Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Fons Oriol de Bolòs

Separates

 

Separates

Les separates (part d'un article o d'un capítol publicat en una revista o en un llibre), estan classificades, organitzades temàticament i també per autor. Constitueixen una de les parts més interessants del llegat. Són fruit de l'intercanvi amb d'altres especialistes i col·legues, entre els quals s'hi troben experts francesos, anglesos i alemanys. Ens trobem que algunes d'elles estan signades inclús tenen alguna dedicació. Per exemple, la que du la signatura de Josias Braun-Blanquet, fundador de la fitosociologia, de qui Oriol de Bolòs en fou deixeble.

 

Llistat de separates

 

Inventari separates

 • Bolòs, O. de (1946). El análisis polínico y su aplicación al estudio de la colonización forestal de las montañas de la Europa occidental. Pirineos, año II, no. 3.

 • Bolòs, O. de (1947). Notas Florísticas. Collectanea Botanica, vol. I, fasc. II.

 • Bolòs, O. de (1948). Notas Florísticas, II. Collectanea Botanica, vol. II, fasc. I.

 • Bolòs, O. de (1948). Acerca de la vegetación de Sauva Negra. Collectanea Botanica, vol. II, fasc. I.

 • Bolòs, O de (1949). Algunos datos sobre las comunidades vegetales de la Fageda de Jordà (Olot). Collectanea Botanica, vol. II, fasc. II.

 • Bolòs, O. de ; Braun-Blanquet, J. (1950). Aperçu des Groupements végétaux des Montagnes tarragonaises. Collectanea Botanica, vol. II, fasc. III

 • Bolòs, O. de (1951). Algunas consideraciones sobre las especies esteparias en la Peninsula Ibérica. Anales del Jardín Botánico de Madrid, vol. X.

 • Bolòs, O. de (1952). Notas florísticas, III. Acta Geobotánica Barcinonensia, vol. III, fasc. 4-5

 • Bolòs, O. de (1952). Vegetatio. Acta Geobotánica Barcinonensia, vol. III, fasc. 4-5

 • Bolòs, O. de (1953). Algunas adventicias notables en el "Euphorbieto-Eleusinetum geminatae" (ass. Nova) de Barcelona. Collectanea Botanica, vol. III, fasc. III.

 • Bolòs, O. de (1953). La végétation de la Catalogne moyenne. Die Pflanzenwelt Spaniens, Ergebnisse der Internat. Pflanzegeographischen Exkursuin im Jahre 1.

 • Bolòs, O. de (1953). Vegetatio. Acta Botanica, vol. IV, fasc. 4.

 • Bolòs, O. de; Braun-Blanquet, J. (1954). Datos sobre las comunidades terofíticas de las llanuras del Ebro medio. Collectanea Botanica, vol. IV, fasc. II.

 • Bolòs, O. de (1954). De vegetatione notulae, I. Collectanea Botanica, vol. IV, fasc. II.

 • Bolòs, O. de (1954). Vegetatio. Acta Geobotanica, vol. V-VI.

 • Bolòs, O. de; Masclans, F. (1955). La vegetación de los arrozales en la región mediterránea. Collectanea Botanica, vol. IV, fasc III.

 • Bolòs, O. de (1956). Algunos datos sobre la vegetación del Montgó. Homenaje al Dr. Pardillo, p. 191-197. Barcelona : Universidad de Barcelona.

 • Bolòs, O. de (1956) Efectos de los fríos de febrero de 1956 sobre la vegetación. Collectanea Botanica, vol. V, fasc. I.

 • Bolòs. O. de (1957). Datos sobre la vegetación de la vertiente septentrional de los Pirineos : observaciones acerca de la zonación en el Valle de Aran. Collectanea Botanica, vol. V, fasc. II.

 • Bolòs, O. de (1957). De vegetatione valentina, I. Collectanea Botanica, Vol. V, fasc. II

 • Bolòs, O de (1957). Les zones de vegetació de Catalunya : discurs llegit en la sessió inaugural del curs 1955-1956. Barcelona : Societat Catalana de Geografia

 • Bolòs, O de (1958). Grupos corológicos de la flora balear. Publicaciones del Instituto de Biologia Aplicada, Tomo XXVII

 • Bolòs, O. de (1958). Recherches phytosociologiques dans l'Îlle de Majorque. Collectanea Botanica, vol. V, fasc. III.

 • Bolòs, O. de (1959). El sotobosque arbustivo en la silvicultura mediterránea. Publicaciones del Instituto de Biologia Aplicada, Tomo XXX.

 • Bolòs, O. de (1960). La transición entre la Depresión del Ebro y los Pirineos en el aspecto geobotánico. Anales del Instituto Botánico Antonio José Cavanilles de Madrid, Tomo XVIII.

 • Bolòs, O. de (1961). Geografía Botànica. Enciclopedia Labor, vol. III, p. 365-392.

 • Bolòs, O. de ; Bolòs, A. de (1961). Observaciones florístiques. Miscel.lània Fonstserè.

 • Bolòs, O. de (1962). La bardissa, una formación vegetal típica del paisaje del Pirineo mediterráneo. Actas del Tercer Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos, Gerona, 1958

 • Bolòs. O. de (1962). Notas sobre la vegetación de los alrededores de Jaca. Actas del Tercer Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos, Gerona, 1958.

 • Bolòs, O. de (1967). Algunes consideraciones sobre la biologia del bosc. Treballs de la Societat Catalana de Biologia, XXI, arxius de la Secció de Ciències XXXIV.

 • Bolòs, O. de ; Bolòs, A. de (1968). Biografía de P. Font i Quer. Collectanea Botanica, vol. VII.

 • Bolòs, O. de ; Rivas-Martínez, S. (1968). Comentarios sobre el género Petrocoptis. Petrocoptis montsicciana sp. Nova. Anales del Instituto Botánico Antonio José Cavanilles, Tomo XXVI.

 • Bolòs, O. de (1968). La botànica als Països Catalans durant els darrers decenis. Treballs de la Societat Catalana de Biologia, XXVI, Arxius de la Secció de Ciències, XLI.

 • Bolòs, O. de (1968). Presentación del mapa de vegetación de Navarra. Pirineos, 79-80. Actas del V Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos, 2, p. 177-179.

 • Bolòs, O. de (1968). Sedum sediforme est un nom correct. Taxon, 17 (5), p. 542.

 • Bolòs, O. de (1969). La vegetación de las Islas Baleares. V Simposio de Flora Europaea (20-30 de mayo de 1967).

 • Bolòs, O. de (1969). Los estudios taxonómicos y florísticos en Cataluña. V Simposio de Flora Europaea (20-30 de mayo de 1967).

 • Bolòs, O. de ; Molinier, R. (1969). Vegetatio. Acta Geobotánica Barcinonensia, Vol. XVII, fasc. 1-6.

 • Bolòs, O. de (1970). De Mónaco a Genes, phytotopographie et phytogeographie. Israel Journal of Botany, vol. 19, p. 336-347.

 • Bolòs, O. de (1970). La formació del llenguatge botànic català. Estudis romànics, 13, p. 209-224.

 • Bolòs, O. de (1970). Un groupement herbacé thermophile des Pyrénées centrales. Archiv Naturschutz und Landschaftsforsch, 10, p. 139-143.

 • Bolòs, O. de (1971). Observations sur les forêts caducifoliées humides des Pyrénées catalanes. VI Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos, Bagnères de Bigorre, septiembre de 1971

 • Bolòs, O. de (1971). Remarques sur quelques plantes observées en Portugal. Memórias da sociedade broteriana, Vol. XXI

 • Bolòs. O. de (1973). La conservación de la naturaleza y sus fundamentos : discurso leído en la sesión solemne dedicada a San Isidoro, 26 de abril de 1973. Barcelona : Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

 • Bolòs, O. de ; Braun-Blanquet, J. (1974). La flore du bassin méditerranéen. Colloques internationaux du Centre national de la recherche scientifique, no. 235

 • Bolòs, O. de (1974). Notas sobre vegetación glareícola. Miscelanea Alcobé, no. 5. Barcelona : Universitat de Barcelona.

 • Bolòs, O. de ; Vigo, J. (1974). Notes sobre taxonomia i nomenclatura de plantes, I. Butlletí de la Institució Catalana d’ Història Natural, 38 (Secció Botànica, 1), p.61-89.

 • Bolòs, O. de (1975). Assaig sobre terminologia geográfica dels Països Catalans. Miscel·lània Pau Vila. Barcelona : Universitat de Barcelona.

 • Bolòs, O. de (1975). De Vegetatione Valentina, II. Anales del Instituto Botánico Antonio José Cavanilles, Tomo XXXII, Vol. II.

 • Bolòs, O. de (1976). Del port de Cabrera al Clot des Guix. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural, 7, p.107-112.

 • Bolòs, O. de (1976). Iconografia de nepeta ucranica l. Collectanea Botanica, Vol. X, no. 13

 • Bolòs, O. de (1976). Laphyllanthion dans les pays catalans. Collectanea Botanica, Vol. X, no. 5

 • Bolòs, O. de (1977). Valeriano-fragarietum vescae, Associació nova. Butlletí de laInstitució Catalana d’ Història Natural, 41 (Secció Botànica, 2), p. 21-28.

 • Bolòs, O. de (1978). Genètica. Lògica i conflicte en àrees de superposició de metodologies diverses. Col.loquis de la Societat Catalana de Biologia

 • Bolòs, O. de (1979). Antoni de Bolòs i Vayreda. Collectanea Botanica, vol. XI, no. 1

 • Bolòs O. de (1979). De vegetatione valentina, III. Butlletí de laInstitució Catalana d’ Història Natural, 44 (Secció Botànica, 3), p. 65-76.

 • Bolòs, O. de (1979). El clima i la vegetació postglacial als Països Catalans. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural, 9, p. 83-91.

 • Bolòs, O. de (1979). El document universitari de 1979 referent a la gestió dels recursos naturals.

 • Bolòs, O. de (1979). Estudis de llengua i literatura catalanes oferts a R. Aramon i Serra en el seu setantè aniversari. Miscel·lània Aramon i Serra.

 • Bolòs, O. de (1979). Hedero-ulmetum (l'omeda amb Heura) i lithospermo-ulmetum (l'omeda amb mill gruà). Folia botánica miscellanea, 1, p. 13-17.

 • Bolòs, O. de i Vigo, J. (1979). Observacions sobre la flora dels Països Catalans. Collectanea Botanica Vol. XI, no. 2

 • Bolòs, O. de (1979). Sur quelques groupements herbacés hygrophiles du Montseny (Catalogne). Phytocoenologia, 6, p. 202-208.

 • Bolòs, O. de (1980). Les aulnaies (alno-padion) du Montseny en Catalogne. Colloques phytosociologiques, IX

 • Bolòs, O. de (1981). De vegetatione notulae, III. Collectanea Botanica, vol. XII, no. 2

 • Bolòs, O. de (1981). Un escrit inèdit d'Estanislau Vayreda. La ciència a la renaixença catalana : commemoració del vuitantè aniversari de la mort d'Estanislau Vayreda.

 • Bolòs, O. de ; Montserrat, P. (1983). Datos sobre algunas comunidades vegetales, principalmente de los Pirineos de Aragón y de Navarra. Lazaroa, 5, p.89-96.

 • Bolòs O. de (1983). La brolla calcífuga (cisto-lavanduletea) als Països Catalans. Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 3ª época, no. 814, vol. XLV, no. 10.

 • Bolòs, O. de (1984). Consideracions sobre la terminologia científica catalana i el seu ús. Butlletí de la Institució Catalana d’ Història Natural, 50, p. 391-394.

 • Bolòs, O. de i Vigo, J. (1984). Flora vascular i vegetació de les Illes Medes. Els sistemes naturals de les Illes Medes. Arxius de la Secció de Ciències, no. 73

 • Bolòs, O. de (1984). Una visió geobotànica del paisatge. I Coloquio del Paisaje y Geosistema. Monografies de l'EQUIP, 1. Barcelona : Universitat de Barcelona.

 • Bolòs, O. de ; Molinier, R. (1984). Vegetation of the Pityusic Islands. Biogeography and Ecology of the Pityusic Islands, Netherlands

 • Bolòs, O. de (1985). A propòsit de les comunitats de Nerium oleander. Nerium oleander communities. Collectanea Botanica, 16 (1), p. 227-228.

 • Bolòs, O. de ; Montserrat, J. M. ; Romo, À. M. (1985). Algunes plantes dels Ports de Beseit (Catalunya meridional). Collectanea Botanica, 16 (1), p. 183-185.

 • Bolòs, O. de (1985). En recordança de Josias Braun-Blanquet. Collectanea Botanica, 16 (1), p. 5-11.

 • Bolòs, O. de (1985). Le territoire subméditerranéen et le territoire carpetano-atlantique dans la Péninsule Ibérique. Botanica Helvetica, 95/1

 • Bolòs, O. de (1986). Consideraciones sobre la flora del Montseny. Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 3ª época, no. 843, vol. XLVI, no. 16

 • Bolòs, O. de i Vigo, J. (1986). Datos sobre la vegetación de la Isla Mayor del Mar Menor (Murcia). Lazaroa, 9, p. 301-305.

 • Bolòs, O. de (1986). La vegetació d'Osona, una riquesa que cal que no es perdi. Ausa, XII/117

 • Bolòs, O. de ; Masalles, Ramón M. ; Vigo, J. (1987). Notes sobre monocotiledònies. Collectanea Botanica, 17 (1), p. 95-96

 • Bolòs, O. de i Vigo, J. (1987). Notes sobre taxonomia i nomenclatura de plantes, III. Collectanea Botanica, 17 (1), p. 89-93.

 • Bolòs, O. ; Bolòs, A. de (1987). Plantes vasculars del quadrat Santa Pau, 31 T DG66. Orca: catàlegs florístics locals, I. Barcelona : Institut d’Estudis Catalans

 • Bolòs, O. de ; Montserrat, J. M. ; Romo, À. M. (1988). Comunitats vegetals higronitròfiles de la Catalunya pirinenca i de les terres properes. Acta Botànica, 37, p. 33-44.

 • Bolòs, O. de (1988). Irradiacions tropicals dins la vegetació nitròfila mediterrània. Acta Botànica, 37, p. 25-31.

 • Bolòs, O. de (1988). La roureda acidòfila (quercion robori-petraeae) a Catalunya. Homenaje a Pedro Montserrat, p. 447- 453.

 • Bolòs, O. de (1988). L’obra científica de Font i Quer i l’ambient botànic de la seva época. Actes del Simposi Internacional de Botànica Pius Font i Quer, Vol. I. Criptogàmia, p. 11-19.

 • Bolòs, O. de (1988). Pius Font i Quer i les institucions científiques. Miscel·lània : homenatge al Dr. Pius Font i Quer. Lleida : Institut d’Estudis Ilerdencs.

 • Bolòs, O. de, (1988). Olot, entre la mediterrània i l'Europa humida. Vitrina, 3

 • Bolòs, O. de (1988). Present i futur de l'Institut d'Estudis Catalans. Revista Catalunya, no. 17.

 • Bolòs, O. de (1989). Bioclimatología i geografía botánica. Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 3ª época, no. 867, vol. XLVIII, no. 9

 • Bolòs, O. de (1989). La vegetació d'algunes petites illes properes a la península ibérica. Folia botánica miscellanea, 6, p. 115-133.

 • Bolòs, O. de i Vigo J. (1989). Notes sobre taxonomia i nomenclatura de plantes, IV. Folia botánica miscellanea, 6, p. 85-86.

 • Bolòs, O. de ; Cervi, A. C. ; Hatschbach, G. (1991). Estudios sobre la vegetación del estado de Paraná (Brasil meridional). Collectanea Botanica, 20

 • Bolòs, O. de ; Cervi, Armando C. (1991). Observacions sobre estructura de la vegetació del Paranà (Brasil meridional). Miscel·lània Enric Casassas, p. 57-60. Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona.

 • Bolòs O. de ; Montserrat, J. M. ; Romo, À. M. (1993). El bosc mesòfil a les muntanyes catalanídiques septentrionals. Collectanea Botanica, 22, p. 55-71.

 • Bolòs, O. de (1993). La funció dels pins en el paisatge dels Països Catalans. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, no. 35, vol. VIII, p. 17-23.

 • Bolòs, O. de (1995). L'estudi taxonòmic, florístic i geobotànic de les plantes superiors. Arxius de la Secció de Ciències, Institut d’Estudis Catalans, 100, p. 183-194.

 • Bolòs, O. de (2000). Congreso de botánica en homenaje a Francisco Loscos. Teruel : Instituto de Estudios Turolenses.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons