Skip to Main Content

Projecte docent: Eines per a l'elaboració del TFG en educació i treball social

Vocabulari

Estratègia de cerca: és la manera en què ens adrecem a un recurs d'informació per localitzar i accedir a la informació que necessitem

Llenguatge lliure: és el nostre llenguatge natural, tal i com cerquem a la fase inicial

Llenguatge controlat: aquí s'utilitzen termes d'un vocabulari controlat com un llistat d'encapçalaments de matèries o tesaurus per efectuar la cerca dins d'un camp determinat (descriptor, matèria). També trobem altres llistats (d'autors, de publicacions) a dins d'alguns recursos.

Operadors booleans: operadors lògics que permeten establir relacions entre els termes de la recerca. Són I , O, NO.

Truncaments: operadors que poden substituir un caràcter o un conjunt de caràcters situats a la dreta d'un terme. S'utilitzen quan és necessari utilitzar un terme simple així com els seus derivats (amb prefixes, sufixes, variants lèxiques...).

Procés de cerca

El procés de cerca acostuma a incloure 4 grans passos. Hauries de completar un pas abans de passar al següent, però hi pot haver ocasions en què has de tornar a un pas anterior o completar diversos passos de manera simultània.

 

Et recomanem la creació d'un cronograma a l'hora d'elaborar el treball fi de grau. És molt important fixar-se un temps per a cadascuna de les fases de la feina. On s'inclouran les diferents tasques que es preveuen realitzar durant el procés d'elaboració. Cada tasca i activitat s'ha d'associar amb un període concret dins d'aquesta estimació temporal.

Et recomanem l'eina Planifica't, creada per la Universitat Politècnica de Catalunya, que et permetrà planificar el temps a l'hora de fer el TFG.

 

Es poden diferenciar els següents elements a tenir en compte dins del procés de cerca:

Elements del procés de cerca

1. Escollir el tema d'investigació

L'elecció d'un tema d'investigació és el vostre primer repte!

A l’hora d’escollir el tema del treball és important que aquest sigui del teu interès. En alguna ocasió, pot ser que tinguis opció a seleccionar el tema entre l’oferta de treballs proposats dins del teu grau.

Et recomanem que parlis amb el tutor per acabar de perfilar els límits temàtics i la hipòtesi del treball. 

Et pot ser d’utilitat fer una cerca general del tema que t'interessi per veure com l’han tractat altres investigadors i quins temes ja s’han estudiat, o com podràs aportar coneixement amb el tema que vulguis investigar.

La formulació de la hipòtesi t'ajudarà a veure amb claredat el tema central del teu treball.

Una hipòtesi ben formulada ajuda a:

 • delimitar el tema
 • analitzar-lo amb profunditat
 • buscar relacions entre els elements que l'integren

2. Definir la pregunta d'interès

Un cop has seleccionat un tema inicial, cal trobar una pregunta que identifiqui clarament el que esperes aprendre. Pensa en qüestions que amb el teu treball ajudaries a contestar.

Unes bones preguntes d'investigació haurien de ser:

 • Novedoses .- Tria aspectes o punts de vista sobre un tema no tractat o que aporti una nova visió.
 • Manejables.- Que tindràs temps a resoldre el tema triat i amb els recursos adients.
 • Clares i simples - Preguntes que siguin confuses probablement generaran dades igualment confuses.

Les preguntes poden dividir-se segons siguin més o menys concretes en generals (background question) i específiques (foreground questions). 

Les preguntes de tipus "general" es construeixen amb una interrogació inicial: Què? Quin? Com? Quan?

3. Contextualitzar el temaundefined

Un cop has identificat la teva pregunta, el següent pas és trobar informació de fons/bàsica sobre el tema.

Amb aquesta cerca d’informació, aniràs recollint un conjunt d'informacions prèvies què et donaran una visió global del tema i dels autors que l'han tractat prèviament. És el que en diem l'estat de la qüestió:

 • En què s'està treballant actualment?
 • Què hi ha fet sobre el tema?
 • Què hi puc aportar?
Busca en una o més fonts d'informació general i especialitzada per documentar-te: això et servirà per comprendre el context del teu tema i conèixer l'estat actual del que se sap, també et pot ajudar a redefinir el tema del treball, et pot donar un vocabulari especialitzat relacionat amb el teu tema, etc.

4. Identificar els criteris d'inclusió i exclusió dels estudis

És important establir els criteris per incloure i excloure els estudis en la revisió de la literatura que estàs realitzant (criteris d'elegibilitat).

Aquests criteris explícits, es basaran en la teva pregunta, s'utilitzen per incloure i excloure els estudis que localitzis com a resultat de la teva cerca.

Es pot donar el cas de localitzar una gran quantitat de referències a la fase de cerca d'informació. Una part d'aquests semblaran rellevants per a les preguntes de recerca de la revisió. Per tant, tenir criteris explícits contra els quals avaluar els estudis fa que el procés sigui més eficaç en termes de temps.

5. Elaborar un mapa conceptual

Quan estiguis en el procés d'elaborar la teva estratègia de cerca, et serà d'utilitat la creació d'un mapa conceptual, d’aquesta manera, a cop d’ull tens tota la informació necessària.

Aquest mapa conceptual et servirà per configurar els termes/conceptes de la teva cerca:
 

Paraules clau 

On pots localitzar aquestes paraules clau?

 • A la teva pregunta inicial d'investigació.
 • En altres articles que has localitzat en la cerca d'informació bàsica.

Les paraules clau que utilitzis poden tenir un gran impacte en els resultats de la teva investigació. L'ús de les paraules "correctes" accelerarà el procés d'investigació, mentre que les paraules "errònies" poden donar lloc a un munt de temps perdut.

Si les paraules clau seleccionades inicialment no et donen els resultats que necessites, prova amb altres conceptes relacionats o sinònims. 

Sinònims o conceptes relacionats  Complementa les paraules clau buscant possibles sinònims, ja que un terme es pot expressar de diferents maneres o utilitzant acrònims.
Traducció dels termes Localització d'equivalències dels termes que has seleccionat en l’anglès o en un altre idioma. Has de tenir en compte les variants ortogràfiques de l'anglès britànic i de l'americà.

També pots tenir en compte delimitar el tema d'interès a nivell cronològic, geogràfic, grup d'edat, etc. 

Esquema de Mapa Conceptual

 

Concepte 1

Concepte 2

Paraules clau 

Sinònims o termes relacionats
Traducció a l'anglès    

6. Elaborar una estratègia de cerca clara i reproduïble

Seria aconsellable realitzar una cerca preliminar. Aquesta primera recerca t'ajudarà a:

 • preparar el projecte general,
 • localitzar preguntes clau,
 • identificar el primer conjunt d'estudis potencialment rellevants

També serà d'utilitat aquesta cerca prèvia donat que et pot generar una llista de termes que seran d'utilitat per elaborar l'estratègia de cerca definitiva.

A tenir en compte:

 • Determinar una pregunta clara
 • Definir els termes per a cada terme de la teva cerca.
 • Identificar sinònims i diferents maneres d'escriure un terme
 • Traduir els termes a diferents idiomes: català, castellà, anglès, en funció de la base de dades on es fa la cerca
 • Utilització d'operadors booleans, truncaments,...,
 • Executar la cerca creada en diferents bases de dades.

L'estratègia de cerca que has elaborat l'hauràs d'ajustar / adaptar segons la base de dades que estiguis consultant.

7. Adaptar l'estratègia de cerca

Per a cada base de dades que utilitzis, l'estratègia de cerca continua sent la mateixa. Tanmateix, les bases de dades poden tenir una interfície de cerca diferent i poden oferir opcions de cerca diferents.

És important que coneguis el funcionament de cada base de dades, per veure com pots realitzar les cerques i, en conseqüència, adaptar la teva estratègia de cerca.

 • Camps de cerca: Els camps en que pots cercar termes de text lliure (o la combinació d'ells) varien entre les bases de dades.
 • Cerca de frases, truncaments, comodins, operadors booleans i de proximitat: Les diferents bases de dades ofereixen diferents símbols comodí i ordres.
 • Límits: Els tipus de límits i filtres prefixats varien a través de les bases de dades.
 • Vocabulari controlat: Algunes bases de dades especialitzades utilitzen un vocabulari controlat únic per indexar els seus articles, ja que cada base de dades adapta els termes del vocabulari controlat.

8. Fonts a consultarundefined

Desprès d’identificar els conceptes clau, hauràs d’escollir els recursos més idonis per trobar informació de qualitat. 

Selecciona els recursos d’informació científics, acadèmics i especialitzats, adequats al tipus d’informació que necessites (un llibre, una revista, un cercador, una base de dades, una guia temàtica, ...).

 

Per començar en la teva cerca d’informació ho pots fer des del catàleg de la biblioteca.
Pots ampliar la cerca en el Catàleg de les Universitats Catalanes i si trobes el document adient, sol·licitar-ho mitjançant el PUC (Préstec entre Universitats de Catalunya).

És important que coneguis les bases de dades especialitzades en l’àmbit que estas investigant.

Des de l’opció Bases de dades de la web de la biblioteca pots accedir a tot un llistat de bases de dades, tant subscrites com de lliure accés.

A la biblioguia dels teus estudis pots consultar les bases de dades recomanades.

T'ho explicarem en profunditat en el Mòdul Com localitzar recursos d'informació .

9. Avaluar els resultats

En finalitzar una cerca, és a dir, un cop hem recuperat la informació de les fonts consultades, cal analitzar aquests materials tenint en compte:

 • credibilitat,
 • pertinència, 
 • qualitat i 
 • fiabilitat

És a dir, hem de comprovar si les dades o la informació que hem recuperat és: 

 • útil o rellevant segons la nostra necessitat d'informació, 
 • i si aquesta respon a uns mínims de qualitat i fiabilitat, en definitiva, si la procedència i l'autoria són fiables.

En parlarem en el mòdul Avaluar la informació.

L'estratègia de cerca

L'estratègia de cerca és la pregunta que fem a l'eina de recuperació d'informació per obtenir resultats.

Requereix de:

 1. Termes de cerca
  • Llenguatge lliure 
  • Llenguatge controlat 
   • Llistats d'encapçalament de matèria
   • Tesaurus
 2. Formes de cerca i camps
  • Cerca bàsica
  • Cerca avançada
 3. Elements de relació
  • Operadors booleans
  • Truncaments

A continuació t'expliquem en detall cada element.

1. Termes de cerca

Per triar les paraules clau amb què iniciar la cerca pots utilitzar:

 • Llenguatge lliure: és el nostre llenguatge natural, tal i com cerquem a la fase inicial.
 • Llenguatge controlat: aquí s'utilitzen termes d'un vocabulari controlat com un llistat d'encapçalament de matèries o tesaurus per efectuar la cerca dins d'un camp determinat (descriptor, matèria). També trobem altres llistats (d'autors, de publicacions) a dins d'alguns recursos. Els llistats de matèries acostumen a ser multidisciplinars, mentre que els tesaurus estan especialitzats en una matèria concreta, per això estan vinculats a un recurs concret (una base de dades, una web).
  • Els llistats de matèries acostumen a ser multidisciplinars. Un exemple de llistat d'encapçalament de matèries en català és el LEMAC. Al LEMAC (Llista d'Encapçalaments de Matèria en Català) hi trobaràs termes generals, específics, relacionats i la traducció a l'anglès dels termes que introdueixis. És el que utilitzem per assignar les matèries als documents que figuren al catàleg de la UdL
  • Els tesaurus estan especialitzats en una matèria concreta, per això estan vinculats a un recurs concret (una base de dades, una web). No totes les bases de dades en tenen.

Quan busquem al calaix de cerca principal dels recursos, normalment, els termes que introduïm es poden trobar al títol, al resum del text o a la matèria, per això és important conèixer les diferents variants d'un mateix mot i els seus mots relacionats. 

Cas pràctic

Tema: El joc amb material no estructurat a l'etapa d'educació infantil
  Concepte 1 Concepte 2 Concepte 3
Concepte/s principal/s Joc Material no estructurat Educació infantil
Sinònims

Entreteniment

Jocs Infantils

Peces soltes
 

Educació preescolar

Ensenyament preescolar

I3

Termes genèrics, Termes relacionats Aprenentatge basat en el joc

Material educatiu

Material escolar

Material pedagògic

Materials d'ensenyament

Ensenyament, Materials d'

Escoles bressol

Parvulari

Termes en altres idiomes

Play

Children's games

Game-based learning

  Education, Preschool

Gràcies a les eines que et proporciona el llenguatge controlat pots localitzar termes relacionats, sinònims, traduccions, etc. que et podran ser molt útils per a l'elaboració de la teva estratègia de cerca. També et seran molt útils les paraules clau que utilitzin les bases deades i els autors per definir els seus articles.

Exemples de fonts per trobar sinònims i termes relacionats

Llenguatge controlat LEMAC ERIC: cerca de terme al Thesaurus

Recorda que en aquest moment cal que siguis flexible i que no et bloquegis utilitzant termes que per més que per tu siguin vàlids, en realitat, no són pertinents.

2. Formes de cerca i camps

Cerca simple

La cerca simple per paraula clau permet fer una consulta general per qualsevol paraula o paraules mitjançant un caixa de cerca única, com a Google.

El sistema recupera tots els documents que contenen els termes de cerca en qualsevol part del registre bibliogràfic. És a dir, els termes de cerca es dirigeixen a tots els camps: autor, títol, matèria, editor, etc. És la cerca per defecte per consultar la majoria de catàlegs i bases de dades.

La cerca simple del CercaTot presenta aquesta interfície:

 

 

Has de tenir en compte:

1. La cerca simple és útil per recuperar informació de manera ràpida.

2. La cerca simple et servirà per:

 • Tindre un primer contacte amb el recurs.
 • Valorar quina quantitat d’informació està disponible o es pot utilitzar.
 • Definir una nova estratègia més completa, partint dels resultats obtinguts.
 • Sobretot respon a una necessitat molt concreta: un llibre, un article, un autor, un concepte...

3. Però:

 • Alguns resultats no tindran a veure amb el teu tema perquè busca en qualsevol part del registre: títol, autor, editor, matèria...
 • Si els termes estan en castellà, per exemple, no es recuperen els documents que, tot i tractar del tema d'interès, estan descrits en el catàleg en altres idiomes (per exemple, en català).

Cerca avançada

Quan la necessitat d'informació és més específica o especialitzada i el que vols és conèixer de manera exhaustiva tot el que s’ha publicat sobre un tema, no és suficient la cerca simple o per camps. En aquests casos, els catàlegs i bases de dades donen l’opció de realitzar una cerca avançada.

En què consisteix una cerca avançada?
La cerca avançada consisteix fonamentalment en:

 • Combinar diversos camps (recorda que els camps són: autor, títol, matèria, etc.) disponibles en els diferents recursos d'informació.
 • Distribuir els termes triats en els camps adequats de manera simultània.
 • Afegir els límits corresponents.
 • Efectuar una única cerca.

En què es diferencia de la cerca bàsica?
La cerca simple dóna un resultat ampli, però no precís. És necessari fer posteriors combinacions dels resultats individuals per tal d'arribar a aquells que ens interessen.

La cerca avançada dóna un resultat més reduït, però també més precís i ajustat al tema de la cerca.

Recorda!

1. L'opció de cerca avançada la trobaràs a les fonts d'informació més rellevants. Permet fer una cerca als camps més destacats d'un registre bibliogràfic (títol, autor, matèria, resum, etc.) i combinar-los entre ells amb els operadors booleans (I, O, NO). La cerca avançada realitza cerques molt més específiques, la qual cosa permet estalviar temps i resultats no desitjats (sempre que realitzis una estratègia de cerca adequada).

2. Per a fer una cerca avançada necessitaràs:

 • Tenir una necessitat d'informació especialitzada.
 • Utilitzar diversos camps de la font d’informació que consultarem.
 • Tenir definida una estratègia de cerca, amb paraules claus combinades amb operadors booleans.
 • Establir uns límits.

Al Cercatot la cerca avançada es visualitza així:

 

3. Elements de relació

Operadors booleans

Els operadors booleans són uns elements que permeten combinar les paraules claus, triades per a fer les cerques, i definir relacions entre aquestes. Ajuden a ampliar o reduir el nombre de resultats obtinguts en la cerca. No és convenient utilitzar de seguida l'operador NO, només quan tinguis la seguretat que no elimina resultats que sí que t'interessen.

 

AND, Y (intersecció)

Els resultats obtinguts contenen tots els termes que s'han indicat a la cerca (restringeix).

OR, O (suma)

Els resultats obtinguts contenen com a mínim un dels termes indicats a la cerca (amplia).

NOT, NO (exclusió)

Els resultats obtinguts exclouen el segon termes indicats a la cerca (restringeix).

Truncaments i altres eines

De vegades et pots trobar amb diversos termes semblants que vols incloure en una cerca. Per a no haver d'escriure tots els termes, en moltes bases de dades pots utilitzar els caràcters comodí o de "truncament": La forma d'expressar un truncament o una màscara pot variar d'una base de dades a una altra, només has de consultar l'ajuda de cada base de dades per saber quina és l'expressió que utilitza.

Quines opcions tens?

Operador de truncament

Símbol: 

*

El truncament amplia la cerca i permet recuperar diverses terminacions d'una paraula.

Asterisc ( * ) Introdueix l'arrel  d'una paraula i posa el símbol de truncament al final. La base de dades retornarà resultats que incloguin qualsevol terminació de la paraula arrel

(no recuperarà termes compostos que tinguin un espai entre cada terme)

Exemple: fluid*  = recuperarà fluid, fluids, fluiditzats, fluidització

Nota: Utilitza l'operador de truncament amb precaució, es pot obtenir un nombre elevat de resultats. 

Comodins / Màscares

Símbol:

# ? *

Serveix per a substituir un sol caràcter al final o al mig de la paraula.
Substitueix una lletra enmig d'una paraula. Això és útil si una paraula està escrita de forma diferent, però té el mateix significat.

Exemple: colo#r = recuperarà: color, colour

Exemple: fertili?r = recuperarà fertilizer, fertiliser

Nota: Poden ser d'utilitzat per recuperar formes diferents d'escriure una mateixa paraula segons l'anglès britànic i l'americà.

Cerca de frases

Símbol:

" "

Permet cercar articles que contenen una frase en lloc de contenir un conjunt de paraules clau en ordre aleatori.

Exemple: Lithium ion batteries


En resum

 Resultat d'imatges de eye   En aquest vídeo t'expliquen com es materialitza una estratègia de cerca​.

Font: Biblioteca de la UPC

Font: Biblioteca d'Humanitats de la Universitat de València, CC-BY-NC-SA

  

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons