Skip to Main Content

Centre de Documentació Europea

Guia del Centre de Documentació Europea de la Universitat de Lleida

Institucions de la Unió Europea

. Consell Europeu

El Consell Europeu és la institució de la UE que defineix l’orientació política general, i les prioritats de la Unió Europea. Està integrat pels Caps d’Estat o de Govern dels Estats membres, el president del Consell Europeu  i el president de la Comissió.

El Consell Europeu defineix les orientacions i prioritats polítiques generals de la UE. No és una de les institucions legislatives de la UE i, per tant, no negocia ni adopta legislació. El que fa és establir el programa d’actuació de la UE, normalment adoptant a les seves reunions conclusions en les que delimita les qüestions d’interès i les mesures que s’han de prendre.

· Consell de la Unió Europea

El Consell de la UE és la institució que representa als governs dels Estats membres.  En el Consell, els ministres de cada país de la UE es reuneixen per debatre, modificar i adoptar lleis i coordinar les polítiques nacionals. Cada ministre té competències per assumir compromisos en nom del seu Govern en relació amb les actuacions acordades a les reunions.

El Consell és el principal òrgan de decisió de la UE juntament amb el Parlament.

Què fa el Consell?

 1. Negocia i adopta la legislació de la UE, juntament amb el Parlament, a partir de les propostes de la Comissió.   
 2. Coordina l’actuació dels Estats membres: les mesures econòmiques i pressupostàries, cultura, joventut i esport, cultura, política del treball.
 3. Impulsa la política exterior i de seguretat comú de la UE.
 4. Celebra acords internacionals.
 5. Adopta el pressupost de la UE, juntament amb el Parlament.

·  Parlament Europeu (PE)

El Parlament Europeu és la veu democràtica dels ciutadans d’Europa. Els membres del Parlament Europeu (diputats), són elegits directament pels votants de tots els Estats membres per a que representin els interessos dels ciutadans en el procés legislatiu de la UE, i garanteixin el funcionament democràtic d’altres institucions de la Unió.

El número d’eurodiputats per cada país és aproximadament proporcional a la seva població. Els diputats del PE s’agrupen per afinitats polítiques i no per nacionalitats.

Què fa el Parlament Europeu?

 1. Competències legislatives :
 • Aprova la legislació de la UE, junt amb el Consell de la UE, a partir de les propostes de la Comissió Europea.
 • Decideix sobre acords internacionals i sobre ampliacions.
 • Revisa el programa de treball de la Comissió i li demana que elabori propostes de legislació.
 1. Competències de supervisió:
 • Control democràtic de totes les institucions de la Unió Europea
 • Elegeix el President de la Comissió.
 • Aprova la gestió del pressupost.
 • Examina les peticions.
 • Debat la política monetària amb el Banc Central Europeu.
 • Observació electoral.
 1. Competències pressupostàries:
 • Estableix el pressupost de la UE junt amb el Consell.
 • Aprova el pressupost de la UE a llarg termini (“marc financer plurianual”)

·  Comissió Europea

La Comissió està dirigida per un grup de 27 comissaris, un de cada país membre, sota la direcció del president de la Comissió, que decideix qui és responsable de cada política. La Comissió està organitzada en departaments, coneguts com “direccions generals” (DG), responsables dels diferents àmbits polítics. Les direccions generals desenvolupen, apliquen i gestionen les polítiques, la legislació i els programes de finançament de la UE.

Què fa la Comissió Europea?

 1. Proposa noves lleis.
 2. Gestiona les polítiques europees i assigna els fons de la UE.
 3. Executa el pressupost de la UE i gestiona programes.
 4. Vetlla per al compliment de la legislació de la UE.
 5. Representa la UE a l’escena internacional.

La Comissió té oficines a tot el món. Dins de la UE, les “oficines de representació” actuen com a portaveus de la Comissió en cada Estat membre. Difonen informació sobre les activitats de la UE i faciliten fullets informatius, cartells i altres materials.

Les oficines establertes fora de la UE, anomenades “delegacions”, estan gestionades pel Servei Europeu d’Acció Exterior. Defensen els interessos i les polítiques de la UE, a més de desenvolupar tota una sèrie de programes de comunicació.

· Tribunal de Justícia de la Unió Europea

Des de la seva creació al 1952, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea té per missió garantir “el respecte de Dret en la interpretació i aplicació” dels Tractats. Constitueix l’autoritat judicial de la Unió Europea i, en col·laboració amb els òrgans jurisdiccionals dels Estats membres, vetlla per l’aplicació i interpretació uniforme del Dret de la UE.

En el marc d’aquesta missió, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea:

 • Controla la legalitat dels actes de les institucions de la Unió Europea.
 • Vetlla que els Estats membres respectin les obligacions establertes en els Tractats.
 • Interpreta el Dret de la Unió a sol·licitud dels jutges nacionals

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, amb seu a Luxemburg, està integrat per dos òrgans jurisdiccionals: El Tribunal de Justícia i el Tribuna General (creat al 1988). El Tribunal de la Funció Pública (creat al 2004) va posar fi a les seves activitats l'1 de setembre de 2016, després de traspassar les seves competències al Tribunal General en el context de la reforma de l’estructura jurisdiccional de la Unió.

. Tribunal de Comptes Europeu 

El Tribunal de Comptes Europeu (TCE) ha estat l’auditor extern de la UE des de la seva entrada en funcionament a l’octubre de 1977. La seva seu es troba a Luxemburg. Des dels seus inicis, la finalitat del Tribunal ha estat millorar la forma de gestionar les finances de la Unió i contribuir a la rendició pública de comptes pel que fa als ingressos i despeses del pressupost de la UE, mitjançant la fiabilitat i l’assessorament.

La missió del Tribunal de Comptes Europeu és contribuir a millorar la gestió financera de la UE, fomentar la transparència i assumir el paper de guardià independent dels interessos financers dels ciutadans de la UE. En la seva qualitat d’autor extern de la UE, el TCE verifica que els fons comunitaris s’han comptabilitzat correctament i es gasten de conformitat amb la reglamentació i normes vigents i amb perspectiva d’optimitzar recursos.

. Banc Central Europeu (BCE)

El Banc Central Europeu  gestiona l’euro i formula i aplica la política econòmica i monetària a la UE. El seu principal objectiu és mantenir l’estabilitat dels preus i contribuir d’aquesta manera al creixement econòmic i a la creació d'ocupació. El BCE treballa amb els bancs centrals nacionals de tots els països de la UE. Junts formen el Sistema Europeu de Bancs Centrals.

Què fa el BCE?

 1. Estableix els tipus d’interès als que presta als bancs comercials de la zona euro (també coneguda com Eurozona), controlant així l’oferta monetària i la inflació.
 2. Gestiona les reserves de divises de l'Eurozona i la compra o la venda de divises per equilibrar els tipus de canvi.
 3. Garanteix que les institucions i els mercat financers siguin objecte d’una bona supervisió per part de les autoritats nacionals, i que els sistemes de pagament funcionin bé.
 4. Vetlla per la seguretat i la solidesa del sistema bancari europeu.
 5. Autoritza la producció de bitllets en euros per part dels països de la zona euro.
 6. Vigila les tendències dels preus i avalua els riscos per a l’estabilitat dels preus.

 

A Espanya

·  Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE)

El Comitè Econòmic i Social Europeu el formen representants de les organitzacions de treballadors, empresaris i altres grups d’interès. Emet dictàmens sobre qüestions de la UE per a la Comissió Europea, el Consell de la UE i el Parlament Europeu, i actua com a pont entre les institucions de la UE amb capacitat decisòria i els ciutadans europeus.

Què fa el CESE?

 1. Ajuda a garantir que les polítiques i la legislació europees s’ajustin millor a les circumstàncies econòmiques, socials i ciutadanes.
 2. Promou el desenvolupament d’una Unió Europea més participativa, que estigui més en contacte amb l’opinió popular, actuant com un fòrum institucional que representa, informa, expressa les opinions i assegura el diàleg fonamentant la participació ciutadana i de la societat civil organitzada.
 3. Promou els valors de la integració europea i impulsa la democràcia participativa.

·  Comitè de les Regions

El Comitè de les Regions (CDR) permet a les regions i ciutats participar formalment en l’elaboració  de la legislació de la UE, garantint el respecte de la posició i les necessitats dels ens regionals i locals.

La Comissió Europea, el Consell de la UE i el Parlament Europeu tenen que consultar al CDE a l’hora d’elaborar legislació sobre assumptes relacionats amb l’administració local i regional, com la sanitat, l’educació, el treball, la política social, la cohesió econòmica i social, el transport, l’energia i el canvi climàtic.

El membres de cada país constitueixen la delegació nacional, que reflexa l’equilibri política, geogràfic, regional i local del país corresponent.

El CDR anima a la participació en tots els nivells, des dels ens regionals i locals fins als ciutadans.  Les entitats regionals i locals, les associacions, les ONG, els experts i les persones procedents del àmbit acadèmic poden participar, a través d’internet, en enquestes, consultes i actes.

El CDR ha creat una sèrie de xares per a que totes les regions i ciutats de la UE puguin intercanviar les seves millors pràctiques, col·laborar entre si i contribuir al debat de la UE sobre temes com la lluita contra el canvi climàtic, la cooperació transfronterera, el desenvolupament o la subsidiarietat.

 

 . Banc Central Europeu

El Banc Central Europeu (BCE) gestiona l’euro i formula i aplica la política econòmica i monetària a la UE. El seu principal objectiu és mantenir l’estabilitat dels preus i contribuir d’aquesta manera al creixement econòmic i a la creació d'ocupació. El BCE treballa amb els bancs central nacionals de tots els països de la UE. Junts formen el Sistema Europeu de Bancs Centrals (SEBC).

·  Banc Europeu d'Inversions

El Banc Europeu d'Inversions (BEI), és l'òrgan financer comunitari de la Unió Europea (UE). Va ser creat el 1958 en el marc dels Tractats de Roma i la seva seu és a Luxemburg. Té per missió contribuir al desenvolupament equilibrat del territori comunitari a través de la integració econòmica i la cohesió social.

 També dóna suport a les estratègies de preadhesió dels països candidats a formar part de la unió i aplica l'apartat financer dels acords celebrats en el marc de les polítiques europees d'ajuda i cooperació al desenvolupament.

 El BEI exerceix la seva activitat a la UE i en uns 140 països del món amb els que la UE manté un Acord.

El BEI no concedeix finançament general a un Estat, sinó que cofinança projectes concrets, de manera parcial i subsidiària. Efectua préstecs a llarg termini per a projectes d'inversió de capital (principalment actius fixos), però no concedeix subvencions. Tanmateix, no pot prestar més del 50% del cost total d'un projecte.

·  Fons Europeu d'Inversions

El Fons Europeu d’Inversions (FEI) va ser creat al 1994 amb la finalitat d’ajudar a les petites i mitjanes empreses (PIMES). El seu accionista majoritari és el Banc Europeu d’Inversions, amb el que forma l’anomenat “Grup BEI”.

El FEI té la seva seu principal a Luxemburg, i oficines a Brussel·les i a Madrid. No és una entitat de préstecs i tampoc facilita ni gestiona subvencions per a les PIME ni inverteix directament en elles, sinó que treballa amb intermediaris financers amb capacitat decisòria.

Per  a les seves activitats de capital de risc i garanties, el FEI compta amb els seus propis recursos o els proporcionats pel Banc Europeu d’Inversions, la Comissió Europea, els Estats membres de la UE i altres.

Les agències de la UE són entitats jurídiques independents de les institucions de la UE, creades per dur a terme tasques específiques segons la normativa de la UE.

undefined

 

 • Agències descentralitzades
 • Agències de Política Comuna de Seguretat i Defensa
 • Agències executives
 • Agències i organismes d'EURATOM  
 • Altres organismes

 

. Agències descentralitzades
Contribueixen a l’aplicació de les polítiques de la UE. També recolzen la cooperació entre la UE i les administracions nacionals, posant en comú els coneixements  tècnics i especialitzats d’ambdós. Es creen per un temps indefinit i estan repartides per tota la UE.
Més sobre agències descentralitzades.

. Agències de Política Comuna de Seguretat i Defensa

S’han creat per desenvolupar tasques molt concretes de caràcter tècnic, científic o de gestió, dins del marc de la Política Comuna de Seguretat i Defensa de la Unió Europea.

. Agències executives

Són creades per la Comissió Europea, per un període  de temps limitat, per gestionar les tasques específiques relacionades amb els programes de la UE.

. Agències i organismes d’EURATOM

Es van crear per recolzar els objectius del Tractat de la Comunitat Europea de la Energia Atòmica (EURATOM). Algunes de les seves tasques són: coordinar els programes nacionals d’investigació nuclear amb finalitat pacífica, facilitar coneixements, infraestructures i finançament de l’energia nuclear i garantir-ne un subministrament suficient i segur.

.Altres organismes

Aquí hi consten els organismes creats en el marc de programes de la UE i associacions públic-privades entre la Comissió Europea i el sector industrial en qüestió.

· Defensor del Poble Europeu

El Defensor del Poble Europeu és elegit pel Parlament Europeu per un període de cinc anys, és un òrgan independent i imparcial encarregat de garantir que les agències i institucions de la UE s’atenen a l’obligació de retre comptes, així com de promoure la bona administració. El Defensor del Poble ajuda  a les persones, empreses i organitzacions que s’enfronten amb problemes amb l’administració de la UE,  investigant les reclamacions de mala administració relatives a les institucions i organisme de la UE, però també examinant de manera proactiva qüestions sistemàtiques més àmplies.

El Defensor del Poble Europeu investiga diferents tipus de mala administració:

 • Conducta deslleial
 • Discriminació
 • Abús de poder
 • Defecte d’informació o negativa a proporcionar-la
 • Endarreriments innecessaris
 • Procediments incorrectes         

· Supervisor Europeu de Protecció de Dades

El Supervisor Europeu de Protecció de Dades (SEPD) defensa el compliment de les estrictes normes de protecció de la intimitat que regulen les activitats de les institucions i organismes de la UE.

Què fa el SEPD?

 1. Supervisa el tractament de les dades personals per part de l’administració de la UE, amb la finalitat de garantir el compliment de les  normes de protecció de la intimitat. 
 2. Assessora a les institucions i als organismes de la UE sobre tot el que fa referència al tractament de les dades personals, i les polítiques i legislació al respecte.
 3. Se n’encarrega de les reclamacions i realitza investigacions.
 4. Col·labora amb les autoritats nacional de la UE per garantir la coherència en la protecció de dades.
 5. Supervisa les tecnologies que puguin tenir una incidència en la protecció de dades.

· Comitè Europeu de Protecció de Dades

El Comitè Europeu de Protecció de Dades (CEPD) és un òrgan independent que garanteix que la legislació de la UE en aquest àmbit, en contret el Reglament General  de Protecció de Dades (RGPD) i la Directiva sobre protecció de dades en l’àmbit penal, s’apliqui de manera coherent a tots els països  que estan regulats per ella, i promou la cooperació entre les autoritats nacionals de protecció de dades..

Què fa el CEPD?

 1. Ofereix orientacions generals (com directrius, recomanacions i bones pràctiques) per explicar el RGPD.
 2. Adopta conclusions sobre coherència, destinades a garantir que el RGPD s’interpreti de manera coherent per part de tots els organismes reguladors nacionals, per exemple en casos en els que afectin a varis països.
 3. Assessora  a la Comissió Europea sobre qüestions de protecció de dades i qualsevol nova proposta de legislació de la UE d’especial importància per a la protecció de dades personals.
 4. Anima a les autoritats nacionals de protecció de dades a col·laborar i compartir informació i bones pràctiques entre si.

  · Servei Europeu d’Acció Exterior

El Servei Europeu d’Acció Exterior (SEAE) és el servei diplomàtic de la UE. El seu objectiu és fer la política exterior de la UE més coherent i eficaç i augmentar així la influència d’Europa en el món.

Què fa el SEAE?

 1. Ajuda al alt Representant de la UE a portar a terme la política exterior i de seguretat de la UE.
 2. Gestiona les relacions diplomàtiques i les associacions estratègiques amb els països que no pertanyen a la UE.
 3. Treballa amb els serveis diplomàtics nacionals dels països de la UE, les Nacions Unides i la resta de potències.

                                                                                                                             

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons