Les aulnaies (alno-padion) du Montseny en Catalogne. Colloques phytosociologiques, IX

 • Bolòs, O. de (1981). De vegetatione notulae, III. Collectanea Botanica, vol. XII, no. 2

 • Bolòs, O. de (1981). Un escrit inèdit d'Estanislau Vayreda. La ciència a la renaixença catalana : commemoració del vuitantè aniversari de la mort d'Estanislau Vayreda.

 • Bolòs, O. de ; Montserrat, P. (1983). Datos sobre algunas comunidades vegetales, principalmente de los Pirineos de Aragón y de Navarra. Lazaroa, 5, p.89-96.

 • Bolòs O. de (1983). La brolla calcífuga (cisto-lavanduletea) als Països Catalans. Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 3ª época, no. 814, vol. XLV, no. 10.

 • Bolòs, O. de (1984). Consideracions sobre la terminologia científica catalana i el seu ús. Butlletí de la Institució Catalana d’ Història Natural, 50, p. 391-394.

 • Bolòs, O. de i Vigo, J. (1984). Flora vascular i vegetació de les Illes Medes. Els sistemes naturals de les Illes Medes. Arxius de la Secció de Ciències, no. 73

 • Bolòs, O. de (1984). Una visió geobotànica del paisatge. I Coloquio del Paisaje y Geosistema. Monografies de l'EQUIP, 1. Barcelona : Universitat de Barcelona.

 • Bolòs, O. de ; Molinier, R. (1984). Vegetation of the Pityusic Islands. Biogeography and Ecology of the Pityusic Islands, Netherlands

 • Bolòs, O. de (1985). A propòsit de les comunitats de Nerium oleander. Nerium oleander communities. Collectanea Botanica, 16 (1), p. 227-228.

 • Bolòs, O. de ; Montserrat, J. M. ; Romo, À. M. (1985). Algunes plantes dels Ports de Beseit (Catalunya meridional). Collectanea Botanica, 16 (1), p. 183-185.

 • Bolòs, O. de (1985). En recordança de Josias Braun-Blanquet. Collectanea Botanica, 16 (1), p. 5-11.

 • Bolòs, O. de (1985). Le territoire subméditerranéen et le territoire carpetano-atlantique dans la Péninsule Ibérique. Botanica Helvetica, 95/1

 • Bolòs, O. de (1986). Consideraciones sobre la flora del Montseny. Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 3ª época, no. 843, vol. XLVI, no. 16

 • Bolòs, O. de i Vigo, J. (1986). Datos sobre la vegetación de la Isla Mayor del Mar Menor (Murcia). Lazaroa, 9, p. 301-305.

 • Bolòs, O. de (1986). La vegetació d'Osona, una riquesa que cal que no es perdi. Ausa, XII/117

 • Bolòs, O. de ; Masalles, Ramón M. ; Vigo, J. (1987). Notes sobre monocotiledònies. Collectanea Botanica, 17 (1), p. 95-96

 • Bolòs, O. de i Vigo, J. (1987). Notes sobre taxonomia i nomenclatura de plantes, III. Collectanea Botanica, 17 (1), p. 89-93.

 • Bolòs, O. ; Bolòs, A. de (1987). Plantes vasculars del quadrat Santa Pau, 31 T DG66. Orca: catàlegs florístics locals, I. Barcelona : Institut d’Estudis Catalans

 • Bolòs, O. de ; Montserrat, J. M. ; Romo, À. M. (1988). Comunitats vegetals higronitròfiles de la Catalunya pirinenca i de les terres properes. Acta Botànica, 37, p. 33-44.

 • Bolòs, O. de (1988). Irradiacions tropicals dins la vegetació nitròfila mediterrània. Acta Botànica, 37, p. 25-31.

 • Bolòs, O. de (1988). La roureda acidòfila (quercion robori-petraeae) a Catalunya. Homenaje a Pedro Montserrat, p. 447- 453.

 • Bolòs, O. de (1988). L’obra científica de Font i Quer i l’ambient botànic de la seva época. Actes del Simposi Internacional de Botànica Pius Font i Quer, Vol. I. Criptogàmia, p. 11-19.

 • Bolòs, O. de (1988). Pius Font i Quer i les institucions científiques. Miscel·lània : homenatge al Dr. Pius Font i Quer. Lleida : Institut d’Estudis Ilerdencs.

 • Bolòs, O. de, (1988). Olot, entre la mediterrània i l'Europa humida. Vitrina, 3

 • Bolòs, O. de (1988). Present i futur de l'Institut d'Estudis Catalans. Revista Catalunya, no. 17.

 • Bolòs, O. de (1989). Bioclimatología i geografía botánica. Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 3ª época, no. 867, vol. XLVIII, no. 9

 • Bolòs, O. de (1989). La vegetació d'algunes petites illes properes a la península ibérica. Folia botánica miscellanea, 6, p. 115-133.

 • Bolòs, O. de i Vigo J. (1989). Notes sobre taxonomia i nomenclatura de plantes, IV. Folia botánica miscellanea, 6, p. 85-86.

 • Bolòs, O. de ; Cervi, A. C. ; Hatschbach, G. (1991). Estudios sobre la vegetación del estado de Paraná (Brasil meridional). Collectanea Botanica, 20

 • Bolòs, O. de ; Cervi, Armando C. (1991). Observacions sobre estructura de la vegetació del Paranà (Brasil meridional). Miscel·lània Enric Casassas, p. 57-60. Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona.

 • Bolòs O. de ; Montserrat, J. M. ; Romo, À. M. (1993). El bosc mesòfil a les muntanyes catalanídiques septentrionals. Collectanea Botanica, 22, p. 55-71.

 • Bolòs, O. de (1993). La funció dels pins en el paisatge dels Països Catalans. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, no. 35, vol. VIII, p. 17-23.

 • Bolòs, O. de (1995). L'estudi taxonòmic, florístic i geobotànic de les plantes superiors. Arxius de la Secció de Ciències, Institut d’Estudis Catalans, 100, p. 183-194.

 • Bolòs, O. de (2000). Congreso de botánica en homenaje a Francisco Loscos. Teruel : Instituto de Estudios Turolenses.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons