Skip to Main Content

Com citar i elaborar bibliografies

Introducció

Publication Manual APA 7th edition

El Manual de publicacions de l'American Psychology Association (APA) fou desenvolupat al 1929 per psicòlegs, antropòlegs i altres científics de les ciències  socials per tal de normalitzar la seva escriptura acadèmica i facilitar-ne la lectura.

Actualment s'ha convertit en un referent  per a estudiants i investigadors de la educació, el treball social, la infermeria i altres ciències socials, i s'ha traduït a molts idiomes.

La darrera actualització de les Normes APA correspon a la setena edició en anglès del Publication Manual of the American Psychological Association publicada al 2020.

Citacions dins del text

 • Ús de parèntesi ()
 • Sistema autor-data (Cognom de l'autor, any)
 • Les citacions poden ser textuals i no textuals:

Les citacions textuals són aquelles on reproduïm literalment les paraules de l'autor original, i segons el número de paraules utilitzades es canvia el format de presentació: les citacions amb més de 40 paraules es mostren d'una forma, i les citacions amb menys de 40 paraules, d'una altra.

⇒ Citació textual de menys de 40 paraules, en línia amb el text:                                                                                                            

(...) "si bé el camp de la psicologia clinica està relativament ben diferenciat en el context social, també és cert que la perspectiva ecosistèmica i complexa planteja una postura diferent de la que tradicionalment havia adoptat aquesta disciplina" (Serra, 2010, p. 132).

 

IMPORTANT: En les cites de menys de 40 paraules el punt va després de la citació.

 

⇒ Citació textual de més de 40 paraules, sense cometes, en un paràgraf apart i amb sagnat de 2,54 cm: 

L'avaluació ha seguit els mètodes de la bibliometria:

Al respecte podríem dir que 2016 ha estat el gran any dels rànkings de les universitats a Espanya. L'augment dels mateixos i la repercusió d'alguns en diversos mitjans ha commocionat notablement el món tranquil de les universitats públiques ja que moltes d'elles s'han vist assenyalades i en la necessitat de justificar les seves posicions baixes. (Torra, 2017, p. 24)   

 

  IMPORTANT: En les cites de més de 40 paraules el punt va abans de la citació.            

Les citacions no textuals o paràfrasis són aquelles on reinterpretem amb les nostres paraules les idees de l'autor original:

La perspectiva ecosistèmica s'emmarca a una postura diferent a la que s'associava a la psicologia clínica (Serra, 2010, p. 132).


 • Segons l'èmfasi que volguem donar al text, les citacions podran ser amb èmfasi a l'autor o amb èmfasi al text.

⇒ Si donem èmfasi al text, el text anirà per davant la citació:

"si bé el camp de la psicologia clinica està relativament ben diferenciat en el context social, també és cert que la perspectiva ecosistèmica i complexa planteja una postura diferent de la que tradicionalment havia adoptat aquesta disciplina" (Serra, 2010, p. 132).

⇒ Si donem èmfasi a l'autor, l'autor i l'any aniran per davant del text seguit d'un connector (afirma, conclou, etc.) i a continuació el text entre cometes i la pàgina.

Serra (2010) conclou: "si bé el camp de la psicologia clinica està relativament ben diferenciat en el context social, també és cert que la perspectiva ecosistèmica i complexa planteja una postura diferent de la que tradicionalment havia adoptat aquesta disciplina" (p. 132).

1 AUTOR

(Cognom, any)

 

(Hernández, 2021)


2 AUTORS

(Cognom 1r autor i Cognom 2n autor, any)

 

(Hess i Britchet, 2018)

(Cognom 1r autor et al., any)

 

(Chomsky et al., 1988)

CITACIÓ DE CITACIÓ

Es reprodueix una citació en la qual no s’ha obtingut accés directe a la font original. A la bibliografia final només hi pot constar el document que hem consultat. Es recomanable fer-ne el mínim ús possible d’aquesta fòrmula i consultar sempre l’obra original.

(Cognom, any, citat per Cognom, any) 

 

(Hernández, 2010, citat per Álvarez et al., 2012)

Hernández (citat per Álvarez, 2012) afirma que la perspectiva ecosistémica se enmarca en una postura distinta a la que tradicionalmente ha adoptado la psicología clínica.


DOS CITACIONS EN UN MATEIX PARÈNTESI

Si dins d’un mateix parèntesi volem citar dos obres diferents (o més) del mateix autor, s’ordenaran cronològicament, si :

(Cognom, any 1, any 2, any 3)

 

(Martí, 2014, 2016, 2019)

Si són de diferents autors, les citacions dins del parèntesi se separen per un punt i coma i s’ordena alfabèticament:

(Cognom 1, any; Cognom 2, any)

 

(Mos, 2001; Núñez, 1999; Sánchez, 2002)


AUTOR CORPORATIU  

Quan l'autor que citem sigui una associació, institució o corporació que tingui un sigles conegudes (per exemple, UNESCO, FAO), la primera vegada que ho citem al text escriurem el nom complet seguit de les sigles entre claudàtors, i la següent vegada i successives només l'abreviatura:

1a vegada: (nom complet de l'organisme [sigles], any)

 

les dades demostren un augment de casos (American Psychological Association [APA], 2017)

Següents: (sigles, any)

 

les dades demostren un augment de casos (APA, 2017)


AUTORS AMB EL MATEIX COGNOM

Caldrà incloure les inicials del nom de l'autor en totes les cites dins del text:

(Inicial. Cognom, any)

 

(C. Suárez, 2008)

(T. Suárez, 2010)

 

En el cas que també coincideixin les inicials se poden posar els noms complets dels autors:

(Nom Cognom, any)

 

(Carme Sans, 1999)

(Clara Sans, 2002)


TREBALLS AMB EL MATEIX AUTOR I DATA

Quan vàries referències tenen el mateix autor i data per a diferenciar-les cal afegir tant en les cites en el text com en el llistat de referències una lletra minúscula després de l'any de publicació:

(Cognom, anya)
(Cognom, anyb)

 

(Domingo i Planes, 2017a)

(Domingo i Planes, 2017b)


TREBALLS D'AUTORS NO IDENTIFICATS O ANÒNIMS

Quan el treball no tingui autor conegut cal citar en el text el títol i l'any de publicació. Si el treball es coneix com a "Anònim"  se citarà així mateix:

(Títol, any)
(Anònim, any)

 

(Manual of international law, 2005)

(Anònim, 2000)

Referències

 • El llistat de referències va al final del treball, a doble espai i amb sagnat francès i s'ordena alfabèticament.
 • Per normal general cada referència té els següents elements comuns: autor, any de publicació, títol i dades de la publicació.
 • Es poden incloure fins a 20 autors en una referència, separats per comes i seguit de la conjunció "i" abans del darrer autor. 
Autor 1, Autor 2, Autor 3, Autor 4, Autor 5, Autor 6, Autor 7, Autor 8, Autor 9, Autor 10, Autor 11, Autor 12, Autor 13, Autor 14, Autor 15, Autor 16, Autor 17, Autor 18, Autor 19, …Últim autor. (any). Títol. Editorial.                                                                     

 

 • Els treballs d'un mateix autor s'ordenen cronològicament per any de publicació, de més antic a més recent. En el cas que l'autor tingui dos o més obres del mateix any es diferenciaran amb les lletres a, b, c...

Borrell, A. (s.d.). La crisi econòmica a Catalunya. Pagès.

Borrell, A. (2003a). La crisi econòmica al sector de la pagesia de Lleida. Pagès.

Borrell, A. (2003b). Mollerussa i la crisi dins del sector agrícola. Pagès.

Borrell, A. (2018). La recuperació de la crisi econòmica al Segrià. Pagès.

 • Si un treball no té autor, el títol ocupa la posició de l'autor.

Malalties de la fruita de pinyol (2017). Graó.

 • Si l'autor és Anònim, i així figura dins de l'obra, s'ordenarà per aquesta entrada

Anònim (2020). L'educació Montessori, un repte del segle XXI. Pagès.

LLIBRE EN PAPER

Cognom, Inicial. (Any). Títol. Editorial.

 

LLIBRE ELECTRÒNIC

Cognom, Inicial. (Any). Títol. Editorial. URL/DOI

 

 • 1 autor

Guerrero, P. (2009). Lenguaje y textos. McGraw Hill.

 • 2 autors

Guerrero Ruiz, P. i Cano Vela, A. G. (2019). Lenguaje y textos gramaticales. Sintagma.

 • 3 o més autors

Wisdom, J. P., White, N., Goldsmith, K., Bielavitz, S., Rees, A. i Davis, C. (2007). Educational Technology & Society. Springer.

 • Fins a 20 autors

Tobler, R., Rohrlach, A., Soubrier, J., Bover, P., Llamas, B., Tuke, J., Bean, N., Abdullah-Highfold, A., Agius, S., O'Donoghue, A., O'Loughlin, I., Sutton, P., Zilio, F., Walshe, K., Williams, A. N., Turney, C. S. M., Williams, M., Richards, S. M., Mitchell, N. i Cooper, A. (2017). Aboriginal mitogenomes in Australia. Springer.

 • Més de 21 autors

Tobler, R., Rohrlach, A., Soubrier, J., Bover, P., Llamas, B., Tuke, J., Bean, N., Abdullah-Highfold, A., Agius, S., O'Donoghue, A., O'Loughlin, I., Sutton, P., Zilio, F., Walshe, K., Williams, A. N., Turney, C. S. M., Williams, M., Richards, S. M., Mitchell, N. ... Cooper, A. (2017). Aboriginal mitogenomes in Japan. Springer.

CAPÍTOL DE LLIBRE EN PAPER

Cognom, Inicial de l'autor del capítol. (any). Títol del capítol. Dins Inicial. Cognom del coordinador/editor del llibre (Coord./ Ed./Eds.), Títol del llibre (pp. 1ª pàg.-última pàg.). Editorial.

 

Saez, A. (2018). La condensación de partículas en los alimentos. Dins J. A. Rúiz (Ed.), Ciencia y tecnología de los alimentos congelados (pp. 36-54). Síntesis.


CAPÍTOL DE LLIBRE ELECTRÒNIC

Cognom, Inicial de l'autor del capítol. (any). Títol del capítol. Dins Inicial. Cognom del coordinador/editor del llibre (Coord./ Ed./Eds.), Títol del llibre (pp. 1ª pàg.-última pàg.). Editorial. URL/DOI

 

Le Couteur, D., Kendig, H., Naganathan, V. i McLachlan, A. (2010). The ethics of prescribing medications to older people. Dins S. Koch, F. M. Gloth, & R. Nay (Eds.), Medication management in older adults (pp. 29-42). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-60327-457-9_3

 

ARTICLE DE REVISTA EN PAPER

Cognom, Inicial. (any). Títol de l’article: Subtítol. Títol complet de la revista, volum (núm.), 1a pàgina - última pàgina.

 

ARTICLE DE REVISTA ELECTRÒNIC

Cognom, Inicial. (any). Títol de l’article: Subtítol. Títol complet de la revista, volum (núm.), 1a pàgina - última pàgina. URL/DOI

 

 • 1 autor

Guerrero, P. (2009). Gramática en el aula. Lenguaje y textos, 32(2), 232-243.

 • 2 autors

Guerrero Ruiz, P. i Cano Vela, A. G. (2019). Ortografía en el aula. Lenguaje y textos gramaticales,12(3), 2-12.

 • 3 o més autors

Wisdom, J. P., White, N., Goldsmith, K., Bielavitz, S., Rees, A. i Davis, C. (2007). Grammar in the classroom. Educational Technology & Society,2(4), 24-34.

 • Fins a 20 autors 

Tobler, R., Rohrlach, A., Soubrier, J., Bover, P., Llamas, B., Tuke, J., Bean, N., Abdullah-Highfold, A., Agius, S., O'Donoghue, A., O'Loughlin, I., Sutton, P., Zilio, F., Walshe, K., Williams, A. N., Turney, C. S. M., Williams, M., Richards, S. M., Mitchell, N. i Cooper, A. (2017). Aboriginal mitogenomes reveal 50,000 years of regionalism in Australia. Nature, 544(7649), 180-184. https://doi.org/10.1038/nature21416

 • Més de 21 autors

Tobler, R., Rohrlach, A., Soubrier, J., Bover, P., Llamas, B., Tuke, J., Bean, N., Abdullah-Highfold, A., Agius, S., O'Donoghue, A., O'Loughlin, I., Sutton, P., Zilio, F., Walshe, K., Williams, A. N., Turney, C. S. M., Williams, M., Richards, S. M., Mitchell, N. ... Cooper, A. (2017). Aboriginal mitogenomes reveal 50,000 years of regionalism in Australia. Nature, 544(7649), 180-184. https://doi.org/10.1038/nature21416

ARTICLE DE DIARI EN PAPER

Cognom, N. (dia mes i any). Títol de l’article. Títol del diari, pàgina inicial-pàgina final.

 

Esparch, P., Rius, N., Ferrer, M. i Martínez, G. (14 juliol 2020). Pols entre el Govern i la justícia per fer complir el confinament del Segrià: la Moncloa dona suport a la Generalitat, però la Fiscalia manté que és il·legal. Ara,  pp. 4-5.


ARTICLE DE DIARI ELECTRÒNIC

Cognom, N. (dia mes i any). Títol de l’article. Títol del diari. URL

 

Lafraya, C. (5 febrer 2020). La banca anticipa con 24.000 millones de provisiones los impagos de créditos. La Vanguardia. https://www.lavanguardia.com/economia/20210205/6224438/banca-anticipa-24-000-millones-provisiones-impagos-creditos.html

Títol de la llei. (any). Nom de la publicació oficial, nº de la publicació, secció publicació, data de publicació, pàgina inicial - pàgina final. URL

 

Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició. (2011). Boletín Oficial del Estado, 160, sec. I, de 6 de juliol de 2011, 71283-71319. https://www.boe.es/boe/dias/2011/07/06/pdfs/BOE-A-2011-11604.pdf

Les taules i figures s'han de citar degudament igual que qualsevol altre treball i incloure-les com a part de la bibliografia final (si no són d'elaboració pròpia).

Dins de les referències el format dependrà de la font de la qual hem obtingut la imatge (una imatge extreta d'un llibre, d'un article de revista o d'internet). Una imatge obtinguda d'una pàgina web s'inclouria així dins les referències:

Autor, Inicial. (any). Títol de la imatge [Fotografia/Imatge]. Lloc web. URL

 

Raphael. (2011). Portrait of a woman [Imatge]. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raffaello_Sanzio_-_Portrait_of_a_Woman_-_WGA18948.jpg


L'estil APA dona unes directrius precises de com incloure imatges, taules i figures dins del treball, per més informació consulteu l'apartat de Taules i figures.

INFORME

Cognom, Inicial/Organisme. (Any). Títol (Informe núm. xxx). Organisme editor/Editorial.

 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2018). La dinámica de la urbanización de África 2017: Áfricapolis, mapeando una nueva geografía urbana. Estudios de África occidental, Editorial OECD.


INFORME ELECTRÒNIC

Cognom, Inicial/Organisme. (Any). Títol  (Informe núm. xxx). Organisme editor/Editorial. URL/DOI

 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2020). La dinámica de la urbanización de África 2020: Áfricapolis, mapeando una nueva geografía urbana. Estudios de África occidental, Editorial OECD, https://doi.org/10.1787/b6bccb81-en

TESI / TREBALL ACADÈMIC NO PUBLICAT

Cognom, Inicial. (Any). Títol  [Tesi doctoral/Treball de fi de Màster/Treball de fi de Grau no publicat/da]. Nom de la Institució Acadèmica.

 

Martínez, M. (2013). Evaluación de un programa de intervención en salud sexual y reproductiva en grupos seleccionado [Tesi doctoral no publicada]. Universitat de Lleida.


TESI / TREBALL ACADÈMIC DIPOSITAT AL REPOSITORI INSTITUCIONAL

Cognom, Inicial. (Any). Títol [Tesi doctoral/Treball de fi de Màster/Treball de fi de Grau, Nom de la Institució Acadèmica]. URL/DOI

 

Navarro, A. (2020). Enjoying Literature: An Introduction to Young Adult Literature and English Classics in High School [Treball de fi de Màster, Universitat de Lleida]. http://hdl.handle.net/10459.1/69285

ACTA DE CONGRÉS PUBLICAT EN UN LLIBRE

Cognom, Inicial. (Any). Títol. En Inicial Cognom (Ed., coord. etc), Títol congrés, (pàgina inici-pàgina final). Editorial.

 

López, I. (2005). Papel de la mujer en la mejora social y búsqueda de la calidad de vida. A D. Limón Domínguez (Dir.), ¿Construimos    alternativas educativas desde los movimientos sociales?: XVIII Jornadas de pedagogía social (pp. 21-28). GIEPAD.


PRESENTACIONS, PONÈNCIES, PÒSTERS PRESENTATS A CONGRESSOS

Cognom, Inicial. (dia mes any). Títol [Presentació/Ponència/Pòster] Títol congrés, lloc. URL/DOI (si s'escau)

 

Bland, A. (Novembre 2017). The implementation of a junior Samoan language programme in a South Island, New Zealand secondary school context [Presentació]. Australian Association for Research in Education (AARE) Conference 2017, Canberra, Australia. https://bit.ly/37DvrHR 

PÀGINA WEB

Autor/Institució. (data darrera actualització). Títol. Nom del lloc web. URL

 

World Health Organization. (Març 2018). Questions and answers on immunization and vaccine safety. https://www.who.int/features/qa/84/en/


WEBINAR

Cognom, Inicial. (Any). Títol [Webinar]. Editor. URL

 

Esteban, A. (2020). El Arte visual. Cómo seducir al lector mediante técnicas de merchandising: Escaparatismo [Webinar]. Mares Virtuales. https://maresvirtuales.com/noticias/cuarentebinar-el-arte-visual/


APP

Cognom, Inicial. (Any). Títol  (versió)  [Aplicació mòbil].  Plataforma descàrrega. URL

 

Appixi (2020). LeafSnap - Plant Identification (versió 1.4.3) [Aplicació mòbil]. Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=plant.identification.snap&hl=es&gl=US


VÍDEOS EN LINIA

Cognom, Inicial. (dia mes any). Títol [Arxiu de vídeo]. Youtube. URL

 

Hablemos de historia. (6 gener 2018). Secretos de la Historia National Geographic: La verdad sobre Hitler [Arxiu de vídeo]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=C1JTpjk72nk


PRESENTACIONS PPT

Cognom, Inicial. (any). Títol [Programa]. Presentació diapositives. URL

 

Pickard, B. (2011). Social responsibility > Social marketing > Social media [Slideshare]. Presentació diapositives. https://www.slideshare.net/bobpickard/social-responsibility-social-marketing-social-media


INFOGRAFIA

Cognom, Inicial. (any). Títol [Infografia]. Editor. URL

 

Protecció Civil (2020). Mesures de seguretat en restauració [Infografia]. Departament d'Interior. Generalitat de Catalunya. https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/infografies-descarregables/infografia-terrasses-instagram.pdf


PODCAST

Cognom, Inicial. (nom usuari). (any inici-any final). Títol [Audio podcast]. Editor. URL

 

Emprendals (@emprendals). (2017-present). Tendencias digitales 2021 [Audio podcast]. Spotify.https://open.spotify.com/episode/7p4IgMrYGl0u7m0eYLmUCf?si=LFjReRsNTRKghSGa_X_l-A

Taules i figures

Dins de les imatges, el format APA diferencia entre taules i figures:

 • Taules, com a la típica estructura en columnes i fileres
 • Figures, qualsevol fotografia, imatge, gràfic, mapa o diagrama

Elements a tenir en compte: 

 1. És preferible utilitzar taules i figures de creació pròpia, però també podrem utilitzar les d'altres autors sempre i quan citem les fonts.
 2. Només s'han d'incloure si donen informació rellevant que ajudi a entendre el contingut del treball.
 3. Cal que siguin clares, simples, entenedores, sense detalls de distracció i que estiguin vinculades amb el text del treball.
 4. Les taules i figures han d'anar numerades correlativament dins del capítol i/o treball.
 5. Caldrà fer un índex de taules i figures a continuació de l'índex principal, aquestes pàgines anteriors al treball en sí, van numerades amb números romans.
 6. Les taules i figures s'han de citar degudament igual que qualsevol altre treball seguint la forma del text (citació) i com a part de la bibliografia final (si no són d'elaboració pròpia).
 7. Els elements descriptius de taules i figures s'han d'escriure en una tipografia 1 o 2 punts menor a la del text principal.
 8. Les taules i les figures dins del text segueixen el mateix esquema: 

Figura/Taula X (en negreta)

Nom de la taula/figura (en cursiva)

[Figura/Taula]

Nota (en cursiva). Frase descriptiva. 

En el cas que es facin anar taules i figures que NO siguin d'elaboració pròpia, l'apartat de notes haurà de fer referència a l'autor i font, i haurà d'incloure la seva referència dins l'apartat de referències bibliogràfiques. (Per més informació sobre figures o taules, consulteu el pdf adjunt)

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons