Skip to Main Content

Centre de Documentació Europea

Guia del Centre de Documentació Europea de la Universitat de Lleida

Bases de dades i Portals d'informació de la UE

. EUR-LEX

EUR-LEX es la passarel·la online al Dret de la UE. Proporciona l’accés més ampli possible i oficial als documents jurídics de la UE. Està disponible en les 24 llengües oficials de la UE i s’actualitza a diari.

Permet accedir als següents documents jurídics de la UE:

 • Tractats
 • Actes jurídics de les institucions de la UE
 • Documents preparatoris relacionats amb la legislació de la UE
 • Jurisprudència de la UE
 • Acords internacionals
 • Documents de l’AELC
 • Referències a les mesures de transposició nacional i accés als textos corresponents
 • Referències a la jurisprudència nacional relacionada amb el Dret de la UE.

Cada document d’EUR-LEX s’enriqueix amb informació detallada, amb les relacions amb altres documents jurídics, interpretacions de la jurisprudència, dates d’adopció / entrada en vigor / aplicabilitat, base jurídica, actes modificats, etc.

EUR-LEX dona accés a totes les edicions del Diari Oficial de la Unió Europea (DO) des de desembre de 1992. A partir del  1 de juliol de 2013, la versió electrònica del DO publicada a EUR-LEX és autèntica i té efectes jurídics.

També ajuda a entendre la legislació de la UE al facilitar:

 • Les principals etapes dels procediments que donen lloc a l’adopció d’actes jurídics.
 • Textos consolidats que combinen els actes jurídics inicials i totes les seves modificacions en un únic document.
 • Més de 2.000 síntesis de la legislació de la UE que expliquen el Dret de la UE de manera senzilla, fàcil de llegir i concisa.

. OEIL: Observatori Legislatiu del Parlament Europeu

L’Observatori Legislatiu del Parlament Europeu permet als usuaris seguir el procés de presa de decisions per a tots el procediments legislatius i no legislatius de la UE que passen pel Parlament Europeu.

El lloc web conté registres de tots els procediments encara en curs, independentment de quan van començar, i tots els procediments que s’han presentat al Parlament Europeu des de començament de la quarta legislatiu al juliol de 1994.

L’Observatori Legislatiu publica registres complets en anglès i francès, coneguts com “arxius de procediments”. Cada arxiu té un número de referència d’identificació únic i s’actualitza constantment fins l’etapa final del procediment. Les càrregues diàries de la base de dades asseguren que qualsevol nova informació es pugui afegir ràpidament als arxius de procediments existents.

. Registre de documents presentats davant el Consell de la UE

La major part dels documents estan disponibles directament en el registre sense cap mena de restricció, tot i que alguns pot ser que s’hagi de realitzar una petició d’accés.

En el Registre de documents hi podem trobar:

 • Documents legislatius preparatoris: des de 1999 fins avui.
 • Documents de reunions (ordres del dia, actes, conclusions, resultat, votacions, ...) de s de 1999 fins avui.
 • Comunicats de premsa: des de 1999 fins 2013

. CURIA

Base de dades del Tribunal de Justícia i Tribunal General (Antic Tribunal de Primera Instància). S’hi pot consultar la jurisprudència recent (des de 1997) d’ambdós tribunals.  

. TED

És la versió en línia del Suplement del Diari Oficial de la Unió Europea, dedicat a la contractació pública europea.  Publica cada any 746.000 anuncis de contractació pública, dels quals 235.000 són licitacions per un valor aproximat de 545.000 milions d’euros.

Ens  ofereix:

 • Accés gratuït a oportunitats comercials a la Unió Europea, al Espai Econòmic Europeu i a altres llocs.
 • De dilluns a divendres, es publiquen uns 2.400 anuncis de contractació pública.
 • Els usuaris poden examinar, buscar i ordenar els anuncis de contractació per països, regions, sectors d’activitat, etc.
 • La informació sobre cada document de contractació es publica en les 24 llengües oficials de la UE.

. Tractats de la Unió Europea

Es presenten els principals Tractats de la UE per ordre cronològic, des del més recent al més antic.

La Unió Europea es fonamenta en l’Estat de Dret. Així doncs, totes les accions que porta a terme es basen en els Tractats que ha estat aprovats voluntària i democràticament per tots els països membres. Per tant, si un àmbit d’actuació determinat no es cita a cap Tractat, la Comissió no pot proposar legislació al respecte.

 

. FINDER

Base de dades de la Biblioteca Central de la Comissió Europea.

. Europeana

Creada al 2007 a iniciativa de la Comissió Europea, és la biblioteca digital del patrimoni cultural europeu. A Europeana treballen amb milers d’arxius, biblioteques i museus per compartir l’herència cultural amb finalitats d’educació, recerca i difusió.

Europeana proporciona accés a més de 50 milions d’arxius digitalitzats (llibres, música, material fotogràfic, etc.) i compta amb sofisticades eines de cerca i filtrat per ajudar a trobar la informació que es necessiti.

. DORIE

DORIE (acrònim de Documentation et Recherche sur les qüestions Institutionnelles Européennes) és una base de dades que conté instruments jurídics adoptats per les institucions, actes de les reunions de les institucions i organismes europeu, comunicats i articles de premsa, discursos de dirigents europeu i notes internes de la Comissió.

No es tracta d’una recopilació exhaustiva, sinó d’una selecció de documents o extractes de  documents relacionats amb assumptes institucionals generals i amb les diferents conferències intergovernamentals  (inclosa la Convenció de 2002-2003), que han donat lloc a la modificació dels tractats fundacionals. DORIE, que també recull documents recents, abasta el període que va des de 1946 (document més antic disponible a l’aplicació) fins a l’actualitat.

. UE Publicacions

Llibreria en línia de totes les publicacions produïdes en els institucions de la Unió Europea. S’hi pot trobar publicacions per a totes les edats: nens, adolescents, emprenedors, professionals, especialistes, ...

La gran majoria de les publicacions en paper són gratuïtes i s’envien a domicili sense cost. Totes les publicacions es poden descarregar de manera gratuïta i es poden llegir en format digital. La majoria d’aquestes publicacions es troben accessibles en les 24 llengües oficials de la UE.

. EU Vocabularies

Aquest lloc web de vocabularis de la UE proporciona accés a vocabularis gestionats per les institucions i organismes de la UE:

La col·lecció inclou vocabularis controlats, com Eurovoc,  quadres d’autoritats, models de dades, ontologies, esquemes, etc. Aquesta web fa més fàcil trobar i reutilitzar aquests vocabularis i contribueix a millorar  l’intercanvi i enllaç de dades.

. EURIDYCE

Xarxa d’informació sobre Educació a Europa que promou l’intercanvi d’informació sobres polítiques nacionals i sistemes educatiu en el camp de l’Educació a Europa.

Les Unitats Nacionals d’Euridyce preparen i actualitzen anualment informació sobre el seu sistema educatiu nacional

 

. EU Whoiswho

Qui és qui a la UE: Directori Oficial de la Unió Europea.

. Institucions i organismes de la UE

Directori abreviat de les institucions i organismes de la UE.

. EURES

Portal Europeu de mobilitat professional. EURES és una xarxa de cooperació creada per facilitar la lliure circulació de treballadors dins dels 27 Estats membres de la UE, Suïssa, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein i Noruega. Accesible en 26 idiomes.

La xarxa la composen la Oficina Europea de Coordinació, les Oficines Nacionals de Coordinació, els socis EURES i els socis d’EURES associats.

Els socis de la xarxa poden ser serveis públics d’ocupació, serveis privats d’ocupació, sindicats, organitzacions patronals i altres agents del mercat laboral. Els socis faciliten informació i ofereixen serveis de col·locació i contractació tant als qui ofereixen feina com als qui la sol·liciten. Per la seva part, les Oficines de Coordinació, tant europea com nacional, supervisen l’organització d’activitats a escala europea i nacional respectivament.

EURES ofereix els seus serveis a través dels seu portal i d’una xarxa humana que compta amb aproximadament 1.000 consellers EURES que estan en contacte permanent amb els sol·licitants de feina i els ocupadors.

. Portal Europeu de la Joventut

Informació i oportunitats per als joves que viuen, estudien i treballen a Europea. La informació s’agrupa en 8 temes principals, abasta 34 països i pot consultar-se en 28 idiomes. Ofereix informació sobre els següents temes: educació i formació, creativitat i cultura, salut i benestar, voluntariat, cos europeu de solidaritat, treball, etc.

. EUROPASS

Portal que permet accedir a cinc documents que ajuden a presentar les capacitats i qualificacions de manera senzilla i fàcilment comprensible a tota Europa: Curriculum vitae (CV), Passaport de les llengües, Mobilitat Europass, el Suplement al Títol de Tècnic o al Certificat de Professionalitat, i el Suplement al Títol Superior.

La Xarxa de Centres Nacionals Europass, són el primer punt de contacte per ampliar informació sobre Europass.

. EPSO

EPSO és l'oficina interinstitucional responsable de la selecció de personal per a totes les institucions i agències de la Unió Europea.  La seva funció  és preparar els concursos i les oposicions destinades a la selecció i contractació del personal que treballarà en totes les institucions de la Unió Europea.

. CORDIS

CORDIS (Servei d’Informació Comunitari sobre Recerca i Desenvolupament) constitueix el principal portal i repositori públic de la Comissió Europea per difondre informació sobre els projectes d’investigació finançats per la Unió Europea i els seus resultats (des del  1 PM fins Horitzó 2020).

CORDIS  disposa d’un repositori públic, ric i estructurat amb tota la informació sobre els projectes que té la Comissió Europea, amb fitxes informatives dels projectes, participants, informes, resultats finals i enllaços a publicacions d’accés obert.

. OpenAIRE

Projecte de difusió de la ciència oberta a Europa, que funciona com recol·lector de repositoris europeus  finançats per la Comissió Europea.

.OPEN DATA

El portal de dades obertes de la Unió Europea proporciona accés a una quantitat creixent de dades de les institucions i organismes de la UE. Aquestes dades es poden utilitzar i reutilitzar amb finalitats comercials o no comercials. L’objectiu de proporcionar un accés fàcil i gratuït a les dades,  és ajudar als ciutadans a utilitzar-les de manera innovadora i a aprofitar el seu potencial econòmic.

Les dades en qüestió son:

 • Dades geogràfiques , geopolítiques i financeres
 • Estadístiques
 • Resultats electorals
 • Actes jurídics
 • Dades sobre criminalitat, salut, medi ambient, transport i investigació científica.

Totes aquestes dades són de lliure accés i poden reutilitzar-se  en bases de dades, informes o projectes. Les institucions i organismes de la UE proporcionen  aquestes dades en diferents formats digitals.

En general, les dades poden reutilitzar-se de manera gratuïta, sempre que es citi la font. Hi ha però una reduïda sèrie da dades que estan subjectes a condicions específiques de reutilització, la majoria de les quals estan relacionades amb la protecció dels drets de la propietat intel·lectual de tercers.

. HORITZÓ 2020

És el programa que finança projectes de recerca i innovació de diferents àrees temàtiques en el context europeu, està dotat amb quasi  80.000M€ per al període 2014-2020. Investigadors, empreses, centres tecnològics i entitats públiques tenen cabuda en aquest programa.

Els objectius estratègics del programa Horitzó 2020 són els següents:

 • Crear una ciència d’excel·lència , que permeti reforçar la posició de la UE en el panorama mundial.
 • Desenvolupar tecnologies i les seves aplicacions per millorar la competitivitat europea.
 • Investigar en les grans qüestions que afecten als ciutadans europeus.

. EUROSTAT

Base de dades que proporciona estadístiques recollides pels Instituts Nacionals d’Estadística dels Estats membres i de l’EFTA (European Free Trade Association). Dades a nivell regional i nacional, que composen les estadístiques oficials harmonitzades de la UE i de la zona Euro.

. EUROBAROMETRO

Recull els anàlisis d’opinió que la Comissió Europea realitza periòdicament sobre diferents temes en tots els Estats membres des de l’any 1973. Inclou estudis quantitatius i qualitatius.

. BACH

El projecte BACH (Bank for the Accounts of Companies Harmonised) recopila sèries històriques anuals (balanços, compte de resultats i ràtios significatives) d’empreses no financeres de països de la UE.

Les dades es faciliten en percentatges i en valors absoluts (total d’actiu, xifra neta de negocis, valor afegit i xifra d’atur), i distribucions estadístiques de ràtios i estructures (quartils). Disponibles des de l’any 2000.

. Newsroom UE

Sala de Prema de la Unió Eurpea. És el lloc web oficial de notícies de les institucions, agències i organismes de la UE. Proporciona accés en línia al últim material de premsa oficial publicact per totes les institucions de la UE, així com informació pràctica per a periodistes.

.  Press Corner de la Comisió Europea

Accés als comunicats de premsa de la Comissió Euorea. Aquesta web va reemplaçar a finals de 2019 a Rapid, l’anterior base de dades de premsa.

. Noticias del Parlamento Europeo

Noticias de premsa emeses pel Parlament Europeu.

.Notícies CORDIS

Notícies sobre recerca i desenvolupament.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons