Skip to Main Content

Com citar i elaborar bibliografies

Estil de citació ISO 690

La ISO, International Organization for Standardization, publica una norma que és el marc general per a la presentació de les citacions bibliogràfiques i de les bibliografies. La norma ISO 690 no és un estil, sinó les directrius per a indicar les dades mínimes de menció. Aquesta norma s’ha revisat recentment i la que s’ha tindre com a referència és la UNE-ISO 690:2013, traduïda al castellà per l'Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)

Sumari

Regles generals

AUTOR PERSONAL

Quan en una referència hi ha més d’un autor se citen en la forma "cognoms, inicials" separats per coma i el darrer se separa amb la conjunció "i". El nom del segon autor i el dels subsegüents es poden anotar en ordre directe si es considera preferible: MURET, Pierre i Philippe SAGNAC.

Es poden donar els noms de tots els autors, però si són més de tres és millor donar el nom del primer autor seguit de "i altres" o, "et al.": FITTING, Hans et al.

Quan dos autors tenen el mateix cognom cal diferenciar-los desenvolupant el nom.

AUTORIA DESCONEGUDA

Si en una publicació no hi figura la responsabilitat principal, se cita directament pel títol. A continuació es fa constar la data entre parèntesi: El Pallars Jussà: pla comarcal de muntanya (1991)

AUTOR ENTITAT

La representació de l'autoria en el cas de les entitats es fa a partir del nom pel qual són més conegudes, encara que sigui siglat. Ex: CENTRO ESPAÑOL DE PLÁSTICOS; UNIVERSITAT DE BARCELONA; UNESCO

Si l'autor és un departament o secció d'una entitat, la referència s'inicia pel nom més general de l'entitat i a continuació, separat per un punt i un espai, el nom de la secció específica. Ex: UNIVERSITAT DE LLEIDA. DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I CIÈNCIES DEL SÒL

En el cas de les entitats de govern, cal indicar en primer lloc el nom geogràfic (país, regió, ciutat, etc.) en la llengua en què es fa la citació (en cas de dubte, però, cal emprar la forma vernacla) i després el nom de la institució en la llengua del document, separats per un punt. Ex: BARCELONA. AJUNTAMENT; CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE CULTURA; FRANÇA. MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET

Pel que fa a les actes de congressos, cal citar el nom de la persona o entitat que a la portada del document s'esmenta com a responsable principal. Altrament, s'ha d'anotar el títol específic del congrés. Ex:
QUEBEC. OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE. Actes du sixième colloque OLF-STQ de terminologie.

TÍTOL

El títol i el subtítol s'han de transcriure tal com apareixen a la portada i en cursiva (en el cas que no es pugui representar la cursiva, s'ha d'indicar amb subratllat), excepte en el cas que el document no estigui publicat (sense cursiva ni subratllat).
En el cas que l'obra tingui un subtítol, s'ha d'escriure a continuació del títol, separat per dos punts i un espai, amb la mateixa tipografia que el títol i amb minúscules. Exemple: Diccionari tècnic: envasos, embalatges i aconduïment industrial de productes

TIPUS DE SUPORT

En cas que la bibliografia proporcioni referències de documents en diferents suports, cal afegir-hi entre claudàtors la designació del tipus de suport: [enregistrament vídeo], [enregistrament sonor], [cartell], [fotografia], [imatge], [gravat], [litografia], [en línia], [CD-ROM], [DVD-ROM], [música impresa], [disquet]...

Si es considera convenient, es pot anotar el tipus de recurs electrònic concret: [imatge digital], [programa informàtic], [fitxer àudio mp4], [llibre electrònic en línia], [fórum de discussió], [missatge electrònic]...

En el cas dels e-books llegibles amb dispositius lectors com iPad o Kindle, aquesta designació pot contenir la informació que descriu el format del document: [fitxer EPUB], [fitxer AZW]...

EDICIÓ

El número d'edició s'ha d'escriure en xifres, abreujada i en la llengua de l'obra. Exemple: 3rd ed.
El número de l'edició només s'ha d'esmentar a partir de la segona edició.

LLOC D'EDICIÓ

El lloc geogràfic on s'ha publicat el document s'ha de citar en la llengua del document. Quan es consideri necessari per a la identificació, es pot afegir un altre nom conegut de la població o bé la indicació de província, regió, país, etc., en la llengua de citació i entre claudàtors (perquè no es troba explícitament en el document). Ex.:  Lerpwl [Liverpool] ; Santiago [Xile] ; Cambridge [Massachusetts]

Si tenim dos o tres llocs de publicació s'indiquen separats per punt i coma. Si hi ha més de tres llocs de publicació se cita el que es menciona de manera destacada o en primer terme, i la resta s'ometen afegint-hi [etc.]. Ex.: Wien [etc.]; Montréal; Toronto

Quan el lloc és incert cal fer-ne constar un de probable, en la llengua de citació, seguit d'un signe d'interrogació. Ex.: [València?]
Si sabem el nom de la ciutat però no consta en el document, l'escriurem entre claudàtors. Exemple: [Barcelona.]

Si no es pot donar cap lloc, s'indicarà amb l'abreviatura [S.l.].

A les citacions de documents o missatges electrònics en línia, el lloc de publicació i editor poden ser omesos si no es pot determinar aquesta informació.

EDITORIAL

  El nom de l'editor s'ha d'escriure en la llengua del document.

 Cal ometre les mencions genèriques del tipus Editorial o Edicions (ex: Herder i no Editorial Herder), llevat que formin part del nom de l'editor. Ex.: (Ediciones Vascas i no Vascas).

 Si tenim dos o tres editors s'indiquen separats per punt i coma. Si hi ha més de tres editors se cita el que es menciona de manera destacada o en primer terme, i la resta s'ometen afegint-hi [etc.].

 Si no hi consta l'editor, s'ha d'utilitzar l'abreviatura [s.n.].

A les citacions de documents o missatges electrònics en línia, el lloc de publicació i editor poden ser omesos si no es pot determinar aquesta informació.

DATA

En les monografies, publicacions periòdiques i articles de revista la data de publicació s'indica únicament amb l'any. Ex.: (1999)

Cal transcriure-la tal com apareix a l'obra. I si la data fos incorrecta, cal afegir entre claudàtors la data corregida precedida de l'abreviatura i.e. Ex.: (1697 [i.e. 1967])

Si no hi ha data de publicació, s'ha d'esmentar la data del dipòsit legal, la del copyright o bé la de fabricació, indicades com a tals i per aquest ordre.

Quan no és possible assignar cap de les dates esmentades, es fa constar una data aproximada. Ex.: data aproximada: [ca. 1960]; data probable [1969?]; dècada certa [197-]

Si s'ha de citar un document que encara no està publicat, en el lloc de la data es consigna (en premsa)

En les publicacions oficials i els articles de diari, cal escriure la data completa en la llengua del document: dia (en xifres), mes (en lletres) i any (en xifres)

En el cas de les bases de dades en línia, que s’actualitzen contínuament, la data de consulta es considera la data d’actualització.

Si es fa servir el sistema de citació de "autor i any" (sistema Harvard), la data de publicació apareix a la citació a continuació del nom de l'autor. En aquest cas, no s'ha de repetir la data després del nom de l'editor, exceptuant els casos en què sigui necessària una data més completa.

Paginació

Si el document no inclou paginació o altre sistema que permeti localitzar la part o contribució, s'anota entre claudàtors l'extensió en termes com el nombre aproximat de línies o pantalles: [35 línies], [aprox. 12 pantalles], Introduction section [para. 4].

Col·lecció

S'ha de citar el títol de la col·lecció i, si és el cas, el número en xifres aràbigues. Les mencions del tipus "Col·lecció" o "Sèrie" s'han de suprimir llevat que formin part del nom de la col·lecció. Exemple: (Biblioteca universitària; 28)

 

ISBN, DOI o altre identificador normalitzat

Els identificadors més comuns són l'ISBN (International Standard Book Number) per a llibres, l'ISSN (International Standard Serial Number) per a revistes i publicacions periòdiques, l'ISMN en partitures, l'ISRC en enregistraments sonors i el ISAN en mitjans audiovisuals. Aquests identificadors s'han d'incloure en la referència

El DOI (Digital Object Identifier) és un identificador persistent per a publicacions electròniques academicocientífiques o per part d'elles. Sempre que el recurs tingui associat un identificador persistent com el DOI o un altre, s'haurà d'especificar en la referència després de la numeració i paginació: DOI: 10.1016/j.nima.2012.08.046

Mètodes de cites i consells

Hi ha diverses maneres de relacionar les cites dins el text i les seves corresponents referències bibliogràfiques. En els exemples  utilitzem el Mètode autor i any (Sistema Harvard) i el Mètode de notes (en el cas d'ISO 690).

Si es fa servir el Mètode autor i any (sistema Harvard), la data de publicació apareix a la citació a continuació del nom de l'autor. En aquest cas, no s'ha de repetir la data després del nom de l'editor, exceptuant els casos en què sigui necessària una data més completa.

Mètode d'autor i any: cita en el text 
 El nom de l'autor o entitat i l'any de publicació del recurs esmentat s'anoten en el text en el sistema de nom i data. 
Si el nom del creador figura en el text, s'afegeix a continuació l'any entre parèntesis. Ex.: It may be, as Burchard (1965).
 Si el nom del autor no figura en el text, s'anoten entre parèntesis el nom i l'any. Ex.: The notion of an invisible college has been explored in the sciences (Crane, 1972). 
En les cites a parts concretes d'un recurs, la localització de la part (per exemple, el número de la pàgina ) es pot anotar després de l'any dins el parèntesi.
Si dos o més recursos tenen el mateix creador i el mateix any, es distingeixen mitjançant lletres minúscules ( a, b ​​, c , etc. ), a continuació de l'any dins del parèntesi. Ex.: Its absence among historians is noted by Stieg (1981b, p. 556).
 
Mètode d'autor i any: referències
Les referències dels recursos citats en el text es presenten en una llista ordenada alfabèticament pels cognoms dels autors o entitats, amb l'any de publicació i una lletra minúscula, si és necessària: Ex.:
  • COLLINS, M. A., 2003a. Body of evidence. London: Pocket. ISBN 9780743478014.
  • COLLINS, M. A., 2003b. Cold burn: a novel. London: Pocket. ISBN 9780743469098.
  • CRANE, D. 1972. Invisible Colleges. Chicago: University of Chicago Press.

Hi ha diverses maneres de relacionar les cites dins el text i les seves corresponents referències bibliogràfiques. En els exemples  utilitzem el Mètode autor i any (Sistema Harvard) i el Mètode de notes (en el cas d'ISO 690)

Si es fa servir el Mètode de notes (sistema Harvard), la data de publicació apareix després del nom de l'editor.

Mètode de notes: cita en el text
Els números inserits en el text, ja sigui entre parèntesi, entre claudàtors, o com superíndexs, es refereixen a notes, numerades segons el seu ordre d'aparició en el text. Les notes poden contenir referències a recursos citats. Si hi ha diverses cites d'un mateix recurs, se'ls donaran números de nota separats. Ex.: The notion of an invisible college has been explored in the sciences (32). Its absence among historians is noted by Stieg (33).
 
Mètode de notes: referències
S'hauria de presentar les notes en ordre numèric.
 
Una nota que es refereix a un recurs citat en una nota anterior, o bé s'hauria de repetir la referència completa o bé donar el número de la nota anterior seguit dels números de pàgines necessaris, etc.
Si s'abreugen els noms, la primera nota hauria d'explicar aquestes abreviatures o esmentar on es poden trobar les explicacions. Ex.: CRUS = Centre for Research on User Studies; UGC = University Grants Committee

Llibre

  Llibre: mètode d'autor i any

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o bé nom de l'ENTITAT, Data. Títol del llibre en cursiva: subtítol en cursiva. Altres responsables (traductor, etc.). Edició. Lloc de publicació: Editorial. Col·lecció, número de la col·lecció. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes

 

TOMÁS GIRONÉS, J., 2013. El gran libro de Android. Barcelona: Marcombo.
Cita en el text: (Tomàs Gironès 2013)

Llibre: mètode de notes

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o bé nom de l'ENTITAT. Títol del llibre en cursiva: subtítol en cursiva. Altres responsables (traductor, etc.). Edició. Lloc de publicació: Editorial, data de publicació. Col·lecció, número de la col·lecció. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes

 

TOMÁS GIRONÉS, J. El gran libro de Android. Barcelona: Marcombo, 2013

Capítol de llibre

Capítol de llibre: mètode d'autor i any

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o bé nom de l'ENTITAT responsable del capítol, Data. Títol del capítol. A: COGNOMS, nom, o bé nom de l'entitat responsable del llibre. Títol del llibre en cursiva: subtitol. Edicio. Altres responsables (traductor, etc.). Lloc de publicació: Editorial, localització de la part en el llibre (volum, pàgines, etc.).. Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o altre número d'identificació. Notes.

 

TAYLOR, P., 1998. A formal front garden for a country house. A: Making gardens: essential guide to planning and planting. Portland, Oregon: Timber Press. p. 24-27. ISBN 0-88192-420-2
Cita en el text: (Taylor 1998)

Capítol de llibre: mètode de notes

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o bé nom de l'ENTITAT responsable del capítol. Títol del capítol. A: COGNOMS, nom, o bé nom de l'entitat responsable del llibre. Títol del llibre en cursiva: subtitol. Edicio. Altres responsables (traductor, etc.). Lloc de publicació: Editorial, data de publicació, localització de la part en el llibre (volum, pàgines, etc.). Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o altre número d'identificació. Notes.

 

TAYLOR, P. A formal front garden for a country house. A: Making gardens: essential guide to planning and planting. Portland, Oregon: Timber Press, 1998, p. 24-27. ISBN 0-88192-420-2

Volum de llibre

Volum de llibre: mètode d'autor i any

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o bé nom de l'ENTITAT responsable del capítol, Data. Títol del llibre en cursiva: subtitol. EdicióNumeració del volum, Títol del volum, Responsabilitat subordinada. Lloc de publicació: Editorial. Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o altre número d'identificació. Notes.

 

MASALLES, R., 1988. Història natural dels Països Catalans. Vol. 5, Fongs i líquens; vol. 6, Plantes superiors. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. ISBN 8485194527.
Cita en el text: (Masalles 1988)

Volum de llibre: mètode notes

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o bé nom de l'ENTITAT responsable del capítol. Títol del llibre en cursiva: subtitol. EdicióNumeració del volum, Títol del volum, Responsabilitat subordinada. Lloc de publicació: Editorial, data de publicació. Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o altre número d'identificació. Notes.

 

MASALLES, R. Història natural dels Països Catalans. Vol. 5, Fongs i líquens; vol. 6, Plantes superiors. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1988. ISBN 8485194527.
 

Número de revista

Número de revista: mètode d'autor i any

Les dades de color gris són opcionals

Títol de la revista en cursiva: subtítol, Data. Edició. Lloc de publicació : Editorial, Identificació del fascicle (data i/o número).  SerieISSN o altre identificador normalitzat. Notes

 

Communications & strategies, 1991. Montpellier: IDATE, vol. 1. ISSN 1157-8637.
Cita en el text: (Communications & strategies 1991)

Número de revista: mètode de notes

Les dades de color gris són opcionals

Títol de la revista en cursiva: subtítol, Edició. Lloc de publicació: Editorial, data de publicació, Identificació del fascicle (data i/o número).  SerieISSN o altre identificador normalitzat. Notes

**Es poden ometre les abreviatures, vol., núm., indicant en primer lloc el volum en negreta, el número entre parèntesi: 12(4).

Communications & strategies. Montpellier: IDATE. 1991, vol. 1. ISSN 1157-8637.

Article de revista

Article de revista: mètode d'autor i any

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o bé nom de l'ENTITAT, Data. Títol de l'article. Col·laboradors de l'article. A*: Títol de la revista en cursiva. Responsabilitat de la revista. Edició, Identificació del fascicle (data i/o número)**. Lloc de publicació : Editorial. Serie. ISSN o altre identificador normalitzat. Notes

* L'element d'enllaç "A" no és necessari per a les cites que són contribucions en revistes.
**Es poden ometre les abreviatures, vol., núm., indicant en primer lloc el volum en negreta, el número entre parèntesi i el número de pàgines a continuació: 12(4), 50-66.

LLOSA, Josep, et al., 1998. Modulo scheduling with reduced register pressure. IEEE Transactions on computers, vol. 47, núm. 6, p. 625-638.
Cita en el text: (Llosa et al. 1998)

Article de revista: mètode de notes

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o bé nom de l'ENTITAT. Títol de l'article. Col·laboradors de l'article. A*: Títol de la revista en cursiva. Responsabilitat de la revista. Edició, Identificació del fascicle (data i/o número). Lloc de publicació : Editorial, data de publicació, Any. Serie. ISSN o altre identificador normalitzat. Notes

* L'element d'enllaç "A" no és necessari per a les cites que són contribucions en revistes.
**Es poden ometre les abreviatures, vol., núm., indicant en primer lloc el volum en negreta , el número entre parèntesi i el número de pàgines a continuació: 12(4), 50-66.

LLOSA, Josep et al. Modulo scheduling with reduced register pressure. IEEE Transactions on computers. 1998, vol. 47, núm. 6, p. 625-638

Article de diari o setmanari

Article de diari o setmanari*: mètode d'autor i any

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o bé nom de l'ENTITAT, Data. Títol de l'article. Col·laboradors de l'article. A: Títol de la revista en cursiva. Responsabilitat de la revista. Edició, Identificació del fascicle (data i/o número). Lloc de publicació : Editorial. Serie. ISSN o altre identificador normalitzat. Notes

* Els articles de diari o setmanari no apareixen contemplats dins de la tipologia documental de la UNE-ISO 690: 2013. La citació és la mateixa que la dels articles de revista, però en aquest cas s’indica el dia exacte de publicació; en el diaris no cal posar el número.

ELOLA, J., 1997. La oficina virtual. A: El País semanal. Barcelona: Diario el País, 23 març 1997, núm. 1069, p. 52-59. ISSN 1134-6590.
Cita en el text: (Elola 1997)

Article de diari o setmanari*: mètode notes

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o bé nom de l'ENTITAT. Títol de l'article. Col·laboradors de l'article. A: Títol de la revista en cursiva. Responsabilitat de la revista. Edició, Identificació del fascicle (data i/o número). Lloc de publicació : Editorial, data de publicació. Serie. ISSN o altre identificador normalitzat. Notes

* Els articles de diari o setmanari no apareixen contemplats dins de la tipologia documental de la UNE-ISO 690: 2013. La citació és la mateixa que la dels articles de revista, però en aquest cas s’indica el dia exacte de publicació; en el diaris no cal posar el número

ELOLA, J. La oficina virtual. A: El País semanal. Barcelona: Diario el País, 23 març 1997, núm. 1069, p. 52-59. ISSN 1134-6590.

Actes de congrès

Actes de congrès*: mètode de notes

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o be nom de l'ENTITAT responsable de la part, DataTítol del congrès en cursiva: subtítol. Edició. Altres responsables (traductor, etc.). Lloc de la publicació: Editorial. Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes.

* Les actes de congrès no apareixen contemplats dins de la tipologia documental de la UNE-ISO 690: 2013. Les actes publicades d’un congrés es tracten com un llibre.

VÁZQUEZ VÁZQUEZ, M. i J. SANTOS NAVARRO, eds., 2012. Re-construyendo el futuro sostenible: libro de actas del XV Congreso Ibérico y X Congreso Ibero Americano de Energía Solar : 19-22, junio, 2012, Vigo, Galicia, España. Vigo : Universidad de Vigo, 2012. ISBN 9788461590551.
Cita en el text: (Vázquez Vázquez i Santos Navarro 2012)

Actes de congrès*: mètode de notes

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o be nom de l'ENTITAT responsable de la part. Títol del congrès en cursiva: subtítol. Edició. Altres responsables (traductor, etc.). Lloc de la publicació: Editorial, data de publicació, Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes.

* Les actes de congrès no apareixen contemplats dins de la tipologia documental de la UNE-ISO 690: 2013. Les actes publicades d’un congrés es tracten com un llibre.

 

VÁZQUEZ VÁZQUEZ, M. i J. SANTOS NAVARRO, eds. Re-construyendo el futuro sostenible: libro de actas del XV Congreso Ibérico y X Congreso Ibero Americano de Energía Solar : 19-22, junio, 2012, Vigo, Galicia, España. Vigo : Universidad de Vigo, 2012. ISBN 9788461590551.

Comunicació de congrès

Comunicació de congrès*: mètode d'autor i any

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o be nom de l'ENTITAT responsable de la part, Data. Títol de la part. A: Autor/s del congrès. Títol del congrès en cursiva: subtítol. Edició. Altres responsables (traductor, etc.). Lloc de la publicació: Editorial, localització de la part (volum, pàgines, etc.). Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes.

* Les actes de congressos no apareixen contemplats dins de la tipologia documental de la UNE-ISO 690: 2013. Les ponències i altres textos ('short paper', 'abstract'...) publicats en les actes d'un congrés es tracten com un capítol de llibre.

DIJKSHOORN-DEKKER, M.W.C i J. MEULEMAN, 2000. Information-management-system for growth control of ficus benjamina. A: INTERNATIONAL HORTICULTURAL CONGRESS. Proceedings of the XXV International Horticultural Congress. Part 9: Computers and automation. Leuven: Benelux Society for Horticulture Science. p. 207-213. ISBN 90-6605-833-1.
Cita en el text: (Dijkshoorn-Dekker i Meuleman 2000)

Comunicacio de congrès*: mètode de notes

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o be nom de l'ENTITAT responsable de la part. Títol de la part. A: Autor/s del congrès. Títol del congrès en cursiva: subtítol. Edició. Altres responsables (traductor, etc.). Lloc de la publicació: Editorial, data de publicació, localització de la part (volum, pàgines, etc.). Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes.

* Les ponències i altres textos ('short paper', 'abstract'...) publicats en les actes d'un congrés es tracten com un capítol de llibre.

DIJKSHOORN-DEKKER, M.W.C i J. MEULEMAN. Information-management-system for growth control of ficus benjamina. A: INTERNATIONAL HORTICULTURAL CONGRESS. Proceedings of the XXV International Horticultural Congress. Part 9: Computers and automation. Leuven: Benelux Society for Horticulture Science, 2000, p. 207-213. ISBN 90-6605-833-1.

Treball acadèmic publicat (Tesi, TFG, TFM...)

Treballs acadèmics publicats* (Tesis, TFG, TFM...): mètode d'autor i any

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, Data. Títol del treball acadèmic en cursiva: subtítol. Edició. Altres responsables (directors, traductors, etc.). Lloc de publicacio: Editorial. Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes.

* Els treballs acadèmics publicats no apareixen contemplats dins de la tipologia documental de la UNE-ISO 690: 2013 però segueixen el model dels llibres. És important indicar en nota la institució en què han estat presentats

LINDGREEN, A., 2000. The Emergence and rise of relationship marketing: an empirical investigation that seeks to describe and explore particular aspects of relationship marketing in the international food and wine industries. [Copenhagen: Ciaco Printshop]. Tesi doctoral. Cranfield University. ISBN 87-988142-0-6.
Cita en el text: (Lindgreen 2000).

Treballs acadèmics publicats* (Tesis, TFG, TFM...): mètode de notes

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, Títol del treball acadèmic en cursiva: subtítol. Edició. Altres responsables (directors, traductors, etc.). Lloc de publicacio: Editorial, lloc de publicació, data de publicació. Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes.

*Les referències dels treballs acadèmics publicats han de seguir el model dels llibres, però és important indicar en nota la institució en què han estat presentats

LINDGREEN, A. The Emergence and rise of relationship marketing: an empirical investigation that seeks to describe and explore particular aspects of relationship marketing in the international food and wine industries. [Copenhagen: Ciaco Printshop]. Tesi doctoral. Cranfield University, 2000. ISBN 87-988142-0-6.

Treball acadèmic inèdit (Tesi, TFG, TFM...)

Treballs acadèmics inèdits* (Tesis, TFG, TFM...): mètode d'autor i any

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, Data. Títol. Altres responsables (directors, etc.). Nota del tipus de treball, institució acadèmica en què es presenta. A: Localització. Signatura topogràfica o altra localitzador del manuscrit.

* Els treballs acadèmics inèdits no apareixen contemplats dins de la tipologia documental de la UNE-ISO 690: 2013. És important indicar en nota la institució en què han estat presentats.

TORRES, J., 1993. Extracció automàtica de paral·lelisme en bucles seqüencials numèrics amb recurrències. Tesi doctoral, UPC, Departament d’Arquitectura de Computadors. A: Biblioteca Rector Gabriel Ferraté de la Universitat. Signatura topogràfica T 93/30.
Cita en el text: (Torres 1993).

Treballs acadèmics inèdits* (Tesis, TFG, TFM...): mètode notes

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom. Títol. Altres responsables (directors, etc.). Nota del tipus de treball, institució acadèmica en què es presenta, i any de lectura. A: Localització. Signatura topogràfica o altra localitzador del manuscrit.

* Els treballs acadèmics inedits no apareixen contemplats dins de la tipologia documental de la UNE-ISO 690: 2013

TORRES, J. Extracció automàtica de paral·lelisme en bucles seqüencials numèrics amb recurrències. Tesi doctoral, UPC, Departament d’Arquitectura de Computadors, 1993. A: Biblioteca Rector Gabriel Ferraté de la Universitat. Signatura topogràfica T 93/30.

Documents audiovisuals: pel·lícula, vídeo i emissió de televisió

Documents audiovisuals: pel·lícula, vídeo i emissió de televisio: mètode d'autor i any

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o be nom de l'ENTITAT, Data. Títol en cursiva [tipus de suport]: subtitol. Edició o versió. Responsable/s secundari/s. Lloc de publicació: Editor. Data d’actualització/revisió. Col·lecció, número de col·lecció. Número normalitzat. Notes*.

* És necessari detallar en el camp de notes la informació suficient sobre el format del recurs per identificar els requisits tècnics necessaris per a la seva reproducció (videocasset VHS, videodisc DVD, VRML, pel·lícula Súper 8...).

Goldwyn, T., 2012. Betty Anne Waters [pel·lícula]. Written by Pamela Gray. Barcelona: RBA Revistas. 1  videodisc (DVD).
Cita en el text: (Goldwyn 2012).

 

Pel·lícula, vídeo i emissió de televisio: mètode de notes

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o be nom de l'ENTITAT. Títol en cursiva [tipus de suport]: subtitol. Edició o versió. Responsable/s secundari/s. Lloc de publicació: Editor, data de publicació. Data d’actualització/revisió. Col·lecció, número de col·lecció. Número normalitzat. Notes*

* És necessari detallar en el camp de notes la informació suficient sobre el format del recurs per identificar els requisits tècnics necessaris per a la seva reproducció (videocasset VHS, videodisc DVD, VRML, pel·lícula Súper 8...).

Goldwyn, T. Betty Anne Waters [pel·lícula]. Written by Pamela Gray. Barcelona: RBA Revistas, cop. 2012. 1  videodisc (DVD).

Mapa

Mapa: mètode d'autor i any

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o be nom de l'ENTITAT, Data. Títol del document en cursiva [tipus de suport]. Designació de la sèrie cartogràfica. Escala: subtitol. Edició. Altres esponsables (trad., etc). Lloc de publicació: Editorial. Extensió del document i mesures. Data d’actualització/revisió. Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o Número normalitzat. Notes

 

INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA, 1990. Mapa comarcal i judicial de Catalunya. Escala 1:500 000. Barcelona: ICC. 610 x 570 mm.
Cita en el text: (Institut Cartogràfic de Catalunya 1990)

Mapa: mètode notes

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o be nom de l'ENTITAT. Títol del document [tipus de suport]. Designació de la sèrie cartogràfica. Escala: subtitol. Edició. Altres esponsables (trad., etc). Lloc de publicació: Editorial, data de publicacióExtensió del document i mesures. Data d’actualització/revisió. Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o Número normalitzat. Notes

 

Institut Cartogràfic de Catalunya. Mapa comarcal i judicial de Catalunya. Escala 1:500 000. Barcelona: ICC, 1990. 610 x 570 mm.

En cas que el mapa detalli els noms de l'editor i de l'impressor, només s'ha de referenciar el nom de l'editor.

La designació de la sèrie cartogràfica s'ha de precedir pel terme "sèrie".

La menció de l'escala es pot fer tal com apareix al document o, alternativament, en forma de relació (p. ex.: "1:25 000"). A més, si és considera oportú, es pot emprar el terme "Sense escala" o "Escala sense determinar".

Les dimensions dels mapes s'han de donar en milímetres (amb l'alçada seguida de l'amplada), mesurant-ne les vores del mapa corresponent. Opcionalment, també es poden donar altres mides com el tamany del full. Per exemple: 100 x 200 mm, full 500 x 700 mm

Dels recursos tridimensionals, cal donar l'alçada, per l'amplada, per la profunditat.

En relació a les imatges, gràfics i altres il·lustracions incloses en un text, cal considerar que de vegades les normes de presentació dels treballs (tesis doctorals, llibres,...) exigeixen la seva relació en un llistat propi (diferenciat de la bibliografia).

El peu de qualsevol il·lustració d'altri inclosa al text ha de detallar-ne la font, la qual pot anar precedida d'altres informacions d'interès com el títol de la imatge o una nota descriptiva de la mateixa.

Imatge

Imatge: mètodes d'autor i any

Les dades de color gris són opcionals
 

COGNOMS, nom, o be nom de l'ENTITAT, Data. Títol de la imatge en cursiva [tipus de suport o tècnica de impressió]: subtitol. Edició o versió. Responsable/s secundari/s. Lloc de publicació: Editorial. Data d’actualització/revisió. Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o altre número normalitzat. Notes.

 

MIRÓ, J., 1982. Joan Miró [cartell]: pintura, escultura, ceràmica, obra gràfica, cartells, tapisseria, teatre : juny-setembre 1982 : Fundació Joan Miró Centre d'Estudis d'Art Contemporani. Barcelona: Fundació Joan Miró.
Cita en el text: (Miró 1982)

Imatge: mètode de notes

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o be nom de l'ENTITAT. Títol de la imatge en cursiva [tipus de suport o tècnica de impressió]: subtitol. Edició o versió. Responsable/s secundari/s. Lloc de publicació: Editorial, data de publicació. Data d’actualització/revisió. Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o altre número normalitzat. Notes.

 

MIRÓ, J. Joan Miró [cartell]: pintura, escultura, ceràmica, obra gràfica, cartells, tapisseria, teatre : juny-setembre 1982 : Fundació Joan Miró Centre d'Estudis d'Art Contemporani, 1982. Barcelona: Fundació Joan Miró.

Imatge que forma part d'un altre recurs

Imatge que forma part d'un altre recurs: mètodes d'autor i any

Les dades de color gris són opcionals
 

COGNOMS, nom, o be nom de l'ENTITAT, Data. Títol de la imatge [tipus de suport o tècnica d'impressió]. A: Autor/s del recurs font. Títol del recurs font: subtítol. Edició. Altres responsables (traductor, etc.). Lloc de publicació: Editorial, localització de la part en el recurs font (volum, pàgines, etc.). Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes

 

Trajectòries d'un obús en funció de la seva velocitat inicial, segle XIX, 2011 [il·lustració]. A: Carreras Planells, R. El coet espacial: visionaris, projectes pioners i astronàutica. Barcelona: Iniciativa Digital Politècnica, p. 36.
Cita en el text: (Trajectòries d'un obus 2011)

Imatge que forma part d'un altre recurs: mètode de notes

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o be nom de l'ENTITAT. Títol de la imatge [tipus de suport o tècnica d'impressió]. A: Autor/s del recurs font. Títol del recurs font: subtítol. Edició. Altres responsables (traductor, etc.). Lloc de publicació: Editorial, data de publicació, localització de la part en el recurs font (volum, pàgines, etc.). Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes

 

Trajectòries d'un obús en funció de la seva velocitat inicial, segle XIX [il·lustració]. A: Carreras Planells, R. El coet espacial: visionaris, projectes pioners i astronàutica. Barcelona: Iniciativa Digital Politècnica, 2011, p. 36.

Patent

Patent*: mètode d'autor i any

Les dades de color gris són opcionals
 

RESPONSABLE PRINCIPAL (sol·licitant o titular de la patent), Data. Títol de la patentResponsable/s secundari/s (inventors, etc.). Data de la sol·licitud precedida per "Sol·lícitud:". Símbols de classificació. Identificatiu de la patent (nom/codi del país d'origen o el de l'oficina emissora, tipus de patent/designació oficial de la sèrie en què es numera la patent i número de sèrie de la patent).  Data d'aprovació. Organisme [consulta: data]. Notes Disponible a: <URL del recurs>.

*L'ordre dels elements segueix el model d'un article de revista

UGINE GUEUGNON, S.A., 1998. Procedimiento de decapado de productos de acero inoxidable. Espanya, patent d’invenció ES2000222A6. 1998-01-16

Cita en el text: (Ugine Gueugnon 1998)

Patent*: mètode notes

Les dades de color gris són opcionals
 

RESPONSABLE PRINCIPAL (sol·licitant o titular de la patent). Títol de la patent. Responsable/s secundari/s (inventors, etc.). Data de la sol·licitud precedida per "Sol·lícitud:". Símbols de classificació. Nom o codi del pais. Identificatiu de la patent (nom/codi del país d'origen o el de l'oficina emissora, tipus de patent/designació oficial de la sèrie en què es numera la patent i número de sèrie de la patent). Data d'aprovació. Organisme [consulta: data]. Disponible a: <URL del recurs>. Notes

*L'ordre dels elements segueix el model d'un article de revista

UGINE GUEUGNON, S.A. Procedimiento de decapado de productos de acero inoxidable. Espanya, patent d’invenció ES2000222A6. 1998-01-16

Informe tècnic

Informe tècnic: mètode d'autor i any

Les dades de color gris són opcionals
 

COGNOMS, nom, o be nom de l'ENTITAT, Data. Títol: subtitol. Edició o versió. Responsable/s secundari/s. Lloc de publicació: Editor. Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o altre número normalitzat. Notes.

 

MITCHELL, D. i A. LOADER, 1993. Investigation of pollutant emissions from crematoria. Stevenage: Warren Spring Lab. WSLLR-908 (PA).
Cita en el text: (Mitchell i Loader 1993)

Informe tècnicmètode de notes

Les dades de color gris són opcionals
 

COGNOMS, nom, o be nom de l'ENTITAT. Títol: subtitol. Edició o versió. Responsable/s secundari/s. Lloc de publicació: Editor, data de publicació. Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o altre número normalitzat. Notes.

 

MITCHELL, D.; LOADER, A. Investigation of pollutant emissions from crematoria. Stevenage: Warren Spring Lab., 1993. WSLLR-908 (PA).

Norma

Norma: mètode d'autor i any

Les dades de color gris són opcionals
 

ENTITAT RESPONSABLE, Data. Títol. Codi de la norma (si no forma part del títol). Edició. Altres responsables (traductor, etc.). Lloc de publicació: Editorial. Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, 1994. Referencias bibliográficas: contenido, forma y estructura. UNE 50-104-94. Madrid: AENOR.
Cita en el text: (Asociación Española de Normalizacion y Certificación 1994)

Norma: mètode notes

Les dades de color gris són opcionals
 

ENTITAT RESPONSABLE. Títol. Codi de la norma (si no forma part del títol). Edició. Altres responsables (traductor, etc.). Lloc de publicació: Editorial, data de publicació. Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Referencias bibliográficas: contenido, forma y estructura. UNE 50-104-94. Madrid: AENOR, 1994

Llei i altres textos legals

Llei i altres textos legals: mètode d'autor i any

Les dades de color gris són opcionals
 

Jurisdicció, Data. Títol del text legal (format pel número de llei, decret, etc.; dia i mes; i nom oficial de la llei). A: Títol de la publicació: subtítol. Lloc de publicació: Editor, data de publicació, localització de la llei (número i pàgines). ISSN o altre identificador normalitzat. Notes.

 *La llei i altres textos legals no apareix contemplat dins de la tipologia documental de la UNE-ISO 690: 2013 

Espanya, 1987. Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual. Boletín oficial del Estado. Madrid: BOE, 17 de noviembre de 1987, núm. 275, p. 34163-34176. ISSN 0212-033X.
Cita en el text: (Espanya 1987)

Llei i altres textos legals: mètode notes

Les dades de color gris són opcionals
 

Jurisdicció. Títol del text legal (format pel número de llei, decret, etc.; dia i mes; i nom oficial de la llei). A: Títol de la publicació: subtítol. Lloc de publicació: Editor, data de publicació, localització de la llei (número i pàgines). ISSN o altre identificador normalitzat. Notes.

 *La llei i altres textos legals no apareix contemplat dins de la tipologia documental de la UNE-ISO 690: 2013 

Espanya. Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual. Boletín oficial del Estado. Madrid: BOE, 17 de noviembre de 1987, núm. 275, p. 34163-34176. ISSN 0212-033X.

Llibre electrònic

Llibre electrònic: mètode d'autor i any

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o bé nom de l'ENTITAT, Data. Títol en cursiva [tipus de suport] : subtítol en cursiva. Edició o versió. Responsable(s) secundari(s). Lloc de publicació: Editorial. Data d’actualització/revisió [consulta: data]. Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes .  Disponible a: <URL del recurs>

 

RUIZ TEMPLADO, José A. i Angel J. GARCÍA COLLADO, 2014. Principios de electrostática : teoría y ejercicios resueltos [en línia]. Madrid: García-Maroto [consulta: 13 novembre 2014]. Disponible a: http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=4396
Cita en el text: (Ruiz Templado i García Collado 2014)

Llibre electrònic: mètode de notes

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o bé nom de l'ENTITAT. Títol en cursiva [tipus de suport] : subtítol en cursiva. Edició o versió. Responsable(s) secundari(s). Lloc de publicació: Editorial, data de publicació. Data d’actualització/revisió [consulta: data]. Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes  Disponible a: <URL del recurs>.

 

RUIZ TEMPLADO, José A. i Ángel J. GARCÍA COLLADO. Principios de electrostática : teoría y ejercicios resueltos [en línia]. Madrid: García-Maroto, 2014 [consulta: 13 novembre 2014]. Disponible a: <http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=4396>

Capítol de llibre electrònic

Capítol de llibre electrònic: mètode d'autor i any

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o bé nom de l'ENTITAT de la contribució, Data. Títol de la contribució. A: COGNOMS, nom, o bé nom de l'ENTITAT del document font. Títol de la font en cursiva [tipus de suport]: subtítol. Edició o versió. Responsable/s secundari/s. Lloc de publicació : Editor, numeració i localització de la contribució (vol, pàg., etc.). Data d’actualització/revisió [consulta: data]. Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o altre identificador normalitzat. NotesDisponible a: <URL del recurs>.

 

FREEMAN, John, 2007. Book reviews pushed to the margins. A: The blog books [en línia]. Guardian Unlimited, 25 April, 12:27 BST [consulta: 26 abril 2007]. Disponible a: http://blogs.guardian.co.uk/books/2007/04/last_week_the_london_book.html
Cita en el text: (Freeman 2007)

Capítols de llibres electrònics: mètode de notes

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o bé nom de l'ENTITAT de la contribució. Títol de la contribució. A: COGNOMS, nom, o bé nom de l'ENTITAT del document font. Títol de la font en cursiva [tipus de suport]: subtítol. Edició o versió. Responsable/s secundari/s. Lloc de publicació : Editor, data de publicació, numeració i localització de la contribució (vol, pàg.**, etc.). Data d’actualització/revisió [consulta: data]. Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes. Disponible a: <URL del recurs>.

 

FREEMAN, John. Book reviews pushed to the margins. A: The blog books [en línia]. Guardian Unlimited, 25 April 2007, 12:27 BST [consulta: 26 abril 2007]. Disponible a: <http://blogs.guardian.co.uk/books/2007/04/last_week_the_london_book.html>.

Número de revista electrònica

Número de revista en línia: mètode d'autor i any

Les dades de color gris són opcionals

Títol de la revista en cursiva, Data [tipus de suport]: subtítol, Edició. Lloc de publicació: Editorial. Identificació del fascicle (data i/o número concret del fascicle que es vol citar o, opcionalment, primera-darrera data i/o número per citar el conjunt de la publicació) [consulta: data]. ISSN o altre identificador normalitzat. Notes.  Disponible a: <URL del recurs>

 

Nature communications, 2013 [en línia]. London: Nature Publishing Group, January 2013. ISSN 2041-1723 [consulta: 4 desembre 2013]. Disponible a: <http://www.nature.com/ncomms/archive/date/2013/01/index.html>.
Cita en el text: (Nature communications 2013)

Número de revista en linia: mètode de notes

Les dades de color gris són opcionals

Títol de la revista en cursiva [tipus de suport]: subtítol, Edició. Lloc de publicació: Editorial, data de publicació. Identificació del fascicle (data i/o número concret del fascicle que es vol citar o, opcionalment, primera-darrera data i/o número per citar el conjunt de la publicació) [consulta: data]. ISSN o altre identificador normalitzat. Notes. Disponible a: <URL del recurs>

 

Nature communications [en línia]. London: Nature Publishing Group, January 2013 [consulta: 4 desembre 2013]. ISSN 2041-1723. Disponible a: <http://www.nature.com/ncomms/archive/date/2013/01/index.html>.

Article de revista electrònica

Article de revista electrònica: mètode d'autor i any

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o bé nom de l'ENTITAT de l'article o de la contribució, Data. Títol de l'article o contribució. A*: Títol de la revista en cursiva [tipus de suport]: subtítol. Edició o versió. Lloc : Editorial, Localització de la contribució (vol, núm., pàg., etc.)** [consulta: data]. ISSN o altre identificador normalitzat. Notes. Disponible a: <URL del recurs>.

* L'element d'enllaç "A" no és necessari per a les cites que són contribucions en revistes.
**Es poden ometre les abreviatures, vol., núm., indicant en primer lloc el volum , el número entre parèntesi i el número de pàgines a continuació: 12(4), 50-66.

 

CARRASCO, C., 2006. La paradoja del cuidado: necesario pero invisible. Revista de economía crítica [en línia], núm 5, p. 39-64 [consulta: 19 setembre 2014]. ISSN 2013-5254. Disponible a: <http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n5/2_paradoja_del_cuidado.pdf>.
Cita en el text: (Carrasco 2006)

 

Articles i contribucions en una revistes electròniques: mètode de notes

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o bé nom de l'ENTITAT de l'article o de la contribució. Títol de l'article o contribució. A*: Títol de la revista en cursiva [tipus de suport]: subtítol. Edició o versió. Lloc : Editorial, data de publicació, Localització de la contribució (vol, núm., pàg., etc.)** [consulta: data]. ISSN o altre identificador normalitzat. Notes. Disponible a: <URL del recurs>.

* L'element d'enllaç "A" no és necessari per a les cites que són contribucions en revistes.
**Es poden ometre les abreviatures, vol., núm., indicant en primer lloc el volum , el número entre parèntesi i el número de pàgines a continuació: 12(4), 50-66.

CARRASCO, C. La paradoja del cuidado: necesario pero invisible. Revista de economía crítica [en línia], 2006, núm 5, p. 39-64 [consulta: 19 setembre 2014]. ISSN 2013-5254. Disponible a: <http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n5/2_paradoja_del_cuidado.pdf>.

Treball acadèmic (Tesi, TFG, TFM...) en línia

Treball acadèmic (Tesis, TFG, TFM...) en línia*: mètode d'autor i any

Les dades de color gris són opcionals
 

COGNOMS, nom, Data. Títol del treball acadèmic en cursiva [tipus de suport]: subtítol. Altres responsables (directors, traductors, etc.). Nota del tipus de treball. Universitat en la qual es presenta, Lloc [consulta: data]. Disponible a: <URL del recurs>.

 * La UNE-ISO 690: 2013 no recull exemples de referències bibliogràfiques de tesis doctorals publicades en format electrònic. Per això, es presenta un model que conjuga les pautes de documents impresos i recursos electrònics.

AGUILAR MUÑOZ, Mario, 2013. La dimensió social del moviment priscil·lianista en el context de l'antiguitat tardana [en línia]. PÉREZ ALMOGUERA, Arturo, dir.. Treball Final de Grau. Universitat de Lleida, Facultat de Lletres, Lleida [consulta: 13 octubre 2014]. Disponible a: <http://hdl.handle.net/10459.1/47324>
Cita en el text: (Aguilar Muñoz 2013)

Treball acadèmic (Tesis, TFG, TFM...) en línia: mètode de notes

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom. Títol del treball acadèmic en cursiva [tipus de suport]: subtítol. Altres responsables (directors, traductors, etc.). Nota del tipus de treball. Universitat en la qual es presenta, Lloc, Data [consulta: data]. Disponible a: <URL del recurs>.

* La UNE-ISO 690: 2013 no recull exemples de referències bibliogràfiques de tesis doctorals publicades en format electrònic. Per això, es presenta un model que conjuga les pautes de documents impresos i recursos electrònic

AGUILAR MUÑOZ, Mario. La dimensió social del moviment priscil·lianista en el context de l'antiguitat tardana [en línia]. PÉREZ ALMOGUERA, Arturo, dir.. Treball Final de Grau. Universitat de Lleida, Facultat de Lletres, Lleida, 2013 [consulta: 13 octubre 2014]. Disponible a: <http://hdl.handle.net/10459.1/47324>

Comunicació de congrés en línia

Comunicació de congrès en línia*: mètode d'autor i any

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o be nom de l'ENTITAT responsable de la part, Data. Títol de la part. A: Autor/s del congrès. Títol del congrès en cursiva [tipus de suport]: subtítol. Edició. Altres responsables (traductor, etc.). Lloc de la publicació: Editorial, localització de la part (volum, pàgines, etc.) [consulta: data]. Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes. Disponible a: <URL del recurs>.

* La UNE-ISO 690: 2013 no recull exemples de referències bibliogràfiques de comunicació d'un congrès en format electrònic. Per això, es presenta un model que conjuga les pautes de documents impresos i recursos electrònics.

MEZQUITA GARCÍA-GRANERO, José Miguel, 2012. El testamento en el nuevo libro IV del Código civil de Cataluña. A: El nou Dret successori del Codi Civil de Catalunya [en línia]. Girona: Universitat de Girona. Àrea de Dret Civil [consulta: 10 juliol 2015]. 9788499840611. Disponible a: <http://www.edu-library.com/ca/seccioHtml?url=TextBarraInclinadaElibrary02_01&ext=.xhtml&subApt=>
Cita en el text: (Mezquita García-Granero 2012)

Comunicació de congrès en línia: mètode de notes

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o be nom de l'ENTITAT responsable de la part. Títol de la part. A: Autor/s del congrès. Títol del congrès en cursiva [tipus de suport]: subtítol. Edició. Altres responsables (traductor, etc.). Lloc de la publicació: Editorial, Data, localització de la part (volum, pàgines, etc.) [consulta: data]. Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes. Disponible a: <URL del recurs>.

* La UNE-ISO 690: 2013 no recull exemples de referències bibliogràfiques de comunicació d'un congrès en format electrònic. Per això, es presenta un model que conjuga les pautes de documents impresos i recursos electrònics.

MEZQUITA GARCIA-GRANERO, José Miguel. El testamento en el nuevo libro IV del Código civil de Cataluña. A: El nou Dret successori del Codi Civil de Catalunya [en línia]. Girona: Universitat de Girona. Àrea de Dret Civil, 2012 [consulta: 10 juliol 2015]. 9788499840611. Disponible a: <http://www.edu-library.com/ca/seccioHtml?url=TextBarraInclinadaElibrary02_01&ext=.xhtml&subApt=>

Pàgina web, base de dades i programa informàtic

Pàgina web, base de dades i programa informàtic: mètode d'autor i any

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o bé nom de l'ENTITAT, Data. Títol en cursiva [tipus de suport] : subtítol en cursiva. Edició o versió. Responsable(s) secundari(s). Lloc de publicació: Editorial. Data d’actualització/revisió [consulta: data]. Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes Disponible a: <URL del recurs>
 

ASSOCIATION OF COLLEGE & RESEARCH LIBRARIES, 2011. Standards for libraries in higher education [en línia]. Chicago: ACRL [consulta: 11 març 2015]. Disponible a: <http://www.ala.org/acrl/standards/standardslibraries>.
Cita en el text: (ASSOCIATION OF COLLEGE & RESEARCH LIBRARIES 2011).

 

Catacroc, 1994 [disquet]: exercicis de català per a estrangers. Versió 1.0. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Gabinet de Llengua Catalana.
Cita en el text: (Catacroc 1994)

Pàgina web, base de dades i programa informàtics: mètode de notes

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o bé nom de l'ENTITAT, Data. Títol en cursiva [tipus de suport] : subtítol en cursiva. Edició o versió. Responsable(s) secundari(s). Lloc de publicació: Editorial, data de publicació. Data d’actualització/revisió. Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes. [Consulta: data].  Disponible a: <URL del recurs>
 

ASSOCIATION OF COLLEGE & RESEARCH LIBRARIES. Standards for libraries in higher education [en línia]. Chicago: ACRL, 2011 [consulta: 11 març 2015]. Disponible a: <http://www.ala.org/acrl/standards/standardslibraries>.

Catacroc [disquet]: exercicis de català per a estrangers. Versió 1.0. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Gabinet de Llengua Catalana, 1994.

Secció de pàgina web, base de dades i programa informàtic

Secció de pàgina web, base de dades i programa informàtic: mètode d'autor i any

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o bé nom de l'ENTITAT de la contribució, Data. Títol de la contribució. A: COGNOMS, nom, o bé nom de l'ENTITAT del document font. Títol de la font en cursiva [tipus de suport]: subtítol. Edició o versió. Responsable/s secundari/s. Lloc de publicació : Editor, numeració i localització de la contribució (vol, pàg., etc). Data d’actualització/revisió [consulta: data]. Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes. Disponible a: <URL del recurs>.

 

UPC. SERVEI DE COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ, 2013. Cronologia. A: UPC. Universitat Politècnica de Catalunya [en línia]. Barcelona: UPC [consulta: 17 setembre 2015]. Disponible a: <http://www.upc.edu/la-upc/la-institucio/cronologia-historica>.
Cita en el text: (UPC. Servei de Comunicació i Promoció 2013)

Seccions de pàgines web, bases de dades i programes informàtics: mètode notes

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o bé nom de l'ENTITAT de la contribució. Títol de la contribució. A: COGNOMS, nom, o bé nom de l'ENTITAT del document font. Títol de la font en cursiva [tipus de suport]: subtítol. Edició o versió. Responsable/s secundari/s. Lloc de publicació : Editor, data de publicació, numeració i localització de la contribució (vol, pàg., etc.). Data d’actualització/revisió [consulta: data]. Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes. Disponible a: <URL del recurs>.

 

UPC. SERVEI DE COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ. Cronologia. A: UPC. Universitat Politècnica de Catalunya [en línia]. Barcelona: UPC, 2013 [consulta: 17 setembre 2015]. Disponible a: <http://www.upc.edu/la-upc/la-institucio/cronologia-historica>.

Pel·lícula, vídeo i emissió de televisió en línia

Documents audiovisuals: pel·lícula, vídeo i emissió de televisió en línia: mètode d'autor i any

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o be nom de l'ENTITAT, Data. Títol del vídeo en cursiva [tipus de suport]: subtitol. Edició o versió. Responsable/s secundari/s. Lloc de publicació: Editor. Data d’actualització/revisió [consulta: data]. Col·lecció, número de col·lecció. Número normalitzat. Notes. Disponible a: <URL del recurs>

* La UNE-ISO 690: 2013 no recull exemples de referències bibliogràfiques de pel·lícules, vídeos i emissions de televisió en format electrònic. Per això, es presenta un model que conjuga les pautes de documents audivisuals i recursos electrònics.

GARRIDO SORIANO, N., 2012. Eficiència energètica [vídeo en línia]. Barcelona: UPC [consulta: 9 febrer 2015]. Disponible a: <http://hdl.handle.net/2099.2/3121>
Cita en el text: (Garrido Soriano 2012)

Pel·lícula, vídeo i emissió de televisió en línia: mètode de notes

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o be nom de l'ENTITAT. Títol del vídeo en cursiva [tipus de suport]: subtitol. Edició o versió. Responsable/s secundari/s. Lloc de publicació: Editor, Data. Data d’actualització/revisió [consulta: data]. Col·lecció, número de col·lecció. Número normalitzat. Notes. Disponible a: <URL del recurs>

 

GARRIDO SORIANO, N. Eficiència energètica [vídeo en línia]. Barcelona: UPC, 2012 [consulta: 9 febrer 2015]. Disponible a: <http://hdl.handle.net/2099.2/3121>

Mapa en línia

Mapa en línia: mètode d'autor i any

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o be nom de l'ENTITAT, Data. Títol del document en cursiva [tipus de suport]. Designació de la sèrie cartogràfica. Escala: subtitol. Edició. Altres esponsables (trad., etc). Lloc de publicació: Editorial, Data d’actualització/revisió [consulta: data]. Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o Número normalitzat. Notes. Disponible a: <URL del recurs>

 

INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA, 2014. Mapa topogràfic de Catalunya [en línia]. Escala 1:1 000 000. Barcelona: ICG, [consulta: 9 febrer 2015]. Disponible a: <http://www.icc.cat/vissir3/index.html?QiQ0UlLNq>.
Cita en el text: (Institut Cartogràfic de Catalunya 2014)

Mapa en línia: mètode de notes

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o be nom de l'ENTITAT. Títol del document en cursiva [tipus de suport]. Designació de la sèrie cartogràfica. Escala: subtitol. Edició. Altres esponsables (trad., etc). Lloc de publicació: Editorial, Data. Data d’actualització/revisió [consulta: data]. Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o Número normalitzat. Notes. Disponible a: <URL del recurs>

 

Institut Cartogràfic de Catalunya. Mapa topogràfic de Catalunya [en línia]. Escala 1:1 000 000. Barcelona: ICG, 2014 [consulta: 9 febrer 2015]. Disponible a: <http://www.icc.cat/vissir3/index.html?QiQ0UlLNq>.

En cas que el mapa detalli els noms de l'editor i de l'impressor, només s'ha de referenciar el nom de l'editor.

La designació de la sèrie cartogràfica s'ha de precedir pel terme "sèrie".

La menció de l'escala es pot fer tal com apareix al document o, alternativament, en forma de relació (p. ex.: "1:25 000"). A més, si és considera oportú, es pot emprar el terme "Sense escala" o "Escala sense determinar".

Les dimensions dels mapes s'han de donar en milímetres (amb l'alçada seguida de l'amplada), mesurant-ne les vores del mapa corresponent. Opcionalment, també es poden donar altres mides com el tamany del full. Per exemple: 100 x 200 mm, full 500 x 700 mm

Dels recursos tridimensionals, cal donar l'alçada, per l'amplada, per la profunditat.

En relació a les imatges, gràfics i altres il·lustracions incloses en un text, cal considerar que de vegades les normes de presentació dels treballs (tesis doctorals, llibres,...) exigeixen la seva relació en un llistat propi (diferenciat de la bibliografia).

El peu de qualsevol il·lustració d'altri inclosa al text ha de detallar-ne la font, la qual pot anar precedida d'altres informacions d'interès com el títol de la imatge o una nota descriptiva de la mateixa.

Imatge en línia

Imatge en línia: mètodes d'autor i any

Les dades de color gris són opcionals
 

COGNOMS, nom, o be nom de l'ENTITAT, Data. Títol de la imatge en cursiva [tipus de suport o tècnica de impressió]: subtitol. Edició o versió. Responsable/s secundari/s. Lloc de publicació: Editor. Data d’actualització/revisió [consulta: data]. Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o altre número normalitzat. Notes. Disponible a: <URL del recurs>

 

AUDOUARD DEGLAIRE, P., 2008. Retrato de Antonio Gaudí (1878) [fotografia]. San Francisco: Wikimedia Foundation, [consulta: 27 novembre 2014]. Disponible a: <http://es.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaud%C3%AD#mediaviewer/File:Gaud%C3%AD_%281878%29.jpg>.
Cita en el text: (Audouard Deglaire 2008)

Imatge en línia: mètode de notes

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o be nom de l'ENTITAT. Títol de la imatge en cursiva [tipus de suport o tècnica de impressió]: subtitol. Edició o versió. Responsable/s secundari/s. Lloc de publicació: Editor, Data. Data d’actualització/revisió. Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o altre número normalitzat. Notes. [Consultat: data]. Disponible a: <URL del recurs>

 

AUDOUARD DEGLAIRE, P. Retrato de Antonio Gaudí (1878) [fotografia]. San Francisco: Wikimedia Foundation, 2008 [consulta:  27 novembre 2014]. Disponible a: <http://es.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaud%C3%AD#mediaviewer/File:Gaud%C3%AD_%281878%29.jpg>.

Imatge en línia que forma part d'un altre recurs

Imatge en línia que forma part d'un altre recurs: mètode d'autor i any

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o be nom de l'ENTITAT, Data. Títol de la imatge en cursiva [tipus de suport o tècnica de impressió] A: Autor/s del recurs font. Títol del recurs font [tipus de suport]: subtitol. Edició o versió. Responsable/s secundari/s. Lloc de publicació: Editor, numeració i localització de la contribució (vol, pàg., etc.). Data d’actualització/revisió [consulta: data]. Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o altre número normalitzat. Notes. Disponible a: <URL del recurs>

 

Esquema del puerto proyectado por el Ingeniero Pagnard, 2012 [il·lustració]. A: Quaderns d’història de l’enginyeria [en línia]. Barcelona: Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica "Francesc Santponç i Roca”, vol. 13, p. 177 [consulta: 27 novembre 2004]. ISSN 1135-934X. Disponible a: <http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/12876/1/11_El%20puerto%20comercial%20de%20Arroyo%20Pareja.pdf>.
Cita en el text: (Esquema del puerto proyectado Ingeniero Pagnard 2012)

Imatge en línia que forma part d'un altre recurs: mètode de notes

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o be nom de l'ENTITAT. Títol de la imatge en cursiva [tipus de suport o tècnica de impressió] A: Autor/s del recurs font. Títol del recurs font [tipus de suport]: subtitol. Edició o versió. Responsable/s secundari/s. Lloc de publicació: Editor, Data, numeració i localització de la contribució (vol, pàg., etc.). Data d’actualització/revisió [consulta: data]. Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o altre número normalitzat. Notes. Disponible a: <URL del recurs>

 

Esquema del puerto proyectado por el Ingeniero Pagnard [il·lustració]. A: Quaderns d’història de l’enginyeria [en línia]. Barcelona: Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica "Francesc Santponç i Roca”, 2012, vol. 13, p. 177 [consulta: 27 novembre 2004]. ISSN 1135-934X. Disponible a: <http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/12876/1/11_El%20puerto%20comercial%20de%20Arroyo%20Pareja.pdf>.

Fullets i fulls solts

Fullets i fulls solts*: mètode d'autor i any

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o be nom de l'ENTITAT responsable de la part, DataTítol: subtítol. Edició. Altres responsables (traductor, etc.). Lloc de la publicació: Editorial, localització de la part (volum, pàgines, etc.). Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes.

*Els fullets i fulls solts no apareixen contemplats dins de la tipologia documental de la UNE-ISO 690: 2013

SNYDER, R.L.; TAU PAW, K.; THOMPSON, J.F., 1981. Passive frost protection of tres and vines. Oakland: Cooperative Extension University of California. Division of Agriculture and Natural Resources. Fullet, 34 p. (Leaflet/ University of California; 21429).
Cita en el text: (Communications & strategies 1991)

Fullets i fulls solts*: mètode de notes

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o be nom de l'ENTITAT responsable de la part. Títol: subtítol. Edició. Altres responsables (traductor, etc.). Lloc de la publicació: Editorial, data de publicació, localització de la part (volum, pàgines, etc.). Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes.

*Els fullets i fulls solts no apareixen contemplats dins de la tipologia documental de la UNE-ISO 690: 2013

SNYDER, R.L.; TAU PAW, K.; THOMPSON, J.F. Passive frost protection of tres and vines. Oakland: Cooperative Extension University of California. Division of Agriculture and Natural Resources, 1981. Fullet, 34 p. (Leaflet/ University of California; 21429)

Document no publicat

Document no publicat: mètode d'autor i any

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o bé nom de l'ENTITAT, Data. Títol. Altres responsables (directors, etc.). Nota de la naturalesa i difusió del document. A: Localització. Signatura topogràfica o altra localitzador del manuscrit.

*El document no publicat no apareix contemplat dins de la tipologia documental de la UNE-ISO 690: 2013 

JORNET I FORNER, S., 2002. Transformació urbana del barri de la Mina. Conferència realitzada a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, el 3 de desembre de 2002. A: Biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès. Signatura topogràfica: Fu 711.522 (46.71San) Jor.
Cita en el text: (Jornet i Forner 2002)

Document no publicat: mètode notes

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o bé nom de l'ENTITAT. Títol. Altres responsables (directors, etc.). Data (si no està inclosa a la nota). Nota de la naturalesa i difusió del document. A: Localització. Signatura topogràfica o altra localitzador del manuscrit.

*El document no publicat no apareix contemplat dins de la tipologia documental de la UNE-ISO 690: 2013  

JORNET I FORNER, S. Transformació urbana del barri de la Mina. 2002. Conferència realitzada a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, el 3 de desembre de 2002. A: Biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès. Signatura topogràfica: Fu 711.522 (46.71San) Jor.

Comunicació personal oral i escrita

Comunicació personal oral i escrita: mètode d'autor i any

Les dades de color gris són opcionals

EMISSOR, Data. Títol. Nota (sobre el tipus de comunicació i les característiques de l'emissor). A: Localització (si és possible).

 *La comunicació personal oral i escrita no apareix contemplat dins de la tipologia documental de la UNE-ISO 690: 2013 

PÉREZ CASTELLS, P., 2000. Entrevista amb Francesc Pui Segàs, director del C.A.S. 29 de setembre de 2000. Entrevista telefònica. OLSINA. M. (1997, 18 novembre). En commemoració del 25è aniversari de la creació de la Societat Amics de la Muntanya. Discurs escrit. A: Biblioteca Pública de Tremp.
Cita en el text: (Pérez Castells 2000)

Comunicació personal oral i escrita: mètode d'autor i any

Les dades de color gris són opcionals

EMISSOR. Títol. Altres responsables (directors, etc.). Data. Nota (sobre el tipus de comunicació i les característiques de l'emissor). A: Localització (si és possible).

 *La comunicació personal oral i escrita no apareix contemplat dins de la tipologia documental de la UNE-ISO 690: 2013  

PÉREZ CASTELLS, P. Entrevista amb Francesc Pui Segàs, director del C.A.S. 29 de setembre de 2000. Entrevista telefònica. OLSINA. M. (1997, 18 novembre). En commemoració del 25è aniversari de la creació de la Societat Amics de la Muntanya. Discurs escrit. A: Biblioteca Pública de Tremp.
Cita en el text: (Pérez Castells 2000)

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons