Skip to Main Content

El Sistema Internacional d’Unitats

Unitats derivades (SI-2.3.4)

El SI atorga un nom especial a 22 unitats derivades de les unitats bàsiques. En aquesta taula podeu trobar les magnituds derivades, els seus noms i els seus símbols.

Les 22 unitats derivades del SI que tenen noms i símbols especials
Magnitud derivada Nom especial de la unitat Unitat expressada en unitats bàsiques Unitat expressada en altres unitats del SI
angle pla radian rad = m m-1  
angle sòlid estereoradian sr = m2 m-2  
freqüència hertz Hz = s-1  
força newton N = kg m s-2  
pressió, tensió pascal Pa = kg m-1  s-2  
energia, treball, quantitat de calor joule J = kg m2 s-2 N m
potència, flux energètic watt W = kg m2 s-3 J s-1
càrrega elèctrica, quantitat d’electricitat coulomb C = A s  
diferència de potencial elèctric, força electromotriu volt V = kg m2 s-3 A-1 W A-1
capacitància farad F = kg-1 m-2 s4 A2 C V-1
resistència elèctrica ohm Ω = kg m2 s-3 A-2 V A-1
conductància elèctrica siemens S = kg-1 m-2 s3 A2 A V-1
flux magnètic weber Wb = kg m2 s-2 A-1 V s
densitat de flux magnètic tesla T = kg s-2 A-1 Wb m-2
inductància henry H = kg m2 s-2 A-2 Wb A-1
temperatura Celsius grau Celsius* ºC = K  
flux lluminós lumen lm = cd sr  
luminància lux lx = cd sr m-2 lm m-2
activitat d’un radionúclid becquerel Bq = s-1  
dosi absorbida, energia màssica gray Gy = m2 s-2 J kg-1
dosi equivalent sievert Sv = m2 s-2 J kg-1
activitat catalítica katal kat = mol s-1  

(*) El grau Celsius es fa servir per a expressar temperatures. El valor numèric d’una diferència de temperatura o un interval de temperatura és el mateix quan s’expressa en graus Celsius o en kelvin.

Exemples d'unitats derivades en el SI expressades en termes d’unitats bàsiques

Magnitud derivada

Unitat SI derivada
Nom Símbol típic Nom

Unitat derivada

expressada en

unitats bàsiques

àrea A metre quadrat m2
volum V metre cúbic m3
velocitat v metre per segon m s-1
acceleració a metre per segon quadrat m s-2
nombre d'ones σ metre a la potència menys u m-1
densitat ρ kilogram per metre cúbic kg m-3
densitat superficial ρA kilogram per metre quadrat kg m-2
volum específic v metre cúbic per kilogram m3 kg-1
densitat corrent j ampere per metre quadrat A m-2
camp magnètic H ampere per metre A m-1
concentració de quantitat de substància c mol per metre cúbic mol m-3
concentració màssica ρ, γ kilogram per metre cúbic kg m-3
luminàcia LV candela per metre quadrat cd m-2

Exemples de magnituds amb unitats derivades del SI amb noms especials

Magnitud derivada Nom de la unitat derivada Símbol

Unitat derivada expressada en termes

d’unitats bàsiques

viscositat dinàmica pascal segon Pa s kg m-1 s-1
moment d’una força newton metre N m kg m2 s−2
tensió superficial newton per metre N m-1 kg s−2
velocitat angular radian per segon rad s-1 s-1
acceleració angular radian per segon quadrat rad s-2 s-2
densitat superficial del flux tèrmic, irradiància watt per metre quadrat W m-2 kg s-3
capacitat tèrmica, entropia joule per kelvin J K-1 kg m2 s-2 K-1
capacitat tèrmica màssica, entropia màssica joule per kilogram i kelvin J K-1 kg-1 m2 s-2 K-1
energia màssica joule per kilogram J kg-1 m2 s-2
conductivitat tèrmica watt per metre i kelvin W m-1 K-1 kg m s-3 K-1
densitat d’energia joule per metre cúbic J m-3 kg m-1 s-2
camp elèctric volt per metre V m-1 kg m s-3 A-1
densitat de càrrega elèctrica coulomb per metre cúbic C m-3 A s m-3
densitat superficial de càrrega elèctrica coulomb per metre quadrat C m-2 A s m-2
densitat de flux elèctric, desplaçament elèctric coulomb per metre quadrat C m-2 A s m-2
permitivitat farad per metre F m-1 kg-1 m-3 s4 A2
permeabilitat henry per metre H m-1 kg m s-2 A-2
energia molar joule per mol J mol-1 kg m2 s-2 mol-1
entropia molar, capacitat calorífica molar joule per mol i kelvin J mol-1 K-1 kg m2 s-2 mol-1 K-1
exposició (rajos x i γ) coulomb per kilogram C kg-1 A s kg-1
taxa de dosi absorbida gray per segon Gy s-1 m2 s-3
intensitat radiant watt per estereoradian W sr­-1 kg m2 s-3
radiància watt per metre quadrat i estereoradian W sr­-1 m-2 kg s-3
concentració d’activitat catalítica katal per metre cúbic kat m-3 mol s-1­-3

Sabies que...

A la pràctica, a vegades es prefereix utilitzar certs noms especials o combinacions de noms per a facilitar la distinció entre magnituds que tenen la mateixa dimensió. Per exemple, la magnitud moment d’una força o parell s’expressa amb la unitat newton metre. Tot i que és la mateixa unitat que l’energia, el joule no es fa anar mai per a expressar parells.

L’ús de noms diferents denominacions emfasitza la naturalesa diferent d’algunes magnituds. Per exemple, la freqüència, la velocitat angular i la freqüència angular tenen la mateixa dimensió i, malgrat això, s’expressen en hertz i radian per segon.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons