Skip to Main Content

Com citar i elaborar bibliografies

Estil de citació

L’IEEE és l'estil creat i utilitzat per l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Busca la simplicitat amb un mètode de referència numèric que facilita la cerca de la font a la llista de referències situada al final del treball i amb l'ús d'abreviatures.

Per a més informació consulteu l'IEEE Editorial Style Manual que inclou la darrera versió del la IEEE Reference Guide.

Regles generals

L'IEEE és un sistema numèric en el qual una font rep el número de cita en el text amb [n]. Al final, en una llista de referències, la bibliografia, es proporcionen els detalls complets segons la primera aparició en el text.

Les referències estan numerades amb [n] a mesura que s'introdueixen fonts en l’escriptura. Al final del document se situa una llista de referències, la bibliografia, amb totes les fonts que figuren en el text. Cada vegada que es fa referència a una font concreta es donarà el mateix número. Només s'inclouen en cites les obres publicades, les publicacions pendents i el treball no publicat disponibles en una biblioteca o arxiu.

Si es cita directament una part específica de la font, com ara un detall difícil de trobar, cal indicar els números de pàgina on es localitza. Per exemple [1, p. 3], [2, p. 5-7], [3, apt. 2.1], [4, Fig. 6].

Aquests exemples tenen com a finalitat orientar la vostra referència, però és molt important comprovar i seguir la normativa específica del vostre centre o departament, ja que poden tenir formats alternatius preferits.

Com redactar les cites dins del text

Per citar en el treball que estás realitzant la informació extreta d'un altre autor o autora, hi ha diverses opcions:

 • Citar en text: és a dir, transcriure de forma literal allò que apareix escrit a la font. Per identificar la frase o paràgraf, es posa el text entre cometes, en cursiva o amb una altra tipografia i se cita la font d'on s'ha pres amb la referència bibliogràfica completa al final del treball. Les cites textuals han de seguir les paraules, l'ortografia i la puntuació de la font original. Les paraules o frases omeses les has de reemplaçar per tres punts.
 • Si utilitzes un fragment literal breu, menys de tres línies, incorpora'l entre cometes en el teu propi text. Seguint l'estil IEEE, la cita es pot posar darrera del nom de l'autor o bé al final del text citat. Si els autors són més de dos, s'abreuja: et al. Cal indicar la pàgina d'on s'ha extret.

Endsley [1, p. 23] defines awareness as “knowing what is going on”.

Baez et al. have noted that "full 3D stacking can potentially offer additional advantages for memory and processor applications" [7, p. 14].

 • Si inclous un fragment literal llarg, de més de tres línies, copia el text aliè en un paràgraf a part, sagnat i sense cometes. Seguint l'estil IEEE, la cita s'ha de posar al final del text citat i cal indicar la pàgina d'on s'ha extret. Si els autors són més de dos, s'abreuja: et al.

Norman posa l'exemple d'un objecte quotidià com a mostra d'affordance:

Pensem en unes tisores, inclús si mai has vist o utilitzat unes abans, pots veure que el nombre de possibles accions és limitat. Els forats estan clarament per introduït alguna cosa, i les úniques coses lògiques que s'ajusten són els dits. Els forats són autoexplicatius: permeten introduir els dits. La grandària dels forats limita els possibles dits a introduir: el forat gran permet diversos dits i el forat petit només un [2, p. 51].

 • Resumir o parafrasejar: també es pot resumir o parafrasejar les idees d'un autor utilitzant les teves pròpies paraules. Sempre s'ha d'indicar la font al lloc del text del treball on se cita, igual que a la cita textual.
 • Seguint l'estil IEEE, generalment es realitzen sense mencionar a l'autor. Si s'anomena, el número segueix al cognom de l'autor i, si els autors són més de dos, s'abreuja: et al.

Distributed interactions can be defined as a new paradigm whereby a user can perform different interactions on a set of heterogeneous devices as if it were a single device [3].

In contrast to ‘data partitioning’ structures [13], the ‘space partitioning’ structures show better performance for dynamic memory resident data [14]–[15].

As mentioned earlier [3], [4]­–[6], [8], these media have been used in many communication system applications, such as linearising high power amplifiers, phased array antennas, and phase shifters.

Villanueva et al. [12] presented a direct manipulation technique to exchange information among different devices.

En principi, és preferible parafrasejar o resumir el text citat amb una elaboració raonada per part de l'autor. Només cal posar entre comentes aquell text que sigui imprescindible llegir de la font original per tal d'evitar interpretacions incorrectes.

Exemple de citació dins del text en estil IEEE

Consells

  Respecteu el nom de l'autor que figura a la publicació, el número de cognoms, etc.

  Els responsables poden tenir altres funcions i s'indiquen: (Comp.), (Ed.), (Dir.), (Coord.), …

  El primer element serà el títol quan no hi hagi autors personals o corporatius.

  Quan un autor aparegui com un autor únic i, en una altra cita, com el primer autor d'un grup, escriviu en primer lloc les entrades de l'autor únic.

  Si no coneixeu l'any, escriviu sense data: (s.d.)

  Les comunicacions personals, com per exemple els correus electrònics o les entrevistes privades, no s'han de citar a la llista de        referències, ja que són fonts no recuperables per una altra persona. Podeu fer referència a aquestes fonts a les vostres cites dins del text.

  Quan us referiu a qualsevol treball que NO sigui una revista, com un llibre, un article o una pàgina web, escriviu en majúscula només la  primera lletra de la primera paraula del títol o del subtítol, la primera paraula després de dos punts o un guió al títol i els noms propis. No escriviu en majúscula la primera lletra de la segona paraula en el cas d'una paraula composta amb guió.

 

Article de revista

Article en paper:

1 autor
[#] Inicials nom Cognoms autor, “Títol de l'article,” Títol de la revista abreujat en cursiva, vol. x, n. x, p. xxx-xxx, mes abreujat any. 

[1] E. Albizzati, "Indicadores de sustentabilidad. Evaluación de instalaciones solares con captadores de placa plana y tubos de vacío", Era solar: Energías renovables, n. 194, p. 14-24, 2016.

2 autors
[#] Inicials nom Cognoms autor1 i Inicials nom Cognoms autor2, “Títol de l'article,” Títol de la revista abreujat en cursiva, vol. x, n. x, p. xxx-xxx, mes abreujat any. 

[1] M. M. Chiampi i L. L. Zilberti, “Induction of electric field in human bodies moving near MRI: An efficient BEM computational procedure,” IEEE Trans. Biomed. Eng., vol. 58, p. 2787–2793, oct. 2011.

Entre 3 i 6 autors

[#] Inicials nom Cognoms autor1, Inicials nom Cognoms autor2 i Inicials nom Cognoms autor(últim), “Títol de l'article,” Títol de la revista abreujat en cursiva, vol. x, n. x, p. xxx-xxx, mes abreujat any. 

[1] R. Fardel, M. Nagel, F. Nuesch, T. Lippert, i A. Wokaun, “Fabrication of organic light emitting diode pixels by laser-assisted forward transfer,” Appl. Phys. Lett., vol. 91, n. 6, ag. 2007.

Més de 6 autors

[#] Inicials nom Cognoms autor1 et al., “Títol de l'article,” Títol de la revista abreujat en cursiva, vol. x, n. x, p. xxx-xxx, mes abreujat any. 

[1] P. Kopyt et al., “Electric properties of graphene-based conductive layers from DC up to terahertz range,” IEEE THz Sci. Technol., vol. 6, n. 3, p. 480-490, maig 2016.

 

Article electrònic:

1 autor
Amb DOI
[#]
 Inicials nom Cognoms autor, “Títol de l'article,” Títol de la revista abreujat en cursiva, vol. x, n. x, p. xxx-xxx, mes abreujat any, doi: xxx.
En línia
[#]
 Inicials nom Cognoms autor, “Títol de l'article,” Títol de la revista abreujat en cursiva, vol. x, n. x, p. xxx-xxx, mes abreujat any. Accés: data. [En línia]. Disponible a: URL del recurs

[1] O. A. Mendoza Enriquez, "Blockchain y protección de datos personales," Informática y Derecho: Revista Iberoamericana de Derecho Informático, n. 8, p. 107-120, 2020. Accés: 14 jul. 2022. [En línia]. Disponible a: https://fiadi.org/wp-content/uploads/2020/02/FIADI-08.pdf

2 autors
Amb DOI
[#]
 Inicials nom Cognoms autor1 i Inicials nom Cognoms autor2, “Títol de l'article,” Títol de la revista abreujat en cursiva, vol. x, n. x, p. xxx-xxx, mes abreujat any, doi: xxx. 
En línia
[#]
 Inicials nom Cognoms autor1 i Inicials nom Cognoms autor2, “Títol de l'article,” Títol de la revista abreujat en cursiva, vol. x, n. x, p. xxx-xxx, mes abreujat any. Accés: data. [En línia]. Disponible a: URL del recurs

[1] R. Zhang i F. Gao, “Two-dimensional iterative learning model predictive control for batch processes: A new state space model compensation approach,” IEEE Trans. Syst., Man, Cybern., Syst., vol. 51, n. 2, p. 833-841, feb. 2021, doi: 10.1109/TSMC.2018.2883754.

Entre 3 i 6 autors

Amb DOI
[#]
 Inicials nom Cognoms autor1, Inicials nom Cognoms autor2 i Inicials nom Cognoms autor(últim), “Títol de l'article,” Títol de la revista abreujat en cursiva, vol. x, n. x, p. xxx-xxx, mes abreujat any, doi: xxx.
En línia
[#]
 Inicials nom Cognoms autor1, Inicials nom Cognoms autor2 i Inicials nom Cognoms autor(últim), “Títol de l'article,” Títol de la revista abreujat en cursiva, vol. x, n. x, p. xxx-xxx, mes abreujat any. Accés: data. [En línia]. Disponible a: URL del recurs

[1] P. Carretero Sánchez, P. de la Peña Tejada i A. Moreno Fernández de Leceta, "Blockchain en sanidad," I+S: Revista de la Sociedad Española de Informática y Salud, n. 128, p. 15-17, abr. 2018. Accés 14 jul. 2022. [En línia]. Disponible a: https://seis.es/revista-no-128/

Més de 6 autors

Amb DOI
[#]
 Inicials nom Cognoms autor1 et al., “Títol de l'article,” Títol del congrés abreujat en cursiva, vol. x, n. x, p. xxx-xxx, mes abreujat any, doi: xxx.
En línia
[#]
 Inicials nom Cognoms autor1 et al., “Títol de l'article,” Títol de la revista abreujat en cursiva, vol. x, n. x, p. xxx-xxx, mes abreujat any. Accés: data. [En línia]. Disponible a: URL del recurs

[1] P. Kopyt et al., “Electric properties of graphene-based conductive layers from DC up to terahertz range,” IEEE THz Sci. Technol., vol 6, n. 3, p. 480-490, maig 2016, doi: 10.1109/TTHZ.2016.2544142.

 

Les abreviatures dels mots dels títols dels congressos es poden consultar a: IEEE reference guide, apartat Common Abbreviations of Words in References.

Capítol de llibre

1 autor

[#] Inicials nom Cognoms autor, "Títol del capítol," a Títol del llibre en cursiva, Edició. Lloc de publicació: Editorial,  any de publicació, págines del capítol.

[1] M. D. Reboiras, “Termoquímica,” a Química: la ciencia básica. Madrid: Thomson, 2006, p. 233-269.

2 autors

[#] Inicials nom Cognoms autor1 i Inicials nom Cognoms autor2, "Títol del capítol," a Títol del llibre en cursiva, Edició. Lloc de publicació: Editorial any de publicació, págines del capítol.

[1] E. Isaacson i H. B. Keller, “Numerical Integration,” a Analysis of numerical Methods. New York: John Wiley, 1966, p. 300-361.

 

Comunicació d'un congrés

1 autor
Amb DOI
[#]
 Inicials nom Cognoms autor, “Títol de la comunicació,” a Títol del congrés en cursiva, lloc de celebració, data de celebració, pàgines que abasta, doi:xxx.
En línia
[#]
 Inicials nom Cognoms autor, “Títol de la comunicació,” a Títol del congrés abreujat en cursiva, lloc de celebració, data de celebració. [En línia]. Disponible a: URL del recurs

[1] R. J. van Loo, "From the old to the new: designing control with the user in mind," a 2001 People in Control. The 2nd Int. Conf. on Human Interfaces in Control Rooms, Cockpits and Command Centres, 2001, p. 61-66, doi: 10.1049/cp:20010433.

2 autors
Amb DOI
[#]
 Inicials nom Cognoms autor1 i Inicials nom Cognoms autor2, “Títol de la comunicació,” a Títol del congrés abreujat en cursiva, lloc de celebració, data de celebració, pàgines que abasta, doi: xxx. 
En línia
[#]
 Inicials nom Cognoms autor1 i Inicials nom Cognoms autor2, “Títol de la comunicació,” a Títol del congrés abreujat en cursiva, Lloc de celebració, Data de celebració. [En línia]. Disponible a: URL del recurs

[1] D. Kalyanraj i S. Lenin Prakash, "Design of sliding mode controller for three pahase grid connected multilevel inverter for distributed generation systems,” a 21st Century Energy Needs – Mater., Syst. and Appl. (ICTFCEN), Kharagpur, India, 17-19 nov. 2016. [En línia]. Disponible a: https://ieeexplore.ieee.org/document/8052713

Entre 3 i 6 autors

Amb DOI
[#]
 Inicials nom Cognoms autor1, Inicials nom Cognoms autor2 i Inicials nom Cognoms autor(últim), “Títol de la comunicació,” a Títol del congrés abreujat en cursiva, lloc de celebració, data de celebració, pàgines que abasta, doi: xxx.
En línia
[#]
 Inicials nom Cognoms autor1, Inicials nom Cognoms autor2 i Inicials nom Cognoms autor(últim), “Títol de la comunicació,” a Títol del congrés abreujat en cursiva, lloc de celebració, data de celebració. [En línia]. Disponible a: URL del recurs

[1] L. Huang, J. Hou, W. Yuan, H. Shi, J. Yi i J. Hu, "Study on metal corrosion model in chlorine environment based on BP neural network," a 2021 China Automat. Congr. (CAC), 2021, p. 1841-1844, doi: 10.1109/CAC53003.2021.9728639.

Més de 6 autors

Amb DOI
[#]
 Inicials nom Cognoms autor1 et al., “Títol de la comunicació,” a Títol del congrés abreujat en cursiva, lloc de celebració, data de celebració, pàgines que abasta, doi: xxx.
En línia
[#]
 Inicials nom Cognoms autor1 et al., “Títol de la comunicació,” a Títol del congrés abreujat en cursiva, lloc de celebració, data de celebració. [En línia]. Disponible a: URL del recurs

[1] J. Yanamadala et al., “Segmentation of the visible human project (VHP) female cryosection images within MATLAB environment,” a Proc. 23rd Int. Meshing Roundtable, London, U.K., Oct. 2014. [En línia]. Disponible a: http://www.imr.sandia.gov/papers/imr23.htm

 

Les abreviatures dels mots dels títols dels congressos es poden consultar a: IEEE reference guide, apartats: 

 • Conferences and Conference Proceedings
 • Common Abbreviations of Words in References.

Imatges, gràfics i taules

Les fotografies, imatges, gràfics, diagrames, etc. s'han d’inclouen com a Figures i numerar-les correlativament. Les Taules segueixen una numeració a part.

Els elements bàsics que cal incloure són:

[Figura o imatge]

Fig. X (on la X és el número correlatiu de la figura dins del treball): Frase descriptiva. Extret de/Adaptat de [número de la referència bibliogràfica d'on has extret la informació]

Exemple:

Fig.1. Moll de càrrega. Adaptat de [2]

 

A l'hora de citar una imatge o figura aliena, cal que incorporeu una referència com a subtítol, a sota de la figura que heu copiat o adaptat per al vostre treball. En canvi, si la fotografia, gràfic, diagrama, etc. és pròpi, no cal citar-lo. 

Consells:

 • Utilitzeu imatges que tingueu llicència per fer-les servir.
 • Per crear la citació d'una imatge, gràfic o taula utilitzeu el format del tipus de font on l'heu trobat (per exemple, una imatge trobada en un llibre es citaria amb el format de llibre).
   

Informe tècnic

[#] Inicials nom Cognom autor, “Títol de l’informe,” Organisme responsable, Ciutat, País, Informe tècnic Número d’informe, Any de publicació.

[1] S. García i R. M. Pérez, "Método analítico sencillo para la determinación de compuestos aromáticos policíclicos en muestras de filtros mediante HPLC con detector de fluorescencia,”  Argonne National Laboratory, Francia, Informe Tècnic Ciemat 1323, 2014.

LLibre

Llibre en paper:

1 autor

[#] Inicials nom Cognoms autor, Títol del llibre en cursiva, Edició. Lloc de publicació: Editorial, any de publicació.
[1] R. Comasòlivas Font, Sistema dièdric. Barcelona: Edicions UPC, 2001.
2 autors
[#] Inicials nom Cognom autor1 i Inicials nom Cognoms autor2, Títol del llibre en cursiva, Edició. Lloc de publicació: Editorial, any de publicació.
[1] P. A. Tipler i G. Mosca, Física para la ciència y la tecnología, vol.1, 6a ed. Barcelona: Reverté, 2010.

Entre 3 i 6 autors

[#] Inicials nom Cognom autor1Inicials nom Cognoms autor2 i Inicials nom Cognoms autor(últim), Títol del llibre en cursiva, Edició. Lloc de publicació: Editorial, any de publicació.
[1] R. Petrucci, W.S. Harwood i F.G Herring, Química general, 8a ed. Madrid: Pearson Educación, 2003.

Més de 6 autors

[#] Inicials nom Cognoms autor1 et al., Títol del llibre en cursiva, Edició. Lloc de publicació: Editorial, any de publicació.
[1] C.R. Scriver et al., The Metabolic and molecular bases of inherited disease, 7a ed. Nueva York: McGraw-Hill, cop. 1995.

 

​Llibre electrònic:

1 autor

[#] Inicials nom Cognoms autor, Títol del llibre en cursiva, Edició. Lloc de publicació: Editorial, any de publicació. [En línia]. Disponible a: URL del recurs

[1] J.L. Mataix Plana, Problemas de física. Madrid: Dossat, 2012. [En línia]. Disponible a: http://mdc.csuc.cat/cdm/ref/collection/fonsBCBL/id/1705

2 autors

[#] Inicials nom Cognoms autor 1 i Inicials nom Cognoms autor 2, Títol del llibre en cursiva, Edició. Lloc de publicació: Editorial, any de publicació. [En línia]. Disponible a: URL del recurs

[1] R. Orler i H.J. Donini, Introducción al cálculo de hormigón estructural. Buenos Aires: Nobuko, 2009. [En línia]. Disponible a: https://ebookcentral.proquest.com/lib/udl/reader.action?docID=3196792&query=

3 a 6 autors

[#] Inicials nom Cognoms autor 1, Inicials nom Cognoms autor 2 i Inicials nom Cognoms autor (últim), Títol del llibre en cursiva, Edició. Lloc de publicació: Editorial, any de publicació. [En línia]. Disponible a: URL del recurs

[1] F. Martínez Mindeguía, I. Crespo Cabillo i J. Font Comas, Les raons del Dibuix Tècnic 1. Els dibuixos de Josep Llinàs. Universitat Politècnica de Catalunya, ETSAV, CAIRAT, 2004. [En línia]. Disponible a: https://upcommons.upc.edu/handle/2117/10010

 

Lloc web

Pàgina web:

[#] Inicials nom Cognoms autor. “Títol de la pàgina web.” Títol del lloc web. URL del recurs (Accés: Data d’accés).

[1] International Energy Agency. "Tracking Clean Energy Progress: Informing Energy Sector Transformations.” https://www.iea.org/tcep/ (Accés: 3 dec. 2018).

 

Blog:

[#] Inicials nom Cognoms autor. “Títol de l'apunt.” Títol del blog. URL del recurs (Accés: Data d’accés)

[1]  G. Fernández. "Reacción Diels-Alder." Química orgánica. http://www.quimicaorganica.net/reaccion-diels-alder.html (Accés: 3 dec. 2018).

 

Norma tècnica

[#] Títol de la norma en cursivaOrganisme de normalització Número de la norma-Any de publicació.

[1] Environmental management, Life cycle assessment, Principles and framework, ISO 14040-2006.

Patent

[#] Inicials nom Cognom inventor, "Titol de la patent", País Patent Número de patent, Dia Mes, Any de publicació.

[1] J.P. Wilkinson, "Nonlinear resonant circuit devices", U.S. Patent 3624125, 16 de juliol, 1990.

Programari

[#]  Inicials nom Cognoms autor. Títol del programari en cursiva. Data d'arxiu (versió o any). Editor. Accés: data. [En línia]. Identificador. Disponible a: URL del recurs

[1] Antenna Products. (2011). Antcom. Accés: 7 jul. 2022. [En línia]. Disponible a: https://www.antcom.com/products

Treball acadèmic

Tesi doctoral:

[#] Inicials nom Cognoms autor, “Títol del treball acadèmic,” Tesi doctoral, Departament, Universitat en la que s’ha llegit, Ciutat de la Universitat, País de la Universitat, any de publicació. [En línia]. Disponible a: URL del recurs

[1] X.F. Rodríguez Muñoz , "Síntesi, caracterització i activitat catalítica de noves formulacions de catalitzadors de coure, níquel i zinc, estables en la reacció d’oxidació de fenol i 2-clorofenol en fase aquosa amb reactors trifàsics," Tesi doctoral, Dpt. d’Enginyeria Química, Universitat Rovira i Virgili, Barcelona, Espanya, 2003. [En línia]. Disponible a: http://hdl.handle.net/10803/8528 

 

Treball fi de grau:

[#] Inicials nom Cognoms autor, “Títol del treball acadèmic,” Treball fi de grau, Departament, Universitat en la que s’ha llegit, Ciutat de la Universitat, País de la Universitat, any de publicació. [En línia]. Disponible a: URL del recurs

[1] A. Cantarell Bernadó, "Implantació de la UNE-EN ISO 22716 en una planta d'envasats de cosmètics,” Treball fi de grau, Escola d’Enginyeria d’Igualada, Universitat Politècnica de Catalunya, Igualada, España, 2015. [En línia]. Disponible a: https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/25559

 

Treball fi de màster:

[#] Inicials nom Cognoms autor, “Títol del treball acadèmic,” Treball fi de màster, Departament, Universitat en la que s’ha llegit, Ciutat de la Universitat, País de la Universitat, any de publicació. [En línia]. Disponible a: URL del recurs

[1] C. Solé Cutrona, "Disseny de les instal.lacions d’una nau industrial per a un taller de mecanitzat," Treball fi de de màster, Dept. d’Enginyeria Industrial, Universitat de Lleida, Escola Politècnica Superior, España, 2018. [En línia]. Disponible a: http://hdl.handle.net/10459.1/64877

Vídeo

[#] Nom de l’autor, Localització (si està disponible). Títol del vídeo en cursiva. (Data de publicació). Accés: Data d’accés. [Vídeo en línia]. Disponible a: URL del recurs

[1] Amigos de la Química. QUÍMICA. Apantallamiento y carga nuclear efectiva (9 set. 2017). Accés: 3 dec. 2018. [Vídeo en línia]. Disponible a: https://youtu.be/rUsAmFfrVr0

 

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons