Skip to main content

Com citar i elaborar bibliografies

Estil de citació APA

 L'estil APA és l'estil creat i actualitzat per l'American Pyschological Association. És un dels que més s'utilitza en les ciències socials i humanes, en especial les àrees de la Pedagogia i la Psicologia. Aquesta pàgina està basada en la sisena edició.

Estigueu al corrent de les novetats d'aquest estil seguint l'APA Style Blog!

Regles generals

Hi ha dues regles bàsiques, citant dins del text i amb la llista de referències al final

 • Totes les fonts d'informació i les dades, ja siguin citades directament o parafrasejades, se citen entre parèntesi. 

Per exemple: (Martínez, 2014).

 • Utilitzeu el doble espai a tot el document, incloent la llista de referències i qualsevol cita de bloc (a menys que el vostre tutor / professor us ho aconselli de diferent manera)

Canvis a la 7a edició (octubre 2019)

 

 • L'etiqueta “DOI:” ja no s'utilitza als recursos en línia i les cites de pàgines web, ara el DOI es representa com una URLS (htttps://doi.org)

APA 6 vs 7 example with DOI

 • Per a una citació en el text per a 3 o més autors, només cal escriure el nom del primer autor i després l'abreviació “et al.”  per a la resta.
  • Exemple: (Johnson et al., 2019)

APA 6 vs 7 in text citation example

 • L'etiqueta "Recuperat de" ja no s'utilitza abans de la URL en citar pàgines web

APA 6 vs 7 retrieved citation

 • No cal posar la ciutat d'edició
  • Exemple: “Atlanta: Random House” ara serà només “Random House.”

APA 6 vs 7 publisher city

 

Consells

​ Utilitzeu la sangria francesa: la segona línia i les següents han d'anar un espai endins.

​ Redacteu els titols principals en cursiva i poseu cognoms i inicials dels autors, en ordre invers.

 Fins a 7 autors, transcriviu-los tots; si en són 8 o més, poseu els 6 primers seguit de  “…” i s'afegeix l'últim de tots.

Si és un autor corporatiu i té un acrònim conegut, es posa el nom sencer i l'acrònim entre claudàtors a continuació a la primera cita, i a les següents cites només l'acrònim sense claudàtors.

 Respecteu el nom de l'autor que figura a la publicació, el nombre de cognoms, etc.

 Els responsables poden tenir altres funcions i s'indiquen: (Comp.), (Ed.), (Dir.), (Coord.),…

 L'autor pot ser una entitat, escriviu el seu nom tal i com apareix al document.

 El primer element serà el títol quan no hi hagi autors personals i corporatius.

 • Quan un autor aparegui tant com un autor únic i, en una altra cita, com el primer autor d'un grup, escriviu en primer lloc les entrades de l'autor únic.
 • Si heu utilitzat més d'una referència del mateix autor (o el mateix grup d'autors llistats en el mateix ordre) publicats el mateix any, ordeneu-los alfabèticament a la llista de referències, d'acord amb el títol de l'article o del capítol. Assigneu lletres a l'any com a sufixes. Quan us referiu a aquestes publicacions dins el vostre text, utilitzeu les lletres dels sufixes amb l'any perquè el lector pugui identificar a quina referència us esteu referint. Per exemple: “Diversos estudis (Arilla, 1981a, 1981b) han mostrat que...”

 Pels articles de revista electrònica, utilitzeu com a localització el DOI a continuació de http://dx.doi.org/

 Si no hi ha DOI aporteu la URL del document o de la pàgina principal del recurs.

 • Utilitzeu “&” enlloc d'“i” [o d'“and” en les versions en anglès] quan citeu diversos autors d'un únic treball.
 • Si en una font no es proporciona l'autor, comenceu, en ordre alfabètic, pel títol del treball, i utilitzeu una versió abreujada del títol per la cita entre parèntesi del text.
 • NO posarem mai un punt al final d'una URL o un DOI.

 Si no coneixeu l'any, escriviu sense data: (s.d.)

 • Les comunicacions personals, com per exemple els correus electrònics o les entrevistes privades, no s'han de citar a la llista de referències, ja que són fonts no recuperables per una altra persona. Podeu fer referència a aquestes fonts a les vostres cites dins del text.
 • Quan us referiu a qualsevol treball que NO sigui una revista, com un llibre, un article o una pàgina web, escriviu en majúscula només la primera lletra de la primera paraula del títol o del subtítol, la primera paraula després de dos punts o un guió al títol i en noms propis. No escriviu en majúscula la primera lletra de la segona paraula en el cas d'una paraula composta amb guió

En quant als documents electrònics cal posar la data de consulta sempre que aquest no tingui un enllaç o URL permament (tipus DOI o handle)

Cites dins el text

CITES LITERALS:

 • Si la cita compta amb 40 paraules o menys: farem la cita entre cometes dins el text i al final posarem l'any i les pàgines entre parèntesi si l'autor està integrat al text, sinó ho està al final posarem autor, any i pàgines entre parèntesis.

 

 • Si la cita compta amb 40 paraules o més: posarem el text en un paràgraf a part amb una sagnia de 5 espais i un punt de lletra més petit i al final posarem l'any i les pàgines entre parèntesis si l'autor està integrat al text, sinó ho està al final posarem autor, any i pàgines entre parèntesis.

 

CITES NO LITERALS O PARÀFRASI

 • Expliquem les idees amb les nostres paraules i citem al final posarem l'any entre parèntesi si l'autor està integrat al text, sinó ho està al final posarem autor, any entre parèntesis.

 

             Quadre extret de: Com citar i referenciar en els textos acadèmics (UAB)

 

Llibre

 • LLIBRE EN PAPER

1 autor

 Cognom, Inicial nom. (any). Títol en cursiva: Subtítol (# edició). Ciutat: Editorial.

Codina, L. (1996). El llibre digital: Una exploració sobre la informació electrònica i el futur de l’edició (2a ed.). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Centre d’Investigació de la Comunicació.

Fins a 7 autors

Cognom1, N., Cognom2, N., Cognom3, N., Cognom4, N., Cognom5, N., Cognom6, N., i Cognom7, N. (any). Títol en cursiva: Subtítol (# ed.). Ciutat: Editorial.

Pujol, J. M., i Solà, J. (1995). Ortotipografia: Manual de l’autor, l’autoeditor i el dissenyador gràfic (3a ed.). Barcelona: Columna.

8 o més autors

Cognom1, N., Cognom2, N., Cognom3, N., Cognom4, N., Cognom5, N., Cognom6, N., ... Cognom Últim, N. (any). Títol en cursiva: Subtítol (# ed.). Ciutat: Editorial.

Delors, J., Al Mufti, I., Amagi, I., Carneiro, R., Fay, C., Geremek, B., ... Nanzhao, Z. (1996). Educació: Hi ha un tresor amagat a dins (2a ed.). Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya.
 

Autors corporatius

Nom de la institució o grup. (any). Títol en cursiva: Subtítol (# ed.). Ciutat: Editorial.

American Psychological Association. (1998). Publication manual of the APA (4th ed.). Washington: APA.

Sense autor conegut

Títol en cursiva (# edició). (any). Ciutat: Editorial.

Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Springfield, MA: Merriam-Webster.
 

Capítols o parts d’un llibre

Cognom, N. autor capítol (any). Títol capítol: Subtítol. Dins Nom Cognom editor literari del llibre (ed.), Títol llibre en cursiva: Subtítol (# ed., p. # primera pàgina capítol-# última pàgina capítol). Ciutat: Editorial.

Kisch, H. (1986). La industria textil en Silesia y Renania: Un estudio comparativo de sus procesos de industrialización. Dins P. Kriedte (ed.), Industrialización antes de la industrialización (2a ed., p. 266-298). Barcelona: Crítica.

 

 • LLIBRE ELECTRÒNIC
Amb DOI

Cognom, N. (any). Títol en cursiva: Subtítol. doi: adreça DOI

Schiraldi, G.R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to healing, recovery, and growth. doi:10.1036/10071393722

Sense DOI

Cognom, N. (any). Títol en cursiva: Subtítol. Recuperat de url

Russell, B. (1921). The analysis of mind. Recuperat de http://www.gutenberg.org/ebooks/2529

Article de revista

 • ARTICLE DE REVISTA EN PAPER

Cognom, N. (data). Títol de l’article: Subtítol de l’article. Títol de la revista en cursiva: Subtítol, # volum en cursiva(# del número), # primera pàgina de l’article-# última pàgina de l’article.

Mellers, B. A. (2000). Choice and the relative pleasure of consequences. Psychological Bulletin, 126, 910-924.

 • ARTICLE DE REVISTA ELECTRÒNICA

- Amb DOI

Cognoms, N. de l’autor, i Cognoms, N. de l’autor. (data). Títol article: Subtítol. Títol revista en cursiva: Subtítol, # volum en cursiva(# del número), # primera pàgina article-# última pàgina article. doi: DOI

Vergés, A., i Rodriguez-Prieto, C. (2006). Vegetative and reproductive morphology of Kallymenia patens (Kallymeniaceae, Rhodophyta) in the Mediterranean Sea. Botanica marina, 49(4), 310-314. doi:10.1515/BOT.2006.038

- Sense DOI (URL)

Cognoms, N. de l’autor, i Cognoms, N. de l’autor. (data). Títol article: Subtítol. Títol revista en cursiva: Subtítol, # volum en cursiva(# del número), # primera pàgina article-# última pàgina article. Recuperat de URL

Bustelo Ruesta, C., i García-Morales Huidobro, E. (2000). La consultoría en organización de la información. El profesional de la información, 9(9), 4-10. Recuperat de http://publishersnet.swets.nl/direct/issue?title=2246163

Article de diari

Cognom, N. (data). Títol article: Subtítol article. Títol diari en cursiva: Subtítol, p.

Montero, R. (18 gener 2011). Occidente. El País, p. 54.

Tesi doctoral / Treball acadèmic

Cognom, N. (any). Títol en cursiva: subtítol en cursiva (Tesi doctoral no publicada). Nom
universitat, Comunitat autònoma o país.

París Mañas, G. (2015). Los profesionales de la Formación Profesional para el Empleo: competencias y desarrollo profesional (Tesi doctoral no publicada). Universitat de Lleida, Catalunya

Pàgina web

Autor. (any). Títol en cursiva. Recuperat de adreça URL

Modern Language Association. (2003). MLA Style. Recuperat de http://www.mla.org/style

Comunicacions personals

La informació obtinguda a través d'entrevistes, trucades telefòniques, cartes o correus electrònics cal documentar-la al text, però no incloure-la a la llista de referències, ja que la persona que llegeix el treball no pot reproduir-ho.

Jornades, congresos, conferències

Cognom, N. (any). Títol ponència: Subtítol. Dins Nom Cognom de l’editor literari del congrés (Ed.), Títol congrés en cursiva: Subtítol (p. # primera pàgina del capítol-# última pàgina del capítol). Ciutat: Editorial.

Armangué, J., i Carbonell, J. (2001). La llengua catalana a Sardenya. Dins Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalana a l’Alguer: 2 i 3 de juny de 2000 (pp. 15-26). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

Legislació

Títol de la regulació, Nom publicació oficial, núm. publicació, secció publicació (any
publicació).

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, BOE núm. 71 § 6115 (2007).

Vídeos o DVD

Productor - Apellido, Inicial (productor), & Apellido, Inicial (Director). (Año de publicación).
       Título del vídeo o DVD [DVD, etc.]. Lugar: Estudio.

López-Barajas, E. (2008). Aprendiendo a investigar, [DVD]. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Diccionaris, enciclopèdies

Cognom, N. autor epígraf. (si hi consta) (any). Títol epígraf. Dins Títol diccionari o enciclopèdia en cursiva. (Vol., p. primera pàgina-última pàgina). Ciutat: Editorial.

Trinkaus, E. (1994). Neandertal, hombre de. Dins Enciclopedia McGraw-Hill de ciencia y tecnología (Vol. 4, p. 1470). México: McGraw-Hill.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons