Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Pla de formació d'usuaris de BiD

1. Introducció

Biblioteca i Documentació (BiD) facilita a la comunitat universitària activitats formatives i itineraris amb l'objectiu de conèixer els serveis, recursos i adquirir habilitats i competències informacionals necessàries per localitzar, reconèixer i avaluar la informació més idònia i utilitzar-la de la manera més eficient. Són habilitats i competències comunes a totes les disciplines, a tots els entorns d'aprenentatge i a tots els nivells d'educació. 

BiD està compromesa amb la formació d'usuaris com una de les seves funcions principals i com a part essencial de la seva responsabilitat dins la comunitat universitària. La formació d'usuaris es coordina des de l'Àrea de serveis als usuaris, el grup de treball de formació d'usuaris acorda la planificació del curs acadèmic, proposa noves activitats i iniciatives i les biblioteques organitzen activitats formatives. 

El Pla de Formació d'Usuaris s'emmarca dins el Pla d'Actuacions 2016-2020 de BiD i del programa en Competència digital de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias)

 

2. Objectius, accions i indicadors

Donar a conèixer els serveis i recursos de les biblioteques i facilitar l'adquisició d'habilitats per localitzar la informació més idònia i utilitzar-la de la manera més efectiva.​​

1. Realitzar el pla de formació d'usuaris Gener 2019  
2. Implementació i posada en marxa el programari per gestionar les activitats formatives i els calendaris de formació  Gener-febrer 2019 
3. Preparar i impartir la matèria transversal semipresencial adreçada a estudiants de grau i postgrau, impartit a través el campus virtual Febrer-març 2019
4. Impartir activitats formatives adreçades a estudiants de doctorat a través de l'Escola de doctorat Maig-juny 2019
5. Impartir activitats formatives adreçades al PDI a través de Formació del professorat universitari Març-maig 2019
6. Impartir activitats formatives adreçades a estudiants de grau i postgrau  Octubre-juny 2018/19

Indicadors qualitatius i quantitatius:

 • Nombre de cursos
 • Nombre d'assistents 
 • Nombre d'hores impartides 
 • Nombre de cursos de formació reglada 
 • Nombre de cursos de formació no reglada 
 • Nombre d'assistents als cursos de formació reglada 
 • Nombre d'assistents als cursos de formació no reglada 
 • Nombre de materials formatius en accés obert 
 • Nombre de descàrregues dels materials formatius 
 • Nivell de satisfacció d'usuaris

3. A qui s'ha adreça?

Les activitats formatives van adreçades a estudiants de grau, estudiants de postgrau, personal docent i investigador i altres usuaris externs. Les activitats s'adapten a les necessitats dels diferents usuaris.

4. Activitats formatives

Les activitats formatives les imparteix el personal de les biblioteques de manera presencial i/o semiprencial. Es combinen les sessions expositives amb les activitats pràctiques. 

Tipologia d'activitats formatives:

 • Sessions d'acollida: adreçades a estudiants de nou ingrés, l'objectiu és donar a conèixer les biblioteques i els serveis i recursos que s'ofereixen. 
 • Cursos de formació: adreçats a estudiants de grau i postgrau, tenen com a objectiu que els estudiants puguin adquirir les habilitats i les competències necessàries per localitzar, reconèixer i avaluar la informació més idònia i utilitzar-la de la manera més efectiva.
 • Matèria transversal: adreçada a estudiants de grau i postgrau, té com a objectiu facilitar coneixements, habilitats i conductes que permetin als estudiants​ trobar, organitzar, avaluar i utilitzar informació pertinent per als seus treballs acadèmics.
 • Sessions de col·laboració: adreçades a estudiants de grau i postgrau, es realitzen en estreta col·laboració amb el professorat responsable de les diferents assignatures amb l'objectiu de donar a conèixer els recursos i serveis d'informació més adients per cada una de les titulacions. 
 • Projecte Itinera: adreçat a estudiants del Treball de Recerca de Batxillerat. Té com a objectiu donar a conèixer els serveis i recursos de la biblioteca, conscienciar sobre la importància de la cerca i ús de les fonts d'informació i facilitar habilitats per citar i fer un ús ètic de la informació.
 • Tallers CFC: adreçats al PDI, té com a objectiu facilitar l'activitat de recerca del professorat i dels investigadors.
 • Assessoraments: adreçat a la comunitat universitària i usuaris externs. L'objectiu és resoldre dubtes puntuals i proporcionar més informació sobre determinats serveis i recursos.
 • Formació externa: adreçat a usuaris externs i convenis UdL. L'objectiu és formar i assessorar sobre recursos d'informació especialitzats. 

5. Programes de les activitats formatives

6. Certificats

BiD podrà emetre certificats d'assistència per les activitats formatives organitzades per les biblioteques. 

7. Difusió de les activitats formatives

La difusió de les activitats formatives es realitza des de l'Àrea de col·lecció i difusió i des de les biblioteques, en coordinació amb el grup de xarxes socials.

L'activitat de formació i el cartell de difusió que elabora cada biblioteca s'inclou al programa de gestió de la formació, i s'utilitza per fer difusió a través de diferents canals: la pàgina web de BID, les xarxes socials, el Campus Virtual, les pantalles infovídeo de les facultats i el correu electrònic als coordinadors de grau o de l'assignatura.

8. Avaluació de les activitats formatives

L'objectiu de l'avaluació de les activitats formatives és la millora continua. L'avaluació de les activitats és realitza per diferents vies: estadístiques d'assistència, indicadors relacionats amb la formació i els materials de suport. I també mitjançant l'enquesta de satisfacció de les activitats de formació

10. Annex. Programes de les activitats formatives

Activitat formativa semi presencial adreçada a estudiants de grau: Matèria transversal (2 crédits ECTS) 
 

Objectiu general: 
Competències informacionals curs 2018-2019 
Proporcionar  als estudiants els coneixements, les habilitats i les conductes que li permetin trobar, organitzar, avaluar i utilitzar la informació pertinent per als seus treballs acadèmics. 
 
Objectius específics: 
• Identificar i analitzar la necessitat d'informació

• Reconèixer les fonts d'informació i analitzar la seva pertinença

• Construir les d'estratègies de cerca • Valorar els resultats obtinguts seguint criteris de qualitat, fiabilitat i pertinença

• Organitzar i gestionar la informació i usar els gestors de referències bibliogràfiques 

• Reconèixer els principals formats per fer citacions bibliogràfiques

• Fer un ús ètic i legal de la informació

• Compartir la informació i treballar de manera col·laboraria amb les eines que ofereix la Web 2.0 
 
Continguts 
1. Metodologies d’organització de tasques 
 
2. Com buscar informació especialitzada 
 
a. Fonts d’informació especialitzada

b. El procés de cerca

c. Les guies temàtiques 

d. Citar les fonts utilitzades

e. Els gestors de referències bibliogràfiques         

3. Com avaluar la informació

4. Accés obert, drets d’autor i llicències obertes 

5. Presentació de treballs acadèmics 

 
Metodologia
S’aplicarà una metodologia d’aprenentatge cooperatiu per tal de promoure la reflexió personal, la comunicació i la posada en pràctica de la teoria. 
Es farà una presentació dels diferents temes i es faran exercicis que serviran per posar en pràctica l’exposició, per encetar diàlegs entre els assistents i per aclarir dubtes. 
 
 Materials de suport   La biblioguia de Competències informacionals
 

Activitat formativa adreçada a estudiants de postgrau i PDI
 
Objectiu general:
Donar a conèixer el moviment de ciència oberta i sensibilitzar sobre la seva importància.
 
Objectius específics:
Conèixer què és la ciència oberta
Conèixer estratègies i avantatges per publicar en accés obert publicacions i dades de recerca 
Distingir conceptes rellevants en l’àmbit de la publicació: gratuït, lliure, accés obert, postprint, preprint, etc.
Conèixer els conceptes bàsics de la propietat intel·lectual i les llicències Creative Commons
Identificar estratègies per augmentar la visibilitat i l'impacte de la recerca
Continguts
La Ciència Oberta
L'accés obert a la producció científica
Declaracions
Organismes finançadors
Vies per arribar-hi
Conceptes bàsics sobre els drets d'autor
Les llicències Creative Commons
Repositoris digitals
El Repositori Obert UdL
Dades de recerca
Índexs d'impacte i avaluació de la recerca
Mètriques alternatives i marquèting digital Identidat digital i perfils d'investigador.
 
Metodologia
S’aplicarà una metodologia d’aprenentatge cooperatiu per tal de promoure la reflexió personal, la comunicació i la posada en pràctica de la teoria. Es farà una presentació als diferents temes i es faran exercicis que serviran per posar en pràctica l’exposició, per encetar diàlegs entre els assistents i per aclarir dubtes.
 
Materials de suport
Les biblioguies següents:
 

Activitat formativa adreçada a PDI

Objectius:

Els indicadors bibliomètrics, els índexs de cites i el factor d'impacte són eines necessàries per a l'avaluació i l'acreditació de l'activitat investigadora, procés que duen a terme l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), el Ministeri d'Educació, Política Social i Esport i la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI). Així mateix, els sistemes d'identificació d'investigadors han esdevingut eines imprescindibles per a la recerca.

En aquest taller es pretén:

 • Definir els conceptes d’índex de cites i factor d’impacte
 • Calcular el nombre total de cites a un autor en diferents índexs de cites
 • Identificar les revistes amb un factor d’impacte elevat en una àrea de coneixement específica
 • Localitzar el factor d’impacte d’una revista al Journal Citation Reports (JCR)
 • Distingir els diferents identificadors d'investigadors.

Continguts

 • Factor d'impacte i criteris de valoració de les publicacions científiques
 • ISI Journal Citations Reports
 • Altres índexs (ERIH, RESH, LATINDEX, SCOPUS, DICE, etc.)
 • Indicadors per avaluar i mesurar l'impacte de la producció científica
 • Els més coneguts són el factor d'impacte, índex d'immediatesa, el quartil d'una revista, l'índex-H, la vida mitjana de citacions, etc.
 • Eines per localitzar les cites rebudes
 • ISI Web of Science
 • Scopus
 • Altres
 • Sistemes d'identificació d'investigadors:
 • ORCID, ResearcherID i ScopusID

 

Metodologia

Es combinaran les sessions expositives amb activitats pràctiques per part dels assistents.

Materials de suport

Les biblioguies següents:

Activitat formativa adreçada a PDI

Objectius:

Els indicadors bibliomètrics, els índexs de cites i el factor d'impacte són eines necessàries per a l'avaluació i l'acreditació de l'activitat investigadora, procés que duen a terme l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), el Ministeri d'Educació, Política Social i Esport i la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI). Així mateix, els sistemes d'identificació d'investigadors han esdevingut eines imprescindibles per a la recerca.

En aquest taller es pretén:

 • Definir els conceptes d’índex de cites i factor d’impacte
 • Calcular el nombre total de cites a un autor en diferents índexs de cites
 • Identificar les revistes amb un factor d’impacte elevat en una àrea de coneixement específica
 • Localitzar el factor d’impacte d’una revista al Journal Citation Reports (JCR)
 • Distingir els diferents identificadors d'investigadors.

Continguts

 • Factor d'impacte i criteris de valoració de les publicacions científiques
 • ISI Journal Citations Reports
 • Altres índexs (ERIH, RESH, LATINDEX, SCOPUS, DICE, etc.)
 • Indicadors per avaluar i mesurar l'impacte de la producció científica
 • Els més coneguts són el factor d'impacte, índex d'immediatesa, el quartil d'una revista, l'índex-H, la vida mitjana de citacions, etc.
 • Eines per localitzar les cites rebudes
 • ISI Web of Science
 • Scopus, etc.
 • Sistemes d'identificació d'investigadors:
 • ORCID, ResearcherID i ScopusID

Metodologia

Es combinaran les sessions expositives amb activitats pràctiques per part dels assistents.

Materials de suport

Les biblioguies següents:

Activitat formativa adreçada a estudiants de grau, postgrau i PDI

Objectius:

 • Aprendre a crear una base de dades bibliogràfica
 • Ser capaços d'organitzar, exportar, importar i compartir les referències obtingudes a través de diverses fonts d'informació (catàlegs, bases d dades, Internet, etc.)
 • Aprendre a crear, de forma automàtica, bibliografies, en diferents estils de citació, per a la seva posterior incorporació als documents de text que s'estiguin elaborant o, en el cas dels docents, a crear llistes de bibliografia recomanada per als seus alumnes
 • Conèixer com es generen cites a peu de pàgina, també de forma automàtica, amb una simple ordre dins la base de dades i en qualsevol estil de citació bibliogràfica.

Continguts

Mendeley és una eina que permet gestionar referències bibliogràfiques combinant un entorn web amb una aplicació d'escriptori. A més, incorpora funcionalitats de la web 2.0 que permeten compartir referències bibliogràfiques entre contactes i navegar pels continguts incorporats per altres usuaris, creant una xarxa social d'investigadors.

 • Què és Mendeley
 • Com accedir-hi
 • Crear/Organitzar carpetes i subcarpetes
 • Mètodes d'importació/exportació de dades
 • Treball amb documents i referències
 • Detecció de duplicats
 • Citar i crear bibliografies
 • Compartir documents i referències

Metodologia

Es combinaran les sessions expositives amb activitats pràctiques, per tal d'aprofundir en el coneixement del gestor bibliogràfic i poder fer-lo servir al llarg de la seva vida professional com una eina imprescindible en els seus treballs d'investigació i recerca.

Materials de suport

La biblioguia de Mendeley: gestor de referències bibliogràfiques

Activitat formativa adreçada a estudiants de grau i postgrau

Objectius:

 • Aprendre estratègies de cerca eficients
 • Conèixer l'ús del CercaTot i del Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes (CCUC)
 • Conèixer altres fonts d'informació específiques segons la temàtica del treball (repositoris en accés obert, bases de dades, etc.)
 • Aprendre el funcionament del gestor de referències bibliogràfiques Mendeley

Continguts

 • CercaTot
 • Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes (CCUC)
 • Bases de dades i repositoris en accés obert
 • Altres cercadors: Google Acadèmic
 • Gestor de referències bibliogràfiques: Mendeley

Metologia

En la primera part s'explica el funcionament de les diferents fonts d'informació fent exemples pràctics relacionats amb els temes de TFG que estan treballant els alumnes. En la segona part s'explica el gestor de referències bibliogràfiques Mendeley.

Materials de suport

Les biblioguies següents:

Activitat formativa adreçada a estudiants de batxillerat del Projecte Itinera

Objectius:

 • Conèixer els serveis i recursos de la biblioteca
 • Conscienciar sobre la importància de la cerca d'informació
 • Conèixer les fonts d'informació
 • Aprendre a fer un ús ètic de la informació
 • Aprendre a citar correctament.

Continguts

 • Serveis i recursos de la biblioteca
 • Introducció a les habilitats informacionals
 • Fonts d'informació
 • Procés de cerca i estratègies de cerca en catàlegs i cercadors d'Internet
 • Citacions bibliogràfiques
 • Avaluació de la informació
 • Ús ètic de la informació

Metodologia

Es combinaran les sessions expositives amb activitats pràctiques.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons