Skip to Main Content

El Sistema Internacional d’Unitats

Concepte de valor, valor numèric d’una magnitud i càlcul de magnituds

El valor d’una magnitud s’expressa com el producte d’un valor numèric i una unitat.

En l’equació p = 48 kPa, p és el símbol de la magnitud pressió, 48 és el seu valor numèric i kPa és el símbol de la seva unitat. El símbol de la unitat s’ha format amb el prefix k, que és el símbol del prefix de nom kilo, i la unitat amb símbol Pa, que és el de la unitat que rep el nom de pascal.

Tant el valor numèric com el símbol de la unitat s’han de tractar com a entitats matemàtiques tot seguint les regles generals de l’àlgebra. Aquest procediment es coneix com a càlcul de magnituds o àlgebra de magnituds.

Donat que es tracta d’una equació algebraica, p = 100 kPa també es pot escriure p/kPa = 100. És recomanable utilitzar el quocient entre els símbols de la magnitud i la seva unitat a les capçaleres de les taules de dades per tal de poder-les omplir senzillament amb els valors numèrics, sempre afegint els parèntesis necessaris per a evitar ambigüitats, tal com es mostra al següent exemple:

 

p/kPa q/(m3/s)
0 0,00
100 50,00
200 70,71
300 86,60
400 100,00

 

Aquesta mateixa notació també es pot utilitzar als títols dels eixos d’una gràfica per tal d’utilitzar tan sols els valors numèrics a les marques de graduació, tal com es mostra al següent exemple:

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons