Skip to Main Content

Accés obert a la producció científica

Repositori Obert de la UdL

El Repositori recull, gestiona, difon i preserva les publicacions en format digital i en accés obert derivades de l'activitat acadèmica i investigadora de la UdL, les publicacions institucionals i altres materials de la comunitat universitària. El Repositori:

Subministra i recol·lecta documents a altres repositoris i recol·lectors de la recerca, com OpenAIRERECERCAT, TDX, BASE, Recolecta, el Portal de la Recerca de Catalunya

Embarga documents. Els usuaris disposen de les dades del document però no poden consultar-lo ni descarregar-lo fins passada la data d'embargament. 

Preserva i garanteix l'accessibilitat futura i la preservació dels documents digitals generats per la institució.

Indexa i descobreix. El repositori promou i difon a través del programari i protocols que els documents estiguin indexats a Google, Google Acadèmic, Yahoo, Bing, etc.

Beneficis de publicar en els repositoris institucionals

On dipositar en accés obert a la UdL?

La UdL posa a disposició el Repositori Obert UdL

  • Articles i altres materials de recerca. Dipositeu articles publicats en revistes científiques a la col·lecció Recerca del Repositori Obert UdL.
  • Continguts docents. Dipositeu els materials didàctics que feu servir a les assignatures de la UdL a la col·lecció de Docència del Repositori.
  • Tesis doctorals. Dipositeu les tesis doctorals a la col·lecció Recerca del Repositori i a TDX
  • Treballs de l'estudiantat. Dipositeu els treballs de final de grau i de màster a la col·lecció Treballs de l'estudiantat UdL del Repositori Obert UdL i a Recercat.

Com dipositar un article al repositori?

Per dipositar un article al Repositori Obert UdL cal fer-ho via GREC.​

Com ho heu de fer un cop l'article s'ha publicat?

  • Introduïu les dades de la vostra publicació al GREC​ i adjunteu la versió final de l'autor postprint  en format pdf.(des de "Visualitzar el registre").
  • El dipòsit ha de ser immediat quan l'article s'ha publicat.
  • La biblioteca ho dispositarà al Repositori Obert UdL, respectant les polítiques editorials, encara que se n'hagi de restringir temporalment l'accés públic al text complet.
  • ​És visualitzarà al Portal de Recerca de Catalunya

Quina versió de l'article heu de dipositar?

  • La darrera versió de l'article que heu enviat després del procés de peer review, sense les marques de l'editorial. Aquesta versió rep noms diferents: postprint author's final draft, author accepted manuscript, accepted version, postprint, etc.

Com dipositar altres documents al repositori?

Per dipositar altres documents al Repositori Obert UdL cal que contacteu a l'adreça següent: repositori@udl.cat

Quins formats ens heu de fer arribar?

  • Els formats recomanats  per dipositar documents al repositori són: pdf, odt. doc. etc. per a text; jpg per a imatges. En la mesura que sigui possible és recomana dipositar en formats oberts que permetin la reulitizació.

Versions dels articles científics i accés obert

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons