Skip to main content

Com citar i elaborar bibliografies

Estil de citació Uniform o Vancouver

Per citar bibliografia en Medicina i en Ciències de la Salut es segueixen les recomendacions del International Committee of Medical Journal Editors i la guia d'estil de la National Library of Medicine. Més conegut com a Estil Vancouver.
Aquest sistema estableix que els documents, idees o fragments literals d'altres autors es citen dins del text, sense notes apart i que s'inclou una llista de les referències citades al final del treball.
Més informació:

Consells

S'han de comprovar les referències amb els documents originals.

Les cites es fan amb una crida en el text (superíndex o número volat) que remet a una referència bibliogràfica completa, situada al final del document, seguint l'ordre d'aparició en el text.

Les referències bibliogràfiques s’ordenen correlativament en l’ordre en què figuren en el text per primera vegada. La numeració és amb nombres aràbics entre parèntesis. Les referències es ressenyen al final del treball numerades i amb l’ordre en què surten en el text.

Els títols de les revistes s'han d'abreujar segons l'estil que utilitza la National Library of Medicine (NLM). Podeu consultar el Journals Database de PubMed.

El número d’edició de l'obra es fa constar a partir de la segona edició.

Com es citen els autors? Cal esmentar tots els autors, separats per comes, sense punt darrere la inicial. Cognom Inicial nom, Cognom Inicial nom

Quants autors es mencionen? S'han de mencionar els sis primers autors, en el cas que hagin més de sis autors s'haurà d'afegir et.al.

Quan la cita bibliogràfica acaba amb una adreça electrònica, no hi ha punt final

Exemple de cita i referència en estil Vancouver

Les cites s'enumeren dins del text amb superíndex sense parèntesis.

S'estableix que totes les referències i documents consultats s'indiquin al final del treball.

Llibre

 • Llibre imprès

 Fins a sis autors:

Cognom Inicials del nom, Cognom Inicials del nom. Títol: Subtítol. Edició. Lloc de publicació: Editorial; any. (Les pàgines són opcionals)

Exemple:

Tortora GJ, Derrickson B. Principios de anatomía y fisiologia. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2013

Més de sis autors:

Cognom Inicials del nom, Cognom Inicials del nom, Cognom Inicials del nom, Cognom Inicials del nom, Cognom Inicials del nom, Cognom Inicials del nom, et al. Títol: Subtítol. Edició. Lloc de publicació: Editorial; any. (Les pàgines són opcionals)

Exemple:

Delors J, Al Mufti I, Amagi I, Carneiro R, Chung F, Geremek B, et al. Educació: hi ha un tresor amagat a dins. 2a ed. Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya; 1996.

 • Capítol de llibre
Cognom Inicials del nom, Cognom Inicials del nom. Títol del capítol: subtítol. En: Cognom Inicials del nom (autor/director/coordinador/editor literari del llibre). Títol del llibre: subtítol. Lloc de publicació: Editorial; any. primera pàgina del capítol-última pàgina del capítol.

Exemple:

Palmer DH, Kerr DJ. Molecular Chemotherapy Approaches. En: Curiel DT, Douglas JT, editors. Cancer Gene Therapy. Totowa: Humana Press; 2005. p. 109-128.

 • Llibre electrònic
Cognom Inicials del nom. Títol: subtítol. [Internet]. Lloc de publicació: Editorial; Data publicació [citat dia/mes/any]. Disponible a: adreça URL

Exemple:

Healey PR. Glaucoma [Internet]. Abingdon: Health Press; 2010 [citat 25 de maig de 2015]. Disponible a: http://search.proquest.com/publication/1056407

Tesis / Treballs acadèmics

 • Tesis
Cognom Inicials del nom. Títol: subtítol [tesi doctoral]. Lloc de publicació: editor; any.

Exemple:

Bernad Vallés, M. Necesidades de información de los usuarios de servicios sanitarios de atención primaria de Salamanca [tesi doctoral]. Salamanca : Ediciones Universidad de Salamanca; 2014

 • Tesis electròniques
Cognom N. Títol [tesis doctoral a internet]. Lloc: Nom Universitat; any tesi [citada dia/mes/any accés]. Disponible a: URL

Exemple:

Abel M. Normativa internacional sobre el blanqueo de dinero y su recepción en el ordenamiento penal español [tesis doctoral a internet]. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela; 2001 [citada 19/01/2011 ]. 550 p.  Disponible a:  http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/35759953214026162922202/005351.pdf

 • Treball Final de Màster
Autor/s. Títol del treball [treball final de màster/de grau]. Lloc de publicació: editor, data.

Exemple:

Overlock JA. The relationship between balance and fundamental motor skills in children five to nine years of age [treball final de màster]. Corvalis (OR): Oregon State University; 2004, 111 p.

Apunts

 • Apunts de classe
Autor/s. Títol de l’assignatura [Apunts]. Curs i nom del grau i curs escolar. Universitat on s’imparteix, Facultat. Lloc: Universitat; any [Inèdit].

Exemple:

Gamella Pizarro C. Educación sanitaria [Apunts]. 4º Curso Grado en Enfermería 2013-2014. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Madrid: UCM; 2013 [Inèdit]

 • Apunts de classe (campus virtual)
Autor/s. Títol de l’assignatura [Internet]. Curs i nom del grau i curs escolar. Universitat, Facultat on s'imparteix. Lloc: Universitat; any [Inèdit]. [data d'actualització; data de consulta]. Disponible en: URL

Exemple:

Gamella Pizarro C. Educación sanitaria [Internet]. 4º Curso Grado en Enfermería 2013-2014. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Madrid: UCM; 2013 [Inèdit]. [data d'actualització: 1 de setembre de 2014; data de consulta: 15 de maig de 2015]. Disponible en: URL

Ponències o comunicacions a congressos

 • Actes de congrés
Cognom Inicials del nom. Títol congrés. Nom congrés; data congrés; lloc congrés. Lloc edició: Editorial; any edició.

Exemple:

Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell tumours V. Proceedings of the 5th Germ Cell Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York: Springer; 2002.

 • Ponències de congressos
Autor/s de la ponència. Títol de la ponència. En: Editor/s. Títol de l’obra. Número i nom del congrés; data del congrés; lloc del congrés. Lloc de publicació: editor; data. Pàgines.

Exemple:

Rice AS, Farqhuar-Smith WP, Bridges D, Brooks JW. Canabinoids and pain. In: Dostorovsky JO, Carr DB, Koltzenburg M, editors. Proceedings of the 10th World Congress on Pain; 2002 Aug 17-22; San Diego, CA. Seattle (WA): IASP Press; c2003. p. 437-68.

 • Pòster
Cognom Inicial del nom. Títol. Póster presentat a: Nom de la conferència. Número de la conferència Nom de la conferència; Data de la conferència; Lloc

Exemple:

Chasman J, Kaplan RF. The effects of occupation on preserved cognitive functioning in dementia. Poster session presented at: Excellence in clinical practice. 4th Annual Conference of the American Academy of Clinical Neuropsychology; 2006 Jun 15-17; Philadelphia, PA.

Diccionaris

 • Epígrafs d'enciclopèdies, diccionaris, etc (imprès)
Autor/Editor del diccionari (si els té).Títol del diccionari. Edició. Lloc de publicació: Editorial; any. Terme del diccionari; Pàgina.

Exemple:

Dorland's Illustrated Medical Dictionary. 28th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006. Cochlear; p.1652

 • Epígrafs d'enciclopèdies, diccionaris, etc (electrònic)
Autor/Editor del diccionari (si els té).Títol del diccionari. Edició. Lloc de publicació: Editorial; any. Terme del diccionari.  URL

Exemple:

McGraw-Hill dictionary of scientific and technical terms. 6th ed. New York: McGraw-Hill; 2003. Glomus. http://www.credoreference.com.ezproxy.liv.ac.uk/entry/mhscience/glomus

Base de dades

 • Bases de dades a internet
Institució/Autor. Títol [base de dades en Internet]. Lloc de publicació: Editor; Data de creació, [data d'actualització; Data de consulta consulta]. Disponible a: URL

Exemple:

Cuiden [base de dades a Internet]. Granada: Fundación Index [actualitzada en abril 2004; consulta 19 de diciembre de 2005]. Disponible a: http://www.doc6.es/index/

PubMed [base de dades a Internet]. Bethesda: National Library of Medicine; 1966- [consulta 19 de diciembre de 2005]. Disponible a: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/

 • Part d'una base de dades d'internet

MeSH Browser [base de datos en Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2002-  [acceso 19 de diciembre de 2005]. Meta-analysis; unique ID D015201 [aproximadamente 3 pantallas]. Disponible en: http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html. Ficheros actualizados semanalmente.

Article de revista

 • Article de revista paper

Fins a sis autors:

Cognom Inicials del nom, Cognom Inicials del nom . Títol de l’article. Títol de la revista abreujat. Any; Volum (Núm.): Pàgines.

Exemple:

Granger, CB, Gersh, BJ. Potential Relief for Refractory Angina. N Engl J Med. 2015;372(6):566-567

Més de sis autors:

Cognom Inicials del nom, Cognom Inicials del nom, Cognom Inicials del nom, Cognom Inicials del nom, Cognom Inicials del nom, Cognom Inicials del nom, et al. Títol de l’article. Títol de la revista abreujat. Any; Volum (Núm.): Pàgines.

Exemple:

Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM , Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 2002;935(1-2):40-6. 

 • Article de revista electrònica
Cognom Inicials del nom. Títol de l’article: subtítol. Títol de la revista abreujat [Internet]. Data publicació [citat dia/mes/any cita];  volum (núm): pàgines. Disponible a: URL

Exemple:

Oliveira MF, Rotta JM, Botelho RV. Survival analysis in patients with metastatic spinal disease: the influence of surgery, histology, clinical and neurologic status. Arq Neuropsiquiatr. [Internet]. 2015 [citat 20 de maig de 2015];73(4):330-5. Disponible a: http://www.scielo.br/readcube/epdf.php?doi=10.1590/0004-282X20150003&pid=S0004-282X2015000400330&pdf_path=anp/v73n4/0004-282X-anp-73-4-0330.pdf

 •  Article publicat electrònicament abans que la versió impresa

Exemple:

Sait KH, Ashour A, Rajabi M. Pregnancy outcome in non-gynecologic cancer. Arch Gynecol Obstet. 2004 Jun 2 [Epub ahead of print].

 • Article localitzat a Pubmed

Exemple:

Suk J, Lyall C, Tait J. Mapping the future dynamics of disease transmission: risk analysis in the United Kingdom Foresight Programme on the detection and identification of infectious diseases. Euro Surveill[Internet]. 2008 Oct 30 [cited 2008 Nov 17];13(44):pii: 19021 [7 p.]. Available from: http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V13N44/art19021.pdf. Cited in: PubMed;PMID 19000560.

 • Article localitzat a la Biblioteca Cochrane Plus

Exemple:

 Cranney A, Welch V, Adachi JD, Guyatt G, Krolicki N, Griffith L, Shea B, Tugwell P, Wells G. Etidronato para el tratamiento y la prevención de la osteoporosis postmenopáusica (Revisión Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2005 Número 4. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: http://www.update-software.com . (Traducida de The Cochrane Library, 2005 Issue 4. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.).

 • Article localitzat a la Cochrane Library

Exemple:

Cranney A, Adachi JD, Griffith L, Guyatt G, Krolicki N, Robinson VA, Shea BJ, Wells G. Etidronate for treating and preventing postmenopausal osteoporosis. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2001, Issue 3. Art. No.: CD003376. DOI: 10.1002/14651858.CD003376.

Citacions d'altres autors

Cal que quedi clar que la font primària no s'ha consultat.

Autor original. Títol original. Citat per: (Dades de l'obra que sí s'ha consultat) Autor/s. Títol. Lloc de publicació: editorial; any. pàgines

Exemple:

Nightingale F. Notes on Nursing. Citat per: López I. La Esencia de la Profesión Enfermera. Madrid: Alfaguara; 2012. 56-57. 

Material audiovisual

 • Material audiovisual
Autor/s. Títol [designació del tipus de material: Pel·lícula cinematogràfica, CD-ROM, DVD]. Edició. Lloc de publicació: editor; any. Extensió: descripció física.

Exemple:

Anderson SL, López Pérez A. Atlas de hematología [CD-ROM]. Barcelona: Doyma; 2003. 130 min.

 • Imatge

- Imatge de una pàgina web

Exemple:
ADAM Editorial Team. Cholecystolithiasis [Internet]. Bethesda (MD): U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health; 2008 [updated 2010 May 7; cited 2010 Jun 25]. [Figure], Cholecystolithiasis: CT scan of the upper abdomen showing multiple gallstones. Available from: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/imagepages/1156.htm

- Figura d'un llibre-e

Exemple:

Richardson ML. Approaches to differential diagnosis in musculoskeletal imaging [Internet]. Version 2.0. Seattle (WA): University of Washington School of Medicine; c2000. [Figure], A patient with rather dysplastic fibulas due to juvenile rheumatoid arthritis; [updated 2006 May 24; cited 2006 Nov 15]; [about 1screen]. Available from: http://www.rad.washington.edu/mskbook/dysplasia.html

- Figura d'un article

Exemple:
Carragee EJ. Persistent low back pain. N Engl J Med. 2005;352(18):1891-1898. Table 1, Common therapies for patients with chronic low back pain; p. 1894.

Informes

 • Informe tècnic o científic
Autor/s. Títol de l’informe. Lloc de publicació: Organisme / Agència editora; any. Número o sèrie identificativa de l’informe.

Exemple:

Page E, Harney JM. Health hazard evaluation report. Cincinnati (OH): National Institute for Occupational Safety and Health (US); 2001 Feb. 24 p. Report No.: HETA2000-0139-2824.

 • Informe tècnic o científic patrocinat per un organisme o institució

Exemple:

Ahn N, Alonso Meseguer J, Herce San Miguel JA. Gasto sanitario y envejecimiento. Madrid: Fundación BBVA; 2003. Documentos de trabajo: 7.

 • Patent
Cognom Inicials del nom, inventor; Nom consignatari, consignatari. Títol. Designació patent. Data publicació.

Exemple:

Pagedas AC, inventor; Ancel Surgical R&D Inc., consignatari. Flexible endoscopic grasping and cutting device and positioning tool assembly. United States patent US 20020103498. 1 agost 2002.

 • Legislació
Lleis/Decrets/Ordres….
Títol de la llei/decret/ordre... (Nom del Butlletí Oficial, número, data de publicació)

Exemple:

Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Ley 55/2003 de 16 de diciembre. Boletín Oficial del Estado, nº 301, (17-12-2003).

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons