Skip to Main Content

Com citar i elaborar bibliografies

Introducció: Estil de citació Uniform o Vancouver

L'estil Vancouver es va crear al 1978 pel ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors). És l'estil més acceptat i utilitzat en l'àmbit de Medicina i en Ciències de la Salut en general, van crear els Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals,

Més informació:

Citacions dins del text

Si utilitzem informació aliena al nostre treball sempre hem d’indicar la font, mitjançant la cita en el text i la corresponent referencia. La informació que utilitzem la podem resumirparafrasejar amb les nostres paraules o bé podem inserir un fragment de text literal.

La inclusió de fragments literals sempre ha d’estar justificada i no un com una manera d’augmentar l’extensió del nostre treball.

 • Les referències s’ordenen correlativament en l’ordre (numèric) en què figuren en el text per primer cop (incloses les taules i figures). 
 • El número de la referència pot anar entre parèntesis (1), entre claudàtors [2] o en superíndex3.
 • Poden ser referències citades múltiples correlatives. Ex. (3-8); (3, 5). 
 • Citacions directes (al final del text) “.............” (34). 
 • Citacions indirectes (al començament, quan s’esmenta l’autor): Es posa el número darrere el cognom de l’autor. Si la referència té més de dos autors, es posa el primer i després “et al.”. Ex.: Benavent et al. (56). 
 • No és recomanable fer citacions de citacions o de segones fonts, ni citacions només de resums. A la bibliografia referenciada només hi ha, de constar els documents i informacions consultats a text complet. 
 • Els títols de les revistes s'han d'abreujar segons l'estil que utilitza la National Library of Medicine (NLM). Podeu consultar el Journals Database de PubMed.
 • Com es menciona el número d'edició d'un llibre?. El número d’edició de l'obra es fa constar a partir de la segona edició.
 • Com es citen els autors? Cal esmentar tots els autors, separats per comes, sense punt darrere la inicial. Cognom Inicial nom, Cognom Inicial nom
 • Quants autors es mencionen? S'han de mencionar els sis primers autors, en el cas que hagin més de sis autors s'haurà d'afegir et al.
 • Quan la cita bibliogràfica acaba amb una adreça electrònica, no hi ha punt final
 • Si utilitzem un fragment literal breu, menys de cinc línies, l’incorporarem entre cometes en el nostre propi text.
Simons et al. (3) dicen que el mecanismo de la ansiedad es “imperfectly known and understood by many practising doctors” (p4).

Consisteix a explicar amb les nostres pròpies paraules les idees d'un altre autor contingudes en un altre treball. Són les cites indirectes, més apropiades quan es vol donar una base teòrica a les nostres idees.

 • Generalment es realitzen sense mencionar a l'autor. Si s'anomena, el número segueix a el cognom de l'autor. Si els autors són més de dos, s'abreuja: et al.

Diversos estudios han demostrado menores niveles de hemoglobina y ferritina sérica en niños vegetarianos (4).

Los factores medioambientales que afectan a la salud, tal como afirman Espigares García et al.(2), pueden ser biológicos, químicos, físicos, así como sociales y culturales.

 • En principi es preferible parafrasejar o resumir el text citat.

Exemples de referències

Llibre - format paper 

Autor/s. Títol. Volum. Edició. Lloc de publicació: Editorial; Data de publicació.

 

Autors:

 • La NLM recomana esmentar-los tots, sigui quin sigui el nombre. Opcionalment, es pot citar-ne fins a 6, i després posar-hi “et al.”, o bé fins a 3 i després posar-hi “et al.
 • Els cognoms tal com apareguin (cognom, dos o els dos units amb guió), seguits immediatament de la inicial -o inicials- de el nom SENSE punt:
  • Cognom N, Cognom1 Cognom2 N, Cognom1-Cognom2 NN, et al.
 • Manuals amb molts autors: s'inclouen els principals -que apareixen a la portada-, màxim 3, et al., Amb l'aclariment de responsabilitat:
  • et al., Editors.

Títol: tal com aparegui.

Volum: si hi ha més d'un.

Edició: si no és la primera, en l'idioma de la publicació, sense superíndexs: 3a ed., 2nd ed.

Dades de publicació. Lloc: Editorial; any de publicació.

 • Lloc. es posa només un. En editorials amb moltes seus, escollir el de la publicació.

 

Exemple:

Tortora GJ, Derrickson B. Principios de anatomía y fisiologia. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2013

 Llibre - format electrònic

Autor/s. Títol. Volumen [Internet]. Edició. Lloc de publicació: Editorial; Data de Publicación [data d'actualització; data de consulta]. Disponible a: URL

 

S'inclouen les dades del llibre imprès, i a més aquestes dades específiques:

 • Aclariment de format, entre claudàtors [Internet]. ¡Obligatori!
 • Després de l'any de publicació, entre claudàtors, data-actualització i data de consulta [actualitzat data; citat/consultat data]
 • Direcció web on ho hem consultat. Disponible a: http: // www ...

Autors:

 • La NLM recomana esmentar-los tots, sigui quin sigui el nombre. Opcionalment, es pot citar-ne fins a 6, i després posar-hi “et al.”, o bé fins a 3 i després posar-hi “et al.
 • Els cognoms tal com apareguin (cognom, dos o els dos units amb guió), seguits immediatament de la inicial -o inicials- del nom SENSE punt:
  • Cognom N, Cognom1 Cognom2 N, Cognom1-Cognom2 NN.
 • Manuals amb molts autors: s'inclouen els principals -que apareixen a la portada-, màxim 3, et al., Amb l'aclariment de responsabilitat:
  • et al., Editors.

Títol: tal com aparegui.

Volum: si hi ha més d'un.

Aclaració de format, entre claudàtors: [Internet].
Edició, si no és la primera, en l'idioma de la publicació, sense superíndexs: 3a ed., 2nd ed.

Dades de publicació. Lloc: Editorial / Entitat editora; data de publicació

Lloc. Es posa només un. Si no apareix, es posa entre claudàtors la seu de l'entitat o organització editora.
A la data, se sol posar l'any. Si apareix completa, es pot posar. Si no apareix, però es pot deduir, es podrà entre claudàtors i amb interrogació.

Data d'actualització, si apareix, i data de consulta, després de la data de publicació [actualitzat data; citat data].

Localització: l'adreça web (URL) on s'ha consultat. Disponible a: http: // www

 

Exemple:

Patrias K. Citing medicine: the NLM style guide for authors, editors, and publishers [Internet]. 2nd ed. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2007 [actualitzat 2 oct 2015; citat 20 sep 2017]. Disponible a: http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine

Capítol de llibre 

Autor/s del capítol. Títol del capítol. A: Autor/Director/Coordinador/Editor literari del llibre. Títol del llibre. Volum. Edició. Lloc de publicació: Editorial; Any. Pàgina inicial del capítol-pàgina final del capítol.

 

Autors:

 • La NLM recomana esmentar-los tots, sigui quin sigui el nombre. Opcionalment, es pot citar-ne fins a 6, i després posar-hi “et al.”, o bé fins a 3 i després posar-hi “et al.
 • Els cognoms tal com apareguin (cognom, dos o els dos units amb guió), seguits immediatament de la inicial -o inicials- del nom SENSE punt:
  • Cognom N, Cognom1 Cognom2 N, Cognom1-Cognom2 NN, et al.
 • Autors del llibre: en els manuals d'autoria múltiple, els que apareixen en portada com a autors principals, són directors o editors literaris. Cal especificar la responsabilitat (es tendeix a cridar-los editors, com en anglès). Si són més de tres, es posen els 3 primers seguits de l'abreviatura et al., I l'aclariment de responsabilitat: et al., Editors.

Títol: tal com aparegui.

Volum: si hi ha més d'un.

Edició, es fa constar si no és la primera, en l'idioma de la publicació, sense superíndexs: 3a ed., 2nd ed.

Dades de publicació. Lloc: Editorial; any de publicació.

Lloc: es posa només un. En editorials amb moltes seus, s'ha d'escollir el de la publicació (sovint apareix en el vers de la portada).
Després de l'any, les pàgines del capítol dins del llibre: p. 18-24.

En l'exemple posem les dades en diferent color per facilitar la distinció: dades específiques del capítol i dades del llibre.

 

Exemple:

Palmer DH, Kerr DJ. Molecular Chemotherapy Approaches. A: Curiel DT, Douglas JT, editors. Cancer Gene Therapy. 2a ed. Otowa: Humana Press; 2005. p. 109-128.

Artícle de revista - format paper 

Autor/s de l'article. Títol de l'article. Títol abreujat de la revista. any;volum(número):pàgina inicial-pàgina final.

 

Autors:

 • Els cognoms tal com apareguin (cognom, dos o els dos units amb guió), seguits immediatament de la inicial -o inicials- del nom SENSE punt:
  • Cognom N, Cognom1 Cognom2 N, Cognom1-Cognom2 NN.
 • Nombre d'autors: es poden posar tots, o els sis primers seguits de l'expressió et al.

Títol de l'article: tal com aparegui.

Títol de la revista abreujat segons l'abreviatura de la National Library of Medicine (NLM).

Data i numeració (dades de la font, per a la localització). Dades obligatòries i opcionals:

Any mes dia; volum (número): página inicial-página final.

La pàgina final se sol abreujar: ex. : 398-402. : 228-34. : 136-9.

 

Exemple:

Granger, CB, Gersh, BJ. Potential Relief for Refractory Angina. N Engl J Med. 2015;372(6):566-567

Article de revista - format electrònic 

Autors de l'article. Títol de l'article. Títol abreujat de la revista [Internet]. Any mes día [data de consulta];volum(número):pàgina inicial-pàgina final. Disponible a: URL. doi.

 

S'inclouen les dades de l'article imprès, i més aquestes dades específiques:

 • Aclariment de format, entre claudàtors [Internet]. Ja és opcional!
 • Data de consulta, després de l'any de publicació, entre claudàtors [consultat data]
 • Si el contingut s'ha modificat: any [actualitzat data-actualització; citat data-consulta];
 • Si no hi ha paginació, incloure dada alternatiu: pantalles, nombre d'article, ...
 • Adreça web on ho hem consultat. Disponible a: http: // www ...
 • DOI, si apareix. Altres identificadors -opcionals-  ex .: PMID (PubMed ID).

Autors:

 • Els cognoms tal com apareguin (cognom, dos o els dos units amb guió), seguits immediatament de la inicial -o inicials- del nom SENSE punt:
  • Cognom N, Cognom1 Cognom2 N, Cognom1-Cognom2 NN.
 • Nombre d'autors: es poden posar tots, o els sis primers seguits de l'expressió et al.

Títol de l'article: tal com aparegui.

Títol de la revista abreujat segons l'abreviatura de la National Library of Medicine (NLM) dels EUA

Aclariment de format, entre claudàtors: [Internet] Ja és opcional!

Dades de localització -o dades de la font- i de consulta (data de publicació, d'actualització i de consulta, numeració i paginació). Dades obligatòries i opcionals:

 • Any mes dia [data de consulta]; volum (nombre): página inicial-página final.
 • La pàgina final se sol abreujar:: 398-402. : 228-34. : 136-9.

 

Exemple:

Oliveira MF, Rotta JM, Botelho RV. Survival analysis in patients with metastatic spinal disease: the influence of surgery, histology, clinical and neurologic status. Arq Neuropsiquiatr [Internet]. 2015 Apr [consultat 12 març 2024];73(4):330-5. doi: 10.1590/0004-282X20150003. PMID: 25992524.

Treball Fi de Grau / Fi de Màster, Tesis - Format paper 

Autor. Títol: subtítol [tipología]. Lloc de publicació: Universitat; any.

 

Autor:

 • Els cognoms tal com apareguin (cognom, dos o els dos units amb guió), seguits immediatament de la inicial -o inicials- de el nom SENSE punt:
  • Cognom N
  • Cognom1 Cognom2 N
  • Cognom1-Cognom2 NN

Tipología:

 • La tipología la indicarem entre claudàtors. Obligatori!
 • Indicarem: Tesi doctoral, TFG, TFM

 

Exemple:

Bernad Vallés M. Necesidades de información de los usuarios de servicios sanitarios de atención primaria de Salamanca [tesi doctoral]. Salamanca : Ediciones Universidad de Salamanca; 2014

 

Treball Fi de Grau / Fi de Màster, Tesis - Format electrònic

Autor. Títol: subtítol [tipología]. Lloc de publicació: Universitat; any. [citada dia/mes/any accés]. Disponible a: URL

 

Autor:

 • Els cognoms tal com apareguin (cognom, dos o els dos units amb guió), seguits immediatament de la inicial -o inicials- de el nom SENSE punt:
  • Cognom N
  • Cognom1 Cognom2 N
  • Cognom1-Cognom2 NN

Tipología:

 • La tipología la indicarem entre claudàtors. Obligatori!
 • Indicarem: Tesi doctoral a Internet, TFG a Internet, TFM a Internet

 

Exemple:

Abel M. Normativa internacional sobre el blanqueo de dinero y su recepción en el ordenamiento penal español [tesis doctoral a internet]. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela; 2001 [citada 19/01/2011 ]. 550 p.  Disponible a:  http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/35759953214026162922202/005351.pdf

Treballs no publicats - Apunts de clase - format paper

Autor/s. Títol de l’assignatura [Apunts]. Curs acadèmic. Universitat on s’imparteix, Facultat. Any [Inèdit].

 

Exemple:

Gamella Pizarro C. Educación sanitaria [Apunts]. 4º Curso Grado en Enfermería 2013-2014. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Madrid: UCM; 2013 [Inèdit]

Jornades, Congressos, Conferències 

Autor. Títol congrés. Nom congrés; data congrés; lloc congrés. Lloc edició: Editorial; any edició.

 

Exemple:

Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell tumours V. Proceedings of the 5th Germ Cell Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York: Springer; 2002.

Informes científics o tècnics - format paper

Autor/s de l'informe. Títol de l'informe. Lloc de publicació: Organisme/agencia editora; any. Número o sèrie identificativa de l'informe. 

 

Exemple:

Organización Mundial de la Salud. Factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares: nuevas esferas de investigación. Informe de un Grupo Científico de la OMS. Ginebra: OMS; 1994. Serie de Informes Técnicos: 841.

 

 

Informes científics o tècnics - format electrònic

Autor/s de l'informe. Títol de l'informe [Internet]. Lloc de publicació: Organisme/agencia editora; any [consultat dia mes any]. Número o sèrie identificativa de l'informe. Disponible a: URL

 

Exemple:

World Health Organization. WHO REPORT on the global TOBACCO epidemic, 2011. Warning about the dangers of tobacco [Internet]. Geneva: WHO; 2011 [citado 20 de noviembre de 2016]. Disponible en: http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240687813_eng.pdf

Legislació - format paper

Títol de la llei/decret/ordre. Títol de la publicació, número, (data de publicació).

 

Exemple:

Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5495, (30-10-2009).

Ordre SLT/542/2010, de 8 d’octubre, per la qual es crea el Consell Assessor de la Seguretat de Pacients. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 763, (25-11-2010).

 

 

Legislació - format electrònic

(Suggeriment)

Títol de la llei/decret/ordre [Internet]. Títol de la publicació, número, (data de publicació) [consulta de data]. Dispone a: URL

 

Exemple:

Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública [Internet]. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5495, (30-10-2009) [consultat 22 d’abril de 2016]. Disponible a: https://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir3260/tl99in.pdf

 Pàgina web  

Lloc Web [Internet]. Lloc de publicació: Entitat editora; data de publicació [data d’actualització; data de consulta]. Pàgina Web. Disponible a: URL

 

S'inclouen les dades del lloc web (Web completa), a més dades específiques de la pàgina web concreta.

Títol del WEB complet: tal com aparegui.
Aclariment de format, entre claudàtors: [Internet]. Obligatori
Dades de publicació. Lloc: Editorial / Entitat editora; data de publicació

 • Lloc. es posa només un. Si no apareix, es posa entre claudàtors la seu de l'entitat o organització editora.
 • A la data, se sol posar l'any. Si apareix completa, es pot posar. Si no apareix però es pot deduir, es podrà l'any -o el rang d'anys-, precedit d'una c (de circa).

Després de l'any de publicació, entre claudàtors, data de l'última actualització, si apareix, i data de consulta [actualitzat data; citat data].

Títol de la pàgina web.

Localització: l'adreça web (URL) on s'ha consultat. Disponible a: http: // www ...

Exemple:

MedlinePlus: información de salud para usted [Internet]. Bethesda: National Library of Medicine; 1998 [actualitzat 23 de novembre de 2015; consultat 24 de novembre de 2015]. Disponible a: https://medlineplus.gov/spanish 

Documents audiovisuals

Autor/s. Títol [designació del tipus de material]. Lloc de publicació: editor; any. Extensió: descripció física

 

Autors:

 • Els cognoms tal com apareguin (cognom, dos o els dos units amb guió), seguits immediatament de la inicial -o inicials- de el nom SENSE punt:
  • Cognom N, Cognom1 Cognom2 N, Cognom1-Cognom2 NN, et al.
 • Si l'autor és el director, posarem la menció de director

Format: [DVD] [CD-ROM] [Vídeo a Internet]... 

Descripció física: suggerim que no s’esmenti (minuts, color, so...) i que sigui opcional. 

 

Exemples:

Anderson SL, director. Atlas de hematología [DVD]. Barcelona: Doyma; 2003.

 

Consejería de Salud y Famílias. Beneficios de la lactancia materna [Vídeo a Internet]. 2012 [consultat 25 de gener de 2016]. Disponible a: https://youtu.be/YBitUgpN2t0

Figures

En el cas que utilitzis imatges en el teu treball has de seguir les pautes que l'estil Vancouver recomana:

 • Títol a sota de la figura: un títol breu i identificatiu. 

Figura 1: Dosis sucesivas de insulina rápida 

 • Cal numerar-les per ordre d’aparició al text. Ex.: Figura 1; Figura 2... 
 • S’han de posar les informacions explicatives (llegenda), si escau, i la font bibliogràfica: 

Extret de Robles (2) / Robles et al. (68) 

Font: Robles (2) / Robles et al. (68) 

Adaptació de Robles (2) (Si s’ha adaptat o modificat) 

 • Si és d’elaboració pròpia o d’accés obert a Internet no cal especificar l’autoria. 
 • En alguns treballs, segons criteri de l’autor o normativa editorial, podem trobar fotografies on s’escriu tota la referència sencera ; i en d’altres hi podem trobar el text: “Cedida per...”
 • Per altra banda, cada figura (imatges, gràfics) ha d'anar numerada, amb un títol i, si no són d'elaboració pròpia, cal indicar la cita, per exemple:

Figura 1: Our Night Under The Stars (2) 

on el (2) ha de portar a la referència d'on has extret la imatge o gràfic. És a dir, que les referències d'on has extret les imatges s'han d'incorporar a la bibliografia del pòster, treball acadèmic, etc.

 

Informació extreta Biblioteca Universitat de Girona

Taules 

 • Títol a dalt de la taula: un títol breu i identificatiu 

Taula 1: Dosis sucesivas de insulina rápida 

 • Numerar-les per ordre d’aparició al text. Ex. Taula 1 ; Taula 2 ; ... 
 • A sota de la taula, posar les informacions explicatives (llegenda) si s’escau, i la font bibliogràfica: 

Extret de Robles (2) / Robles et al (68) 

Font: Robles (2) / Robles et al (68) 

Adaptació de Robles (2) (Si s’ha adaptat o modificat) 

 • Si és d’elaboració pròpia, o d’accés obert a internet, no cal especificar l’autoria 
 • En algunes publicacions escriuen tota la cita sencera. I en d’altres, només el número de la referència 
 • Suggerim escriure un títol identificatiu a dalt de la taula, acompanyat del número de la cita bibliogràfica: 

Taula 1: Dosis sucesivas de insulina rápida (2)

Informació extreta Biblioteca Universitat de Girona

 Resultat d'imatges de eye   En aquest vídeo t'expliquen com es realitzen les cites bibliogràfiques en estil Vancouver

 

Font: Daniel Torregrosa García. Universidad Isabel I

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons