Skip to main content

Pla de formació d'usuaris de BiD

1. Introducció

Biblioteca i Documentació (BiD) facilita a la comunitat universitària activitats formatives i itineraris amb l'objectiu de conèixer els serveis, recursos i adquirir habilitats i competències informacionals necessàries per localitzar, reconèixer i avaluar la informació més idònia i utilitzar-la de la manera més eficient. Són habilitats i competències comunes a totes les disciplines, a tots els entorns d'aprenentatge i a tots els nivells d'educació. 

BiD està compromesa amb la formació d'usuaris com una de les seves funcions principals i com a part essencial de la seva responsabilitat dins la comunitat universitària. La formació d'usuaris es coordina des de l'Àrea de serveis als usuaris, el grup de treball de formació d'usuaris acorda la planificació del curs acadèmic, proposa noves activitats i iniciatives i les biblioteques organitzen activitats formatives. 

El Pla de Formació d'Usuaris s'emmarca dins el Pla d'Actuacions 2016-2020 de BiD i del programa en Competència digital de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias)

 

2. Objectius, accions i indicadors

Donar a conèixer els serveis i recursos de les biblioteques i facilitar l'adquisició d'habilitats per localitzar la informació més idònia i utilitzar-la de la manera més efectiva.​​

1. Realitzar el pla de formació d'usuaris Desembre 2018  
2. Implementació i posada en marxa el programari per gestionar les activitats formatives i els calendaris de formació  Setembre-gener 2018/19 
3. Preparar i impartir la matèria transversal semipresencial adreçada a estudiants de grau i postgrau, impartit a través el campus virtual Febrer-març 2019
4. Impartir activitats formatives adreçades a estudiants de doctorat a través de l'Escola de doctorat Maig-juny 2019
5. Impartir activitats formatives adreçades al PDI a través de Formació del professorat universitari Març-maig 2019
6. Impartir activitats formatives adreçades a estudiants de grau i postgrau  Octubre-juny 2018/19

Indicadors qualitatius i quantitatius:

 • Nombre de cursos
 • Nombre d'assistents 
 • Nombre d'hores impartides 
 • Nombre de cursos de formació reglada 
 • Nombre de cursos de formació no reglada 
 • Nombre d'assistents als cursos de formació reglada 
 • Nombre d'assistents als cursos de formació no reglada 
 • Nombre de materials formatius en accés obert 
 • Nombre de descàrregues dels materials formatius 
 • Nivell de satisfacció d'usuaris
Loading ...

3. A qui s'ha adreça?

Les activitats formatives van adreçades a estudiants de grau, estudiants de postgrau, personal docent i investigador i altres usuaris externs. Les activitats s'adapten a les necessitats dels diferents usuaris.

4. Activitats formatives

Les activitats formatives les imparteix el personal de les biblioteques de manera presencial i/o semiprencial. Es combinen les sessions expositives amb les activitats pràctiques. 

Tipologia d'activitats formatives:

 • Sessions d'acollida: adreçades a estudiants de nou ingrés, l'objectiu és donar a conèixer les biblioteques i els serveis i recursos que s'ofereixen. 
 • Cursos de formació: adreçats a estudiants de grau i postgrau, tenen com a objectiu que els estudiants puguin adquirir les habilitats i les competències necessàries per localitzar, reconèixer i avaluar la informació més idònia i utilitzar-la de la manera més efectiva.
 • Matèria transversal: adreçada a estudiants de grau i postgrau, té com a objectiu facilitar coneixements, habilitats i conductes que permetin als estudiants​ trobar, organitzar, avaluar i utilitzar informació pertinent per als seus treballs acadèmics.
 • Sessions de col·laboració: adreçades a estudiants de grau i postgrau, es realitzen en estreta col·laboració amb el professorat responsable de les diferents assignatures amb l'objectiu de donar a conèixer els recursos i serveis d'informació més adients per cada una de les titulacions. 
 • Projecte Itinera: adreçat a estudiants del Treball de Recerca de Batxillerat. Té com a objectiu donar a conèixer els serveis i recursos de la biblioteca, conscienciar sobre la importància de la cerca i ús de les fonts d'informació i facilitar habilitats per citar i fer un ús ètic de la informació.
 • Tallers CFC: adreçats al PDI, té com a objectiu facilitar l'activitat de recerca del professorat i dels investigadors.
 • Assessoraments: adreçat a la comunitat universitària i usuaris externs. L'objectiu és resoldre dubtes puntuals i proporcionar més informació sobre determinats serveis i recursos.
 • Formació externa: adreçat a usuaris externs i convenis UdL. L'objectiu és formar i assessorar sobre recursos d'informació especialitzats. 

5. Programes de les activitats formatives

6. Certificats

BiD podrà emetre certificats d'assistència per les activitats formatives organitzades per les biblioteques. 

7. Difusió de les activitats formatives

La difusió de les activitats formatives es realitza des de l'Àrea de col·lecció i difusió i des de les biblioteques, en coordinació amb el grup de xarxes socials.

L'activitat de formació i el cartell de difusió que elabora cada biblioteca s'inclou al programa de gestió de la formació, i s'utilitza per fer difusió a través de diferents canals: la pàgina web de BID, les xarxes socials, el Campus Virtual, les pantalles infovídeo de les facultats i el correu electrònic als coordinadors de grau o de l'assignatura.

8. Avaluació de les activitats formatives

L'objectiu de l'avaluació de les activitats formatives és la millora continua. L'avaluació de les activitats és realitza per diferents vies: estadístiques d'assistència, indicadors relacionats amb la formació i els materials de suport. I també mitjançant l'enquesta de satisfacció de les activitats de formació

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons