Skip to Main Content

El Sistema Internacional d’Unitats

Unitats no pertanyents al SI acceptades per al seu ús al SI (SI-4)

El SI reconeix que hi ha unitats no pertanyents al SI que són àmpliament utilitzades. Estan recollides en la taula següent.

Magnitud Nom de la magnitud Símbol de la unitat Valor en unitats SI
temps

minut

hora

dia

min

h

d

1 min = 60 s

1 h = 60 min = 3600 s

1 d = 24 h = 86 400 s
longitud unitat astronòmica au 1 au = 149 597 870 700 m
angle pla

grau

minut

segon

°

1° = (π/180) rad

1’ = (1/60)° = (π/10 800) rad

1” = (1/60)’ = (π/648 000) rad

àrea hectàrea ha

1 ha = 1 hm2 = 104 m2

S’utilitza per a expressar superfície de terra.
volum litre l (ela), L 1 l = 1 L = 1 dm3 = 103 cm3 = 10-3 m3
massa

tona

dalton

t

Da

1 t = 103 kg

1 Da = 1,660 539 040 (20) x 10-27 kg
energia electró-volt eV 1 eV = 1,602 176 634 x 10-19 J
logaritme d’un quocient

neperià

bel

decibel

Np

B

dB
Veure SI-4

Recomanacions i bones pràctiques

Hi ha unitats que històricament han estat molt utilitzades en determinades àrees geogràfiques o en determinats camps del coneixement o per determinats públics però que no pertanyen al SI. Alguns exemples són la revolució o la volta (angle pla equivalent a 360º o a 2π radians) utilitzades en l’expressió de velocitats angulars, la caloria com a unitat d’energia, l’atmosfera, el bar com a unitats de pressió, i moltes altres. La seva utilització dependrà del context. Per exemple, en articles científic és probable que el llibre d’estil de la revista en qüestió ja no les permeti. En altres àmbits, es podrien esmentar per a complementar la unitat del SI corresponent. En l’expressió oral, es poden fer servir sempre que s’intueixi que la unitat del SI no serà compresa.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons